Food Quality Control

Inspekce kvality potravin

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je nezávislá inspekce potravin?

Nezávislá inspekce potravin probíhá formou zkoumání potravin přímo ve výrobě a má podobu řízení jakosti. Prostřednictvím tohoto postupu jsou standardy výrobku hodnoceny v několika bodech výrobního cyklu, aby byla zajištěna shoda v každém kroku.

Od zmrazených potravin až po konzervy vyžaduje inspekce potravin prováděná specializovanými a nestrannými potravinovými inspektory přísný výzkum, analýzu a vyšetřování v průběhu výroby. Inspektoři budou speciálně proškolení v příslušných skupinách potravin a budou dodržovat standardizovaný systém osvědčených postupů, odebírat a zkoumat vzorky a vyplňovat zprávy vytvořené na míru pro typ zařízení a skupinu potravin, které jsou kontrolovány. Každá zpráva je dokončena s cílem zajistit, aby každý výrobek splňoval požadované standardy kvality stanovené značkou před výrobou, v jejím průběhu a po ní.

Proč jsou inspekční služby v oblasti potravin důležité?

Jak narůstá míra globalizace a „offshore“ výroby, roste i potřeba zajistit vysoký standard řízení jakosti potravin na velké vzdálenosti a mezi jednotlivými zeměmi. S ohledem na kulturní a jazykové bariéry, rozdílné výrobní závody napříč trhy a rozmanité a rychle se vyvíjející předpisové rámce je výzva, kterou tato základní součást procesu inspekce potravin představuje, jasná.

Bez preventivních opatření, která přicházejí s inspekcí potravin v každé fázi výroby, riskují podniky poškození svých značek tím, že nedosáhnou kvality, kterou zákazníci očekávají. Pomineme-li jistotu zákazníků a integritu značky, mohou být kombinované náklady na platby za inspekční služby až o 90 % nižší než náklady na dovoz nevyhovujících potravin.

Využíváním služeb nezávislého inspektora čerpáte z dlouholetých odborných znalostí oboru a z hlubokého porozumění příslušným pravidlům a předpisům. Díky tomu se vaše výrobky dostanou k vašim zákazníkům s takovým stupněm jakosti, který vaše značka vyžaduje.

Proč si vybrat inspekční služby TÜV SÜD v oblasti kvality potravin?

V rámci partnerství se společností TÜV SÜD se vám bude od našeho týmu odborníků, který bude přítomen na místě, dostávat přínosných rad, důkladných zpráv i konzultací ohledně celého procesu výroby potravin. Na základě našich dlouholetých zkušeností v potravinářském průmyslu je naším úkolem sledovat váš přístup k řízení jakosti a přijímat preventivní opatření za účelem důsledného zajišťování kvality bez narušení dodacích lhůt. Vyhledání a náprava veškerých problémů s kvalitou v nejbližší možné fázi vám ušetří čas a peníze, které by mohly být vynaloženy na opravu chyb, jimž se lze v řetězci vyhnout.

Naši technici se také aktivně podílejí na činnosti mezinárodních poradních sborů a na vývoji norem, což znamená, že jsou vždy v obraze, pokud se jedná o nejnovější požadavky a trendy v celém odvětví a po celém světě.

Inspekční služby TÜV SÜD v oblasti kvality potravin

Kontrolní seznam TÜV SÜD pro inspekce bezpečnosti potravin je rozsáhlý, zahrnuje širokou škálu druhů potravin a zaujímá komplexní pohled na přístup k výrobě potravin. Naši inspektoři mají odborné znalosti a možnosti pro zkoušky následujících potravin: krmiva pro zvířata; nápoje; ryby a mořské plody; ovoce, sušené ovoce a zelenina; masné výrobky; mléko a mléčné výrobky; zpracované potraviny; rostlinný olej a olejnatá semena.

Naše inspekční služby v oblasti potravin zahrnují řadu kontrol a zpráv, jejichž cílem je vytvořit soudržnou strukturu postupu po jednotlivých krocích, která má tuto podobu:

  • Inspekce zařízení: Inspektor provede úvodní prohlídku budovy, posoudí celkovou atmosféru i stav budovy a její podmínky pro skladování, přičemž zaznamená všechno, co je přímo zřejmé a co může přímo ovlivnit výrobu.
  • Počáteční kontrola výrobku (IPC): Podobně jako u inspekce zařízení se jedná o všeobecnou kontrolu výrobku, který má být zkontrolován, a to s inventarizací okamžitých rizik.
  • Kontrola během výroby (DUPRO): K této kontrole dochází v rané fázi výroby za účelem posouzení, zda došlo ke správné implementaci konkrétních postupů. Kontrola nejen měří, zda je zařízení schopno produkovat požadovanou kvalitu, ale zastaví jakékoli potenciální problémy před zahájením masové výroby.
  • Závěrečná náhodná inspekce (FRI) nebo inspekce před odesláním (PSI): Toto je konečný krok inspekce v zařízení. Během této fáze je náhodně odebrán statisticky relevantní počet vzorků, které prošly celým výrobním procesem. Každý vzorek je poté jednotlivě zkontrolován a označen pomocí skóre kvality na základě faktorů, jako je obal, hmotnost, chyby/vady, vzhled a chuť. Během tohoto hodnocení si inspektoři u kontrolovaného výrobku všimnou všeho neobvyklého nebo neatraktivního a zváží také současný výrobní systém, jehož prostřednictvím byl výrobek připraven.
  • Dohled nad nakládkou (LS): V této fázi je výrobek balen do zásilek připravených k odeslání. Inspektor nejprve zkontroluje stav kontejneru, do kterého má být výrobek naložen, a to včetně teploty, čistoty a vzhledu. Ve zprávě LS inspektor také zaznamená počasí v den nakládky, způsob použitý k naložení výrobků, velikost kontejneru, dobu nakládání, teplotu v kontejneru před, během a po naplnění kartonem a také jakékoli další pozorování nebo poznámky.

Každá z těchto zpráv má svůj vlastní výsledek, takže zákazník získá výsledek „vyhovující/nevyhovující” nebo „shoda/neshoda”, který lze poté použít buď k pokračování do další fáze výroby, nebo k odstranění zjištěných problémů za účelem získání výsledku „vyhovující“ při příští kontrole. Inspektoři potravin budou také pořizovat fotografie v průběhu každé fáze výroby jako důkaz konkrétních postupů i jako podklady pro případné opravy, které je třeba provést.

Základní kontrolní prvky jsou nedílnou součástí této služby, ale existují také doplňkové předvýrobní služby, například následující:

  • Kontroly a ověřování zásob
  • Inspekce skladu
  • Odběr vzorků a testování (chemické/mikrobiologické)

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak mohou inspekční služby v oblasti potravin pomoci vašemu podnikání.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION