Tisk a media

Finální znění evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti

31.7.2023 vydala Evropská komise finální znění Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy doplňují směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD). Jsou dostupné i včeském jazyce. Zjednodušeně řečeno se jedná o pravidla pro vykazování udržitelnosti.

Architektura standardů EU pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS)

Ve své současné podobě má ESRS dvanáct sekcí:

Dva průřezové standardy, které se vztahují na všechny otázky udržitelnosti:

 • ESRS 1: Obecné požadavky
 • ESRS 2: Obecné informace

Životní prostředí (Environment)

 • ESRS E1: Změna klimatu
 • ESRS E2: Znečištění
 • ESRS E3: Vodní a mořské zdroje
 • ESRS E4: Biologická rozmanitost a ekosystémy
 • ESRS E5: Využívání zdrojů a oběhové hospodářství

Sociální oblast (Social)

 • ESRS S1: Vlastní pracovní síla
 • ESRS S2: Pracovníci v hodnotovém řetězci
 • ESRS S3: Dotčené komunity
 • ESRS S4: Spotřebitelé a koncoví uživatelé

Řízení (Governance)

 • ESRS G1: Chování podniků

Významnost

Dva průřezové standardy (ESRS 1 Obecné požadavky a ESRS 2 Obecné informace) poskytují obecné koncepce podávání zpráv a zahrnují zastřešující požadavky na zveřejňování informací.

Všechny ostatní standardy a jednotlivé požadavky na zveřejnění a údaje v nich obsažené podléhají posouzení významnosti. To znamená, že společnost bude vykazovat pouze relevantní informace a může vynechat příslušné informace, které nejsou pro její obchodní model a činnost důležité.

Proces posuzování významnosti podniku bude podléhat externímu ověření. Standardy vyžadují, aby podniky prováděly důkladné posouzení významnosti, aby bylo zajištěno, že budou zveřejněny všechny informace o udržitelnosti nezbytné pro splnění cílů a požadavků směrnice. Neboli neaplikování jednotlivých oblastí ESG bude muset společnost zdůvodnit.

EFRAG (Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví) plánuje vydat pokyny, jak posouzení významnosti s ESRS provádět.

ESRS v souladu s globálními standardy

Komise na svých stránkách uvádí, že pracovala na zajištění velmi vysoké úrovně souladu mezi ESRS a normami Mezinárodní rady pro standardy udržitelnosti (ISSB) a globální iniciativy pro podávání zpráv (GRI), aby bylo dosaženo velmi vysokého stupně souladu v případech, kdy se oba soubory norem překrývají.

Další podrobnější informace včetně finálních termínů, kdy budou muset firmy začít reportovat, naleznete v často kladených otázkách na stránce Evropské komise.

Harmonogram

Společnosti by měly začít podávat zprávy v rámci ESRS podle následujícího harmonogramu:

 • Společnosti, na něž se dříve vztahovala směrnice o vykazování nefinančních informací (velké kótované společnosti, velké banky a velké pojišťovny – pokud mají více než 500 zaměstnanců), jakož i velké kótované společnosti mimo EU s více než 500 zaměstnanci: účetní období 2024, přičemž první zpráva o udržitelnosti bude zveřejněna v roce 2025.
 • Ostatní velké společnosti, včetně jiných velkých společností kótovaných mimo EU: účetní období 2025, přičemž první zpráva o udržitelnosti bude zveřejněna v roce 2026.
 • Kótované malé a střední podniky, včetně malých a středních podniků kótovaných mimo EU: účetní rok 2026, přičemž první zpráva o udržitelnosti bude zveřejněna v roce 2027. Kótované malé a střední podniky se však mohou rozhodnout, že se na další dva roky od požadavků na podávání zpráv vymaní. Nejzazším možným termínem, kdy kótovaný malý a střední podnik může začít podávat zprávy, je účetní rok 2028, přičemž první zpráva o udržitelnosti bude zveřejněna v roce 2029.

ESRS jsou navrženy tak, aby podávání zpráv o udržitelnosti (ESG) v rámci EU bylo přesnější, běžnější, konzistentnější, srovnatelné a standardizované. Podle ESRS by společnosti měly ve svých zprávách o udržitelnosti používat stejné období jako období použité pro účetní závěrku.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION