Sprava a rizeni

Správa a řízení

Podnikové vedení zakotvené v odpovědnosti

Podnikové vedení zakotvené v odpovědnosti

   Neustálý pokrok v dokonalosti a efektivitě v našem podnikovém vedení a našich službách nám umožňuje zachovat a rozvíjet důvěru, která nám byla propůjčena.


spRáva a řízení podniku

 

Jako globálně působící společnost TIC považujeme za transparentní a odpovědné firemní řízení dobrou podnikovou správu. Tato definice je podrobněji vysvětlena v jasných zásadách a předpisech, které platí v celé společnosti.

Představenstvo a dozorčí rada TÜV SÜD AG se řídí ustanoveními německého kodexu správy a řízení společností (DCGK) pro společnosti orientované na kapitálový trh, čímž pokládají základy pro společné chápání odpovědného, transparentního a hodnotově orientovaného vedení společnosti na všech jejích úrovních.

 

 

dOdržování požadavků

 

Mezi nejdůležitější zásady naší společnosti patří dodržování všech platných zákonů a mezinárodních pravidel a poctivé jednání s našimi obchodními partnery a konkurenty. Naši zákazníci spoléhají na čestné jednání TÜV SÜD. Aby bylo zajištěno, že poskytované služby nabízejí maximální bezpečnost, zabezpečení a objektivitu, zaujímá TÜV SÜD preventivní přístup k dodržování předpisů a snaží se dosáhnout firemní kultury, která od počátku proaktivně vylučuje potenciální porušení a rizika tím, že zvyšuje informovanost zaměstnanců, věnuje se jejich vzdělávání a zavádí vhodné procesy.

Systém řízení shody TÜV SÜD poskytuje organizační základ pro dodržování platných zákonů. Je založen na principech standardu zabezpečení IDW AsS 980 a je neustále vylepšován. V čele naší organizace pro dodržování předpisů stojí náš Chief Compliance Officer (CCO), který je přímo podřízen předsedovi představenstva. CCO jedná autonomně bez pokynů shora. Tito Compliance Officers, kteří jsou odpovědní za shodu, jsou jmenováni pro všechny naše společnosti a regiony po celém světě. Koordinují školení a činnosti v oblasti dodržování předpisů a zajišťují, aby systém řízení shody byl vždy aktuální. Všichni zaměstnanci TÜV SÜD absolvují v pravidelných intervalech povinné e-learningové kurzy.

V roce 2008 společnost TÜV SÜD přijala dokument 
Etický kodexpodle kterého se všichni zaměstnanci TÜV SÜD zavazují k zákonnému a odpovědnému chování a ke spravedlivému a etickému zacházení se všemi. 

TÜV SÜD Trust Channelje elektronická stránka oznamovatelů pro všechny zaměstnance, zákazníky, dodavatele a další třetí strany TÜV SÜD, aby mohli nahlásit jakékoli skutečné nebo domnělé porušení platných zákonů nebo našich etických norem. Tento webový zdroj umožňuje oznamovatelům anonymní a bezpečnou komunikaci s týmem pro podnikovou shodu v rámci TÜV SÜD („Corporate Compliance Team“).


Důsledné dodržování lidských práv je také zakotveno v příslušných směrnicích a příručkách, mezi něž patří především Etický kodex TÜV SÜD, Kodex chování pro dodavatele TÜV SÜD a příslušné zásady pro naše podnikové útvary nákupu a řízení lidských zdrojů. 

 

 

řízení kvality a rizik

 

Řízení kvality (QM) je základní složkou integrovaného systému řízení TÜV SÜD a je povinným předpokladem pro všechna naše národní, evropská a mezinárodní oprávnění a kvalifikace, které jsou nezbytné pro uznání naší společnosti jako organizace provádějící testování, inspekce a certifikace (TIC ). Je založeno na příslušných předpisech, včetně řady mezinárodních norem ISO/IEC 17000.  

TÜV SÜD je v současné době celosvětově držitelem cca 700 akreditací a dalších uznání, která jsou pravidelně ověřována dozorovými orgány. Tyto audity současně poskytují důkazy o naší odbornosti v oblastech, jako je testování a certifikace výrobků, certifikace systému managementu, laboratorní testování a kontrola a monitorování technických systémů, majetku a vozidel. Náš integrovaný systém řízení dále zahrnuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, řízení bezpečnosti a zabezpečení, ochranu a zabezpečení dat a fyzickou ochranu majetku. V roce 2021 se uskutečnil globální online školicí program QM zahrnující povinný modul pro všechny zaměstnance, další povinný modul pro všechny vedoucí pracovníky a osm volitelných modulů. Povinný online modul pro zaměstnance, který je k dispozici v 17 jazycích, nyní dokončilo více než 90 procent zaměstnanců. 

Při naší každodenní činnosti věnujeme zvláštní pozornost potenciálním rizikům. Nejen tam, kde jde o naše zákazníky, ale i v rámci naší vlastní společnosti. Náš systém řízení rizik je navržen tak, aby identifikoval rizika, vyhodnotil existující rizika a zmírnil přijatá rizika. V této souvislosti jsme provedli předběžné posouzení systému řízení rizik TÜV SÜD před kontrolou účinnosti v souladu s auditním standardem IDW PS 981. Posudek prošel bez výhrad. 

Také jsme revidovali příslušné zásady řízení příležitostí a rizik; změny zahrnovaly úpravu prahů pro vykazování a další rozšíření požadavků na strukturování organizací řízení rizik v místních organizačních jednotkách TÜV SÜD. Revidovaná směrnice vstoupila v platnost v prvním čtvrtletí roku 2021.

 

 

Udržitelnost v dodavatelském řetězci

 

Jako globálně působící společnost má TÜV SÜD odpovídající mezinárodní dodavatelský řetězec. Náš nákupní tým odebírá zboží a služby od více než 10 000 dodavatelů ve více než 70 zemích. Abychom toto mohli uskutečnit, využíváme regionální nebo místní dodavatele přibližně z 90 procent našich nákupních potřeb. Krátké přepravní trasy přispívají k ochraně klimatu a využívání místních dodavatelů podporuje místní trhy práce a místní infrastruktury. Naše rozhodnutí o nákupu berou v úvahu sociální a environmentální kritéria, jakož i zajištění eticky a právně bezchybného chování a vyhýbání se rizikům. Abychom toho dosáhli, stále více se obracíme na dodavatele, kteří mají podobnou filozofii podnikatelské odpovědnosti jako my.  

Abychom jasněji sdělovali cíle udržitelnosti v celém našem dodavatelském řetězci, vydáváme soubor závazných pravidel 
Kodex chování pro dodavatele(SCoC), podle kterých se naši dodavatelé zavazují dodržovat požadavky TÜV SÜD na udržitelnost. Dokument SCoC je k dispozici v němčině a nyní i v dalších 13 jazycích. V budoucnu budou naši dodavatelé před přijetím objednávek dále podrobováni hodnocení s ohledem na dodržování kritérií udržitelnosti. Naším cílem je, aby všichni dodavatelé podepsali SCoC do roku 2026. Přibližně 34 procent již tento dokument podepsalo do konce roku 2021, což odpovídá přibližně 70 procentům našeho objemu nákupů. 

 

 

dAně

 

TÜV SÜD AG je právnická osoba se sídlem a centrální správou v Německu. Všechny její celosvětové příjmy jako takové podléhají neomezené daňové povinnosti. Dceřiné společnosti TÜV SÜD AG podléhají neomezené daňové povinnosti v zemích, kde se nacházejí jejich sídla. Přeshraniční obchodní transakce mohou navíc společnosti TÜV SÜD AG nebo jejím přidruženým společnostem způsobit omezené daňové povinnosti. Společnost TÜV SÜD se zavazuje dodržovat platné národní a mezinárodní zákony ve všech obchodních rozhodnutích a činnostech, aby splnila své fiskální závazky úplně, správně a včas.  

TÜV SÜD AG podrobně informuje o svých daňových pozicích v konsolidované účetní závěrce, která obsahuje ustanovení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a je posouzena auditorem Skupiny. Další informace je možné získat zde 
Výroční zpráva TÜV SÜD.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION