Strategie a management

Strategie a management

Umožnění udržitelného pokroku

Umožnění udržitelného pokroku

Udržitelnost ve všech jejích aspektech vnímáme jako nedílnou součást našich podnikatelských aktivit. 


 

Udržitelnost jako součást našeho základního poslání

 

Od svého založení v roce 1866 jsme se zavázali umožnit pokrok tím, že budeme chránit lidi, životní prostředí a majetek před riziky souvisejícími s technologiemi. Již nyní vzbuzujeme důvěryhodnost a důvěru v bezpečnost a efektivitu udržitelných technologií, procesů, produktů a systémů. Naším cílem je do budoucna převzít roli partnera, kterého si naši zákazníci mohou zvolit, aby snáze vyřešili problémy, jako je dekarbonizace, oběhové hospodářství a zavádění odpovědných obchodních praktik ve fyzickém i digitálním světě.  

Naše specifická firemní struktura zaručuje nezávislost a nestrannost. V čele Skupiny TÜV SÜD stojí TÜV SÜD AG se sídlem v Mnichově. Management holdingové společnosti dohlíží na globální dceřiné společnosti Skupiny. Ekonomickými vlastníky akcií TÜV SÜD jsou TÜV SÜD eV Mnichov a Nadace TÜV SÜD, Mnichov. Přečtěte si více o naší firemní struktuře 
zde.

 

náš STRATEGICký přístup

 

Naše firemní strategie nazvaná „Společně k dosažení další úrovně“ (“The Next Level. Together.”) nás povede až do roku 2025 a je navržena tak, aby otevřela dveře další úrovni rozvoje naší společnosti. Nové trendy a vývoj, vynucené zejména digitálními technologiemi, nabízejí další příležitosti jak pro nás, tak pro naše zákazníky. Sledujeme tedy čtyři strategické cíle, abychom tento potenciál využili: 

  1. Zajistit dokonalost a efektivitu našich služeb, distribuce a procesů a dokonalost našich zaměstnanců; 
  2. Znovu se zaměřit na hlavní podnikání TIC a vyvinout standardy pro oblasti nových technologií;
  3. Nabízet technické poradenské služby a platformy pro výměnu znalostí a zkušeností v rámci našeho podnikání, jako jsou digitální služby a služby zaměřené na zákazníka;
  4. Rozšířit internacionalizaci. 

Vedeni touto firemní strategií pokračujeme v systematizaci našich aktivit v oblasti udržitelnosti. V této souvislosti jsme v roce 2021 provedli analýzu významnosti, abychom přezkoumali a v případě potřeby rozšířili naše pole působnosti. V tomto procesu jsme zdokonalili obsah našich stávajících činností. 

fields of action 

 

průzkum zainteresovaných stran a analýza významnosti

 

Naše analýza významnosti je založena na rozsáhlém průzkumu zainteresovaných stran, který byl proveden v prvních šesti měsících roku 2021 a který poskytuje široký obraz o názorech našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků, klíčových zákazníků a vybraných odborníků z akademické sféry, auditorského a profesionálního světa a průmyslových sdružení. Svůj názor vyjádřilo celkem 529 respondentů. Podnikové prostředí a podniková analýza přinesly další výsledky. Témata „Kvalita a důvěra“, „Kvalifikovaní zaměstnanci“ a „Dodržování předpisů a integrita“ byla nejvyšší prioritou všech zainteresovaných stran.

 

materiality matrix 

 

řízení udržitelnosti

 

V rámci celoskupinového projektu, koordinovaného ze strany představitele pro podnikovou udržitelnost (CSR) jako člena představenstva a zahrnujícího vedoucí pracovníky podnikových útvarů Skupiny TÜV SÜD, pokládá výbor pro udržitelnost, který byl ustaven v roce 2020, základy pro cílený přístup a podávání zpráv na téma udržitelnosti v rámci celé Skupiny. To obsahuje analýzu a hodnocení hlavních činností, zahrnující klíčové zainteresované strany, stejně jako definici cílů a ukazatelů výkonnosti. Představenstvo nedávno také definovalo ambice a cíle pro jednotlivé oblasti činnosti a vypracovalo konkrétní akční plány k jejich dosažení. Řízení tohoto procesu je založeno na specifických nefinančních klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI).  

Firemní útvary a regiony podporují realizaci požadovaných akcí a rozvíjejí jednotlivé aktivity pro dosažení cílů a záměrů. V roce 2021 byla řada zásad pro tyto účely harmonizována nebo zavedena na úrovni Skupiny, včetně souboru nových zásad TÜV SÜD
Etický kodex pro dodavatelea také velkého počtu předpisů v oblasti řízení lidských zdrojů.

 

 

dialog zainteresovaných stran

 

Systematický a neustálý dialog s našimi interními a externími zainteresovanými stranami přináší neustále nové impulsy, a to jak v každodenní rutinní práci, tak v dlouhodobém průběhu našich obchodních aktivit. Zde jsou některé z forem, které používáme:


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION