media

Seznamte se s amfori Business Environmental Performance Initiative (BEPI)

V dnešní době, kdy se stále více podniků obrací k udržitelným obchodním praktikám, je důležité mít vhodné nástroje k řízení a zlepšování environmentální výkonnosti. Jedním z těchto nástrojů je amfori Business Environmental Performance Initiative (BEPI), který nabízí komplexní rámec pro monitorování, hodnocení a zlepšování environmentálních aspektů v podnikatelských aktivitách.

BEPI vznikla jako odpověď na rostoucí poptávku po udržitelných obchodních modelech a má své kořeny v renomovaném mezinárodním obchodním sdružení amfori. Cílem této iniciativy je poskytnout podnikům strukturovanou cestu ke sledování a zlepšování jejich environmentální výkonnosti prostřednictvím poskytování nástrojů, zdrojů a rámce pro hodnocení jejich současného stavu a identifikaci oblastí potenciálního zlepšení.

Udržitelnost ve středu dění: CSDDD v akci

S tématem  BEPI vás seznamujeme v souvislosti s novou směrnici Evropské unie - The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, zkráceně CSDDD (někdy označovanou jako CS3D).

CSDDDD by měla vstoupit v platnost na konci tohoto roku. Poté budou mít členské státy dva roky na její převedení do svých vnitrostátních právních předpisů, s předpokládanou platností od roku 2027.

Co přesně tato směrnice znamená pro naše podnikání a pro naši planetu? CSDDD klade důraz na zodpovědnost podniků v oblasti udržitelnosti a lidských práv. Jejím hlavním cílem je zajistit, aby společnosti přijímaly proaktivní opatření k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a k dodržování lidských práv ve svých provozech i v dodavatelských řetězcích.

Jaké povinnosti tedy společnostem ukládá? CSDDD vyžaduje, aby společnosti identifikovaly skutečné i potenciální dopady svých činností na životní prostředí a lidská práva a přijímaly opatření k jejich prevenci, zmírnění nebo přímo k jejich ukončení. To znamená, že musí provádět důkladné kontroly nejen svých vlastních operací, ale také činností svých dceřiných společností a dalších subjektů ve svých hodnotových řetězcích. Kromě toho musí vypracovat a realizovat "preventivní akční plány" a získat smluvní ujištění od svých přímých obchodních partnerů, že tyto plány budou dodržovat.

Je důležité zdůraznit, že CSDDD si klade za cíl podporovat aktivní řízení rizik týkajících se udržitelnosti a lidských práv v rámci provozů společností a jejich dodavatelských řetězců. Vzhledem k pokrytí celého hodnotového řetězce mohou být ovlivněny i menší společnosti, a to alespoň nepřímo.

Proč je důležité provádět audit amfori BEPI?

Provádění auditu amfori BEPI přináší řadu výhod, především z hlediska ochrany životního prostředí a podnikání.

Přínosy pro životní prostředí:

 • Podpora udržitelných postupů, které přispívají k ochraně zdrojů a snižování množství odpadu a emisí.

Přínosy pro podnikání:

 • Úspora nákladů díky efektivnímu využívání zdrojů.
 • Zvýšení odolnosti podniku vůči změnám v odvětví a na trhu.
 • Zlepšení vztahů se zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami.

Metodika amfori BEPI

Audit amfori BEPI je prováděn třetí stranou, jako je například společnost TÜV SÜD.

Amfori BEPI se zaměřuje na osm hlavních oblastí environmentálního profilu, které pomáhají identifikovat a řešit klíčové environmentální problémy v dodavatelských řetězcích.  Tím, že se společnosti zaměří až na 8 oblastí environmentálního profilu, které jsou pro provoz nejdůležitější, mohou efektivně určit a řídit potenciální rizika. Tyto oblasti zahrnují:

 1. Systémy environmentálního managementu
 2. Energetika a klima
 3. Emise do ovzduší
 4. Voda a odpadní vody
 5. Odpady
 6. Biologická rozmanitost
 7. Chemikálie
 8. Negativní dopad na životní prostředí

Proč si vybrat TÜV SÜD?

Společnost TÜV SÜD je světovým lídrem v oblasti testování, inspekcí a certifikace a poskytuje klientům vysoce kvalitní služby. S odbornými znalostmi a globálními zdroji je spolehlivým partnerem pro provádění auditů amfori BEPI.

Amfori BEPI je iniciativa, která pomáhá podnikům identifikovat a řešit environmentální problémy ve svých dodavatelských řetězcích. Poskytuje nástroje a rámce pro hodnocení a zlepšování environmentální výkonnosti podniků, aby mohly lépe řídit své vlivy na životní prostředí a přispívat k udržitelnému obchodu.

Společnost TÜV SÜD nabízí kompetentní a kvalitní služby pro ty, kteří se rozhodnou na tuto cestu vydat.

Pokud máte zájem o další informace o amfori BEPI nebo o provádění auditu s TÜV SÜD, neváhejte nás kontaktovat.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION