4 min

TÜV SÜD Czech nově nabízí službu veriX

Způsob, jak můžete snížit svou uhlíkovou stopu a zůstat ziskovými

Date: 12 Jan 2023

Signály po celém světě ukazují na dekarbonizaci

Abychom se vyhnuli katastrofickým dopadům změny klimatu, musíme podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) zabránit oteplení planety o více než 1,5 °C nad předindustriální úroveň. To znamená, že emise oxidu uhličitého musí do roku 2030 klesnout o 45 procent oproti úrovni z roku 2010 a dosáhnout „čisté nuly“ do roku 2050.

Jedním z výsledků nedávného summitu OSN o klimatu neboli COP26 bylo, že se 136 zemí zavázalo dosáhnout „čisté nuly“, přičemž země odpovědné za téměř polovinu celosvětových emisí toho chtějí dosáhnout do roku 2050, zatímco jiné mají cílové termíny dále v budoucnosti. Například Německo chce snížit emise CO² na nulu do roku 2045, Evropská unie do roku 2050 a Saúdská Arábie a Čína do roku 2060. Co znamená „čistá nula“ a jsou tyto cíle dostatečně ambiciózní, aby odvrátily nejhorší změny klimatu?

„Čistá nula“ znamená, že emise skleníkových plynů produkované zemí, státem, městem, společností, nebo dokonce budovou jsou vyváženy stejným množstvím snížených emisí. To není totéž jako nulové emise, kdy se neuvolňuje vůbec žádný uhlík nebo jiné skleníkové plyny, nebo uhlík negativní, kdy se více uhlíku odstraní, než vypustí. „Čistá nula“ znamená, že skleníkové plyny jsou stále vypouštěny, ale emise jsou kompenzovány některými přijatými opatřeními.

Existují různé cesty k „čisté nule“. Prvním je přímé snížení množství fosilních paliv, například výrobou energie z obnovitelných zdrojů, dekarbonizací dopravy nebo zvýšením energetické účinnosti. Smyslem je co nejvíce emise snížit a pro ty emise, které je těžší nebo nemožné eliminovat, použít uhlíkové kompenzace. Znamená to „dodatečně“ financovat projekt snižování uhlíku někde jinde, což znamená, že k odstranění uhlíku by bez financování nedošlo. Uhlíkové kompenzace mohou mít různé formy, jako je vysadit stromy k ukládání uhlíku, financovat projekt zachycování metanu na skládce nebo platit farmářům za snížené používání syntetických hnojiv a krycích plodin. Emise lze také kompenzovat investicemi do určitého typu technologie, jako je zachycování a ukládání uhlíku nebo přímé zachycování uhlíku vzduchem.

Při správném a včasném nastavení kurzu povede „čistá nula“ ke zvýšení energetické bezpečnosti a zlepšení konkurenceschopnosti firem, ekonomických sektorů i celých národních ekonomik.

Nezbytným předpokladem úspěchu dekarbonizace je srozumitelnost cílů a opatření. Společnost TÜV SÜD prostřednictvím své nové služby veriX vyvinula smysluplný způsob, který umožní porovnat emise CO² a budoucí úspory a vytvořit transparentní proces dekarbonizace ve společnosti.

VeriX se zaměřuje na interní výrobní a provozní procesy, které lze řídit a přizpůsobovat bez restrukturalizace celého dodavatelského řetězce. Na základě toho mohou společnosti vyjednávat nová partnerství, zadání a investice a získat konkurenční výhodu.

 

Jste připraveni pustit se do dekarbonizované budoucnosti?

Společně vypracujeme „cestovní mapu“ včetně konkrétních opatření k dosažení vašich CO² cílů, které si následně můžete ověřit. Přesně pro tento účel jsme vyvinuli veriX.

VeriX poskytuje nestranné a oficiální potvrzení vaší budoucí uhlíkové stopy, které můžete použít pro budoucí rámcové smlouvy se svými zákazníky. „Zelené produkty“ se tak stávají hmatatelnými a konkrétními.

 

Verix je přístup založený na řešení

Přidaná hodnota pro vás:

 • Budoucí využití: Ověření a validace opatření vedoucích ke snížení emisí (příslib do budoucna).
 • Transparentnost a srovnatelnost: Pro transparentnost předpokladů, mezních kritérií atd. je možné přidělovat alokace pro jednotlivé produkty/procesy a zprávy o šetření.
 • Přijatelnost: Založeno na normách ISO (ISO 17029, 14040, 14044, 14064, 14067, 22095 atd) a mezinárodně uznáváno OEM výrobci a zákazníky B2B
 • Nezávislost: Nestranná, transparentní a sledovatelná verifikace

Proces veriX v praxi

Proces veriX byl poprvé použit jako VERIsteel při výrobě oceli v Salzgitter Flachstahl GmbH.

Společnost Salzgitter Flachstahl GmbH je průkopníkem v oblasti zelené oceli a první ocelovou desku s nízkým obsahem CO² vyrobila již v roce 2020. Stala se také prvním evropským výrobcem, který získal prohlášení o shodě podle postupu VERIsteel© společnosti TÜV SÜD pro výrobu pásových ocelových výrobků. Mezitím se stále více zákazníků z různých odvětví zajímá o ocelové výrobky, které vykazují hmatatelné snížení emisí CO².

Postupem VERIsteel společnosti TÜV SÜD bylo ověřeno uhlíkové zatížení dvou technologických postupů používaných společností Salzgitter Flachstahl GmbH pro výrobu pásové oceli. Srovnání obou výchozích postupů ukázalo, že přechodem společnosti Salzgitter z konvenčních postupů výroby oceli ve vysokých pecích na elektroocelářskou cestu bylo dosaženo snížení CO² stopy u desek o více než 75 % a u pozinkovaných svitků o více než 66 %.

Standardizace je předpokladem pro zavedení srovnatelnosti procesů a výrobků. Neutrální a transparentní služba VERIsteel společnosti TÜV SÜD poskytla společnosti Salzgitter základ pro řádné prohlášení o CO², týkající se jejích výrobních procesů a výrobků a připravila výrobci oceli cestu k cílené realizaci dalších etap dekarbonizace.

VERIsteel je součástí edice veriX, která pomáhá dalším energeticky náročným průmyslovým odvětvím ověřovat úspěšnost při snižování emisí CO² v rámci celosvětového boje proti změně klimatu:

 • VERIaluminium
 • VERIconcrete
 • VERIcast
 • VERIcement
 • VERIchem
 • VERIglass
 • VERIretail
 • VERIsteel
 • VERIrecycle

Flexibilita systému veriX umožňuje každému podniku stanovit priority dekarbonizačních opatření. Budoucí změny výrobních postupů s potenciálem zmírnit emise skleníkových plynů lze předvídat pomocí ověřeného modelu. To znamená nižší riziko, rychlejší návratnost investic a zefektivnění strategie dekarbonizace. VeriX je efektivní, spolehlivý a globálně dostupný.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION