8 min

Udržitelnost a nefinanční reporting - příprava na novou evropskou legislativu

Myslete s předstihem

Date: 12 Jan 2023

Udržitelnost a změna klimatu už nejsou jen tématem nadšenců, pro které hraje velkou roli, kde a co nakupují a u koho se nechají zaměstnat. Udržitelné modely v podnikání se přesouvají do roviny firemních povinností.  Povinností, které vyvolává  nejen legislativa, ale i oblast ekonomiky a obchodu.

Nefinanční kritéria získávají ze strany veřejnosti (zaměstnanců, spotřebitelů nebo médií) i ze strany finančních partnerů (investorů, bank, pojišťoven, zákazníků) čím dál více pozornosti.

Pro investory jsou atraktivnější firmy věnující se udržitelnosti. Nefinanční ukazatele mohou sehrát klíčovou roli při hodnocení výkonnosti firmy. Jsou ukazatelem toho, jak je firma udržitelná – zda je schopna pracovat s riziky a jestli se do ní vůbec vyplatí investovat.

 

NEFINANČNÍ REPORTING DOBÍHÁ SVÝM VÝZNAMEM REPORTING FINANČNÍ

Uhlíková stopa, antikorupční pravidla, příznivé pracovní podmínky, udržitelnost … pokud jste se v bance zajímali o finance na nové projekty, určitě jste tato slova zaslechli, protože nefinanční reporting se právě bank dotkl úplně nejdřív.

Banky jsou, dle směrnice SFDR, povinny vyhodnocovat dopady na životní prostředí (Environment), společnost (Social) a řízení firem (Governance). ESG kritéria se tak stala nezbytnou součástí schvalovací úvěrové procedury.  Mohou přinést horší, ale i lepší úvěrové podmínky.  Česká bankovní asociace vydala vzorový ESG dotazník, kde lze zjistit, co všechno banky mohou hodnotit.

Ze vzorového dotazníku je patrné, že banky také zjišťují, jaké certifikáty v oblasti ESG společnost vlastní.  Při poskytování financí se ptají tedy nejen na ekonomické údaje, ale i na ty nefinanční, jako je například certifikace dle environmentálních a sociálních norem, certifikace energetického managementu, produkce odpadu, emise skleníkových plynů či spotřeba vody a vyžadují energetické certifikáty k nemovitostem nebo vaše plány na zlepšení energetické účinnosti či omezování emisí CO².

 

CO JE ESG REPORTING A PROČ JE DŮLEŽITÝ

Zkratka ESG je vytvořena z anglických slov Environment, Social a Governance. Jedná se o tři klíčové oblasti, které jsou spojené s NEFINANČNÍM REPORTINGEM.

Koncepci nefinančního reportingu silně prosazuje Evropská unie.

Podle plánů EU (směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive)) by nefinanční reporting měl být od příštího roku povinný pro velké podniky. Díky provázanosti trhu dopadne povinnost nepřímo i na firmy, které s těmi většími spolupracují. Na ESG kritéria se budou ptát obchodní partneři, kterých se reporting bude týkat přímo.

Nefinanční ESG reporting podle CSRD směrnice by měl být od 1. 1. 2024 povinný pro všechny firmy s více než 250 zaměstnanci, čistým obratem nad 1 mld. Kč nebo s aktivy v rozvaze vyšší než 500 mil Kč za fiskální rok.

Očekává se, že společnosti budou poprvé vykazovat data o udržitelnosti v roce 2024 - ve zprávách za rok 2023. Díky odložení termínů pro reporting se první nefinanční report od těchto společností očekává v roce 2026 s daty za fiskální rok 2025. Roční odložení povinnosti má poskytnout více času na přípravu všeho, co bude nutné k sestavení vašeho prvního nefinančního reportu. 

 

Tato povinnost by se nejpozději od roku 2026 (vykazování v roce 2027) měla vztahovat také na malé a střední podniky kótované veřejně na burzách. 

Podniky budou muset prokazovat i přehled o společenské odpovědnosti celého svého dodavatelského řetězce.

Vypadá to tedy, že ostatních malých a středních podniků se tato povinnost dotkne v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce větších firem.

Nefinanční report musí pokrývat všechny oblasti ESG (Environmental, Social, Governance) a kromě pozitivního dopadu udržitelnosti musí společnosti vykázat i dopady negativní. O vykazování ESG lze přemýšlet jako o formě řízení rizik, která se zabývá podnikáním, udržitelností a sociálními otázkami.

Informace nefinančního reportingu budou muset být nezávislé, ověřené třetí stranou v souladu s CSRD směrnicí.

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ESG A UDRŽITELNOSTÍ?

Pojmy ESG a udržitelnost se někdy zaměňují. Přesto to není totéž.

Udržitelnost je považována za vnitřní rámec. ESG je externí investiční rámec, forma metriky, která pomáhá společnosti informovat investory a investorům hodnotit výkonnost a riziko společnosti.

Jinými slovy, udržitelnost je motivace, ESG je hlášený výsledek.

 

UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

Zelená dohoda (neboli Green Deal) byla vypracována s cílem zajistit, aby Evropa do roku 2050 dosáhla uhlíkové neutrality emisí skleníkových plynů. Podle nových unijních předpisů by nefinanční reporting neměl být jen přehled čísel. Jeho součástí by měly být i komplexní strategie a stanovení cílů, jak dojít k uhlíkové neutralitě.

Firmy v tomto ohledu čeká velká výzva, budou se muset připravit na uhlíkově neutrální ekonomiku. Udržitelné fungování se přesouvá od výhody k nutnosti.

 

ESG REPORTING PŘITAHUJE FINANCOVÁNÍ

ESG kritéria jsou při žádosti o úvěr u bankovních institucí, jež tato kritéria sledují, důležitá. Hlavní výhodou je tady transparentnost.

Firmy, které již přešly na udržitelné modely fungování, mají jednodušší přístup k bankovnímu financování, jsou atraktivní pro investory, lépe řídí rizika, daří se jim snižovat náklady a získávají nemalou konkurenční výhodu.

Evropská unie počítá s podporou projektů udržitelnosti. Na financování těchto projektů vyčlenila nemalý objem finančních prostředků. Nejde jen o zvýhodněné úvěry, ale i dotace – například prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027). Finance budou směřovat například do projektů zaměřených na úspory energie, obnovitelné zdroje energie, energetickou infrastrukturu, hospodaření s vodou, výzkum, vývoj a inovace, na řešení otázek oběhového hospodářství.

Zajímavou oblastí jsou i kritéria „zelených“ veřejných zakázek. Společenská a environmentální odpovědnost jako vstupní podmínka, jak se stát dodavatelem. Hodnocení nejnižší nabídkové pořizovací ceny je nahrazováno hodnocením podle nákladů životního cyklu.

 

CO JEDNOTLIVÉ POJMY ZNAMENAJÍ?

E jako Environmental – sem patří vše, co má ve firmě vliv na životní prostředí (změna klimatu, emise skleníkových plynů, odlesňování, biologická rozmanitost, plýtvání, odpad a znečištění). V rámci nefinančního reportingu byste zde měli uvádět data ovlivňující uhlíkovou stopu vaší společnosti a vašich produktů.

S jako Social – otázky týkající se firemní kultury, spravedlivého odměňování, diverzity ve firmě, bezpečnosti pracovního prostředí atd.

G jako governance (vedení) – strategie společnosti směrem k zúčastněným stranám, řízení rizik, transparentnost vlastnictví, etika, boj proti korupci a úplatkářství atd.

E-Environmental

S-Social

G-Governance

ochrana životního prostředí

firemní kultura

proti korupci

emise, znečištění ovzduší

lidská práva

etika

energetická účinnost

spravedlivé odměňování

transparentnost

uhlíková stopa

Genderová rozmanitost

strategie

ESG report neboli zpráva o udržitelnosti je zpráva o stavu firmy ve všech zmiňovaných oblastech. Jedná se o komunikační nástroj zaměřený na transparentnost. Společnost publikuje rizika a příležitosti s environmentálními, sociálními a správními dopady (ESG).

Metodik pro reportování těchto dat je v současné době několik a jsou dobrovolné. Ne vždy jsou lehce porovnatelné. Proto se EU rozhodla zavést pro reporting sjednocená pravidla.

ESG se prolíná regulací pro účastníky finančního trhu (SFDR) i pro nefinanční reporting firem (CSRD).

 

ANGAŽUJETE SE NA POLI UDRŽITELNOSTI …A MŮŽEME TO VIDĚT?

Stejně jako finanční report budou firmy poskytovat nefinanční report, u kterého bude taktéž vyžadováno ověření auditorem.

Možná, že se ve Vaší společnosti jednotlivým ESG pilířům již částečně věnujete. Pojďme se na ně podívat z pohledu ISO a dalších certifikačních standardů, protože tyto standardy budou hrát důležitou roli v procesu sběru nefinančních dat a celkového zajišťování jednotlivých pilířů ESG. 

 

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠE UDRŽITELNÉ CÍLE

ENVIRONMENT

SOCIAL

GOVERNANCE

Ověřování uhlíkové stopy a neutrality (výrobku/společnosti)

ISO 45001 (BOZP)

ISO 9001 (management kvality)

Vodní stopa

Požární ochrana

ISO 37001 (systém protikorupčního managementu)

ISO 14001 (ochrana životního prostředí)

SEDEX/SMETA

ISO 27001 (bezpečnost informací)

FSC, PEFC

SA 8000

TISAX

ISO 50001 (hospodaření senergií)

 

ISO 20000-1 (informační technologie)

Energetické audity

 

GDPR

Management nakládání s odpady

 

 

Certifikace udržitelné energie zbiopaliv, biomasy, bioplynu a biometanu podle standardů ISCC, SURE, KZR INiG apod.

 

 

Testování materiálů ve styku s potravinami

 

 

Certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin podle standardů IFS, BRC, FSSC, HACCP, ISO 22000 apod.

 

 

Audity systémů managementu bezpečnosti potravin u jejich dodavatelů a výrobců

 

 

IFS ESG Check

 

 

Audit připravenosti na ESG

 

 

Ověřování environmentálních tvrzení a recyklace

 

 

Zelená výroba

 

 

Posouzení projektů využívajících obnovitelné zdroje (voda, bioplyn, vítr)

 

 

Posouzení odpadářských projektů (spalovny, výroba syntetických paliv)

 

 

 

 

 

Jednotlivé nástroje přinášejí firmám výhody.  Do oblasti environmentu spadají nástroje týkající se klimatických změn.  Zabezpečí nejen zelené reference, ale díky nim dosáhnete úspor a snížíte náklady (energetický management, měření uhlíkové stopy atd.).

Pomocí nástrojů na zabezpečení zodpovědných zdrojů (FSC, PEFC, nástroje z oblasti food) a nástrojů na zabezpečení zodpovědné výroby (ISO 14001) můžete prokázat sociální a ekologický původ produktu, sledovanost a udržitelnost výrobků v dodavatelském řetězci nebo prokázat odhodlání dodržovat osvědčené postupy v oblasti etického a zodpovědného získávání zdrojů.

Snížením vlivu spotřeby vody, odpadu a energie, integrací principu životního cyklu a oběhového hospodářství do každodenní činnosti, snížením nebo omezením uhlíkové stopy, zabezpečením udržitelného původu produktů a materiálů prostřednictvím zodpovědného získávání zdrojů -  tím vším můžete naplnit a prokázat environmentální část nefinančního reportingu.

Prokázat tvrzení o spravedlivém a etickém zacházení se zaměstnanci, definovat oblasti pro zlepšení a kroky k podpoře rovnosti, ochránit zaměstnance před úrazy a nemocemi souvisejícími s výkonem práce, upřednostnit zdraví a bezpečnost zákazníků nebo partnerů, minimalizovat sociální vliv prostřednictvím zodpovědného přístupu k práci, podporovat zdraví a bezpečnost na pracovišti -  to vše můžete s produkty z oblasti „social“.

Poslední oblastí z reportu ESG je oblast „governance“ – oblast řízení/managementu společnosti. Sem lze zařadit produkty pro řízení podnikatelských rizik, ochrany citlivých údajů organizace, zákazníků a obchodních partnerů, produkty pro zabezpečení a prokázání transparentnosti řízení provozních rizik.

Všechny zmíněné produkty nejsou jen nástrojem pro splnění ESG reportingu, jsou prostředkem, jak získat komplexní, přesné a objektivní informace o environmentálních a sociálních vlivech, jak ochránit svoji značku a zabezpečit kontinuitu podnikání.

Výsledkem je zodpovědnější a efektivnější společnost, která díky zavedeným standardům, což jsou zároveň nástroje pro zajištění ESG pilířů, šetří náklady, životní prostředí, umí efektivně pracovat s riziky, má spokojené, motivované a výkonné zaměstnance, zodpovědný, transparentní a udržitelný přístup, a tím pádem i důvěru spotřebitelů a dalších zúčastněných stran. Taková společnost má veškeré předpoklady pro úspěšné podnikání.

Zajišťování shody s CSRD je především týmová práce a se spolehlivým partnerem to půjde lehce. Společně s TÜV SÜD můžete budovat důvěru v bezpečnost udržitelných technologií a posilovat důvěryhodnost procesů, produktů a systémů. Chceme být pro své zákazníky spolehlivým partnerem, kterému nejsou cizí témata budoucnosti, jako jsou dekarbonizace, oběhové hospodářství a zavádění odpovědných obchodních postupů ve fyzickém i digitálním světě.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION