Zaměstnanci

Podpora bezpečného pracovního prostředí

Podpora bezpečného pracovního prostředí

Obchodní úspěch zítřka utváříme tak, že neustále posilujeme odpovědnost našich zaměstnanců uprostřed nejmodernějšího prostředí založeného na důvěře.


 

fYzické a dušenví zdraví pro naše pracovní síly

 

Jako solidní zaměstnavatel zajišťujeme, aby naši zaměstnanci po celém světě mohli pracovat v bezpečném prostředí bez ohrožení zdraví. Abychom toho dosáhli, zaměřujeme se na všechny aspekty jejich odpovědnosti, od klasických pracovních povinností až po fyzicky náročné činnosti, jako je testování větrných turbín nebo lanovek a práce se složitým zařízením nebo nebezpečnými materiály.

 

 

bezpečnost práce

 

Prosazujeme přístup Vision Zero a usilujeme o svět bez pracovních úrazů a nemocí z povolání. Naše laboratoře, procesy a systémy řízení rovněž splňují všechny požadavky a jsou certifikovány podle příslušných norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všem našim zaměstnancům je poskytována pracovní lékařská péče.  

V Německu byl v roce 2016 zřízen centrálně koordinovaný systém řízení první pomoci a mimořádných událostí, aby byla zajištěna bezpečnost ve všech postupech v řetězci reakce na mimořádné události a efektivní řízení při jmenování a školení poskytovatelů první pomoci. Kromě toho mnoho našich německých poboček nainstalovalo sady automatických externích defibrilátorů (AED), přičemž jen v roce 2020 bylo do servisních středisek pro vozidla dodáno 145 AED. 

A konečně, kromě poskytování služeb v oblasti duševního zdraví v případě stresu nebo konfliktu na pracovišti jsme v roce 2013 zřídili 24hodinovou pohotovostní službu pro duševní zdraví a horkou linku pro zaměstnance.  

Náš závazek jsme dále podpořili podpisem Singapurské deklarace Mezinárodní nadace SOS z roku 2017. Od té doby se všichni zaměstnanci TÜV SÜD, kteří cestují služebně, mohou spolehnout na globální síť asistenčních center, která poskytují rychlou odbornou pomoc při naléhavých zdravotních situacích nebo v otázkách souvisejících s bezpečností. Fungují nepřetržitě a jsou v současné době k dispozici ve zhruba 70 zemích a více než 90 jazycích. 

 

 

Globální politika ochrany životního prosředí, zdraví a bezpečnosti

 

Náš podnikový management zdraví (CHM) odráží strategii internacionalizace naší společnosti a sleduje mezinárodní přístup tím, že kombinuje koncepce zdravotní péče poskytované podle zákona (včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dobrovolné podpory zdraví. Zavazujeme se dodržovat zásady Lucemburské deklarace o podpoře zdraví na pracovištích v Evropské unii, kterou jsme podepsali v roce 2013.

V roce 2017 jsme schválili naše globální zásady zdraví a bezpečnosti, které nám slouží jako základ, a v roce 2021 jsme tyto zásady revidovali. Ty stanovují organizaci zdravotní péče na globální úrovni pro všechny společnosti TÜV SÜD. V rámci centrální koordinace a řízení má více než 30 regionálních manažerů BOZP na starosti zdraví a bezpečnost na pracovišti a zmiňované zásady implementují na místní úrovni. Revize politiky přidala opatření týkající se duševního zdraví, více zohlednila nové formy práce a zavedla doplňkové ukazatele výkonnosti.

Zavedli jsme širokou škálu opatření ke zvýšení zdravotního povědomí našich zaměstnanců v profesním i osobním prostředí. Specifické služby prevence (např. screening kolorektálního karcinomu, stresu a cukrovky) zlepšují motivaci a výkonnost našich zaměstnanců a pomáhají čelit nepřítomnosti související s nemocemi a důsledkům demografických změn. Opatření, která poskytujeme, často dalece přesahují požadavky zákona.

 

 

celoživotní učení – potřebné a podporované

 

V dynamickém prostředí se úkoly, před kterými stojíme jako poskytovatelé služeb, neustále vyvíjejí. Tváří v tvář technologickému pokroku, digitální transformaci a stále propojenější a složitější globální ekonomice se požadavky, které klademe na naše zaměstnance, mění stejnou měrou. Naším cílem je umožnit našim zaměstnancům, aby zvládli tyto výzvy, a to poskytováním široké nabídky kvalifikací a průběžného školení. Pokračující školení je vyžadováno a podporováno. V roce 2021 naši zaměstnanci absolvovali přibližně 84 200 dní kvalifikačních a průběžných školení v rozsahu více než 26 hodin na hlavu.  

Kromě toho se zaměřujeme také na cílený rozvoj našich vedoucích pracovníků a odborníků. Naše dlouhodobé programy „Leadership & Expert Development House“ zavedené již několik let umístily systematický a nepřetržitý rozvoj lidských zdrojů specialistů a vedoucích pracovníků do středu našich činností pro mezinárodní lidské zdroje.  


Oddělení lidských zdrojů hrají klíčovou roli v pokroku digitalizace tím, že podporují zaměstnance na cestě digitální transformace a při uvádění nových oblastí podnikání, které tento proces zahrnují. Naše globální řízení lidských zdrojů poskytuje řadu programů pro širokou škálu požadavků, které našim zaměstnancům umožňují informovat se o klíčových tématech digitalizace a prohlubovat své znalosti.

 

 

personální oddělení

 

Naším cílem je hodnotit výkon zaměstnanců s maximální možnou objektivitou v souladu s jednotnými standardy napříč celou skupinou. Abychom toho dosáhli, zavedli jsme globální strukturované procesy pro cílové dohody, zpětnou vazbu a hodnocení výkonu. Ať jsou kdekoli na světě, mají naši zaměstnanci vždy možnost diskutovat o svém výkonnostním stavu a možnostech rozvoje se svými nadřízenými. Ty mohou zahrnovat rozvoj v rámci současné pozice nebo jiné pozice, stejné nebo vyšší, ale také opatření, jako je rotace pracovních míst a mezinárodní nasazení. Taková opatření mohou zaměstnancům rozšířit osobní znalosti a dovednosti a získat mezinárodní zkušenosti v rámci společnosti. 

Identifikace a podpora vysokého potenciálu je klíčovým prvkem naší strategie lidských zdrojů. Poskytujeme cílené aktivity a programy na podporu těchto zaměstnanců v jejich profesním a osobním rozvoji a posílení jejich loajality k naší společnosti. Tyto programy zahrnují různé nabídky pro různé úrovně rozvoje zaměstnanců a také další regionální programy.

 

 

řízení rozmanitosti

 

TÜV SÜD znamená rozmanitost a začlenění. Členové naší společnosti pocházejí z více než 100 různých zemí, jsou v různých věkových skupinách, vedou různý způsob života a přispívají obrovskou škálou dovedností, názorů a zájmů. Jsme přesvědčeni, že právě tato rozmanitost hraje důležitou roli v úspěchu TÜV SÜD. Již v červnu 2017 jsme podepsali Chartu rozmanitosti (německá Charta der Vielfalt) a zavazujeme se dodržovat její zásady vytváření pracovního prostředí bez předsudků. Všichni zaměstnanci TÜV SÜD si zaslouží být oceněni bez ohledu na pohlaví, národnost, etnický původ, náboženství nebo světonázor, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci a identitu. V roce 2021 jsme tento závazek dále podpořili zavedením politiky řízení „Diversity and Inclusion“ (Rozmanitost a začlenění), platné v celé společnosti. Tato politika je jasným vyjádřením podpory kultury začlenění ze strany TÜV SÜD, s nulovou tolerancí jakékoli formy obtěžování nebo diskriminace. 

TÜV SÜD se staví proti všem formám diskriminace. Proaktivně také podporujeme sítě diverzity a začlenění, založené v rámci společnosti z osobní iniciativy našich zaměstnanců:

  • Platforma prOut byla založena v roce 2019 a poskytuje prostředí pro obecný dialog zaměřené na LGBTIQ a plánování aktivit v TÜV SÜD. Ekvivalentní iniciativou v USA je síť PRISM.
  • Síť „International Women’s Network“ propojuje ženy v celé společnosti a ve světě a rovněž organizuje akce pro diskuse a debaty, koučování a získávání kontaktů.

Neustále také pracujeme na optimalizaci našeho řízení diverzity a ještě pevněji tato témata ukotvujeme v naší společnosti. Zejména v posledních letech jsme udělali velké pokroky v prosazování tématu diverzity ve společnosti; do řízení lidských zdrojů byly zavedeny nové zprávy a ukazatele výkonnosti a ke stávajícím parametrům pozorování byly přidány faktory diverzity, aby bylo zajištěno, že náš pokrok bude kvantifikovatelný. Více informací o rozmanitosti v TÜV SÜD najdete zde.

 

 

rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

 

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je základním prvkem naší firemní kultury a také důležitým aspektem naší podnikové společenské odpovědnosti. Snažíme se pro to vytvořit optimální podmínky poskytováním široké škály modelů pracovní doby a příležitostí pro mobilní práci. Kromě toho již řadu let našim zaměstnancům nabízíme neustále rostoucí nabídku programů a služeb, jako je péče o děti nebo péče o rodinu. 

Od roku 2009 se pravidelně účastníme auditu „berufundfamilie“ (kariéra a rodina), abychom zajistili vysokou kvalitu námi nabízených služeb. V pátém kole auditu v roce 2021 jsme získali „Zlatý“ status. 

Další informace o našich službách pro zaměstnance naleznete zde
Nabídka práce. Pravidelně hledáme nové kandidáty, kteří by s námi spolupracovali na utváření udržitelné budoucnosti. Kliknutím na  zde zobrazíte naše volná místa pro pozice související s udržitelností.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION