10 min

TÜV SÜD: Ověřujeme bezpečnost dětských hřišť i jaderných elektráren

Rozhovor s Michalem Svrčkem

Date: 08 Jun 2023

TÜV SÜD: Ověřujeme bezpečnost dětských hřišť i jaderných elektráren

TÜV SÜD, mezinárodní společnost zabývající se testováním, inspekcí a certifikací (TIC) se sídlem v německém Mnichově, je největším subjektem svého druhu na českém trhu a s loňskými celosvětovými tržbami 2,9 miliardy Eur patří mezi největší globální hráče. Pro českou odnož divize Industry Service byl rok 2022 rekordním z pohledu dosažených finančních výsledků. Jaké služby poskytuje svým zákazníkům, co je to bude stát, a jaké výhody jim z toho na oplátku plynou, popisuje v následujícím rozhovoru Ing. Michal Svrček, MBA, ředitel divize Industry Service v České republice.

Jedním z hesel společnosti TÜV SÜD je: věnujeme se ochraně lidí, životního prostředí a majetku před riziky, která souvisejí s technologiemi. Co všechno si pod tím můžeme představit?

Jde v podstatě stále o to samé již od roku 1866, kdy jsme jako společnost vznikli. Bylo to v době ‚parní revoluce‘, kdy se po prvních haváriích tlakových zařízení objevila nutnost přijmout požadavky na kvalitu jejich výroby, z čehož vznikly dnes mezinárodně uznávané technické normy, a zároveň s tím vznikla potřeba ustavit nezávislé subjekty, které by bezpečnost a dodržování těchto norem odborně kontrolovaly – což jsou dnes autorizované certifikační společnosti jako TÜV SÜD. Postupem času se bezpečnost pracovníků a výrobků rozšířila i do dalších oblastí jako infrastruktura, retail, kybernetická bezpečnost, nebo do současného tématu životního prostředí a udržitelnosti. Sama naše firma má dnes pět různých divizí zabývající se inspekcí technologií a výrobků, audity, službami v oblasti nemovitostí a železnic, testováním a homologacemi v segmentu automotive nebo certifikacemi potravin a krmiv v celém spektru těchto oblastí. V rámci skupiny jsme aktivní např. i v oblasti certifikace počítačových datových center.

Vy řídíte divizi Industry Services, co ta má konkrétně na starosti?

Přesně to, co říká její název, tedy služby pro subjekty v segmentu průmyslu. Naší hlavní náplní jsou inspekce, případně i certifikace výrobních postupů i finálních výrobků, a to obecně ve dvou hlavních etapách. Nejdříve na základě výkresové dokumentace od klienta zjišťujeme, zda jím navrhované technické řešení je v souladu s požadavky platných norem, legislativy i jeho vlastními záměry. Zapojení inspekční společnosti v této přípravné fázi firmy mnohdy podceňují, přitom je ale z hlediska následných kroků zásadní. Protože až poté provádíme fyzickou inspekci nebo testování z hlediska shody s požadavky a tím pádem bezpečnosti – a logicky existuje daleko větší riziko závažného problému a dodatečných finančních nákladů, pokud výchozí technický návrh a výkresy obsahovaly nějakou skrytou chybu nebo neshodu s normami, kterou jsme mohli odhalit již v přípravné fázi.

Zjednodušeně popsáno, pokud oba předchozí kroky proběhnou v souladu se všemi požadavky a našimi postupy, vystavíme „výstupní dokument“ – což může být buďto klasická inspekční zpráva, zpráva o hodnocení, nebo i certifikát s modrým pruhem vydaný v souladu s příslušnými normami. Stejně tak v rámci recertifikačních auditů, respektive tzv. dozorových auditů pravidelně kontrolujeme plnění všech podmínek certifikace v delších časových horizontech. Námi vystavený certifikát ale není jen pouhý dokument, který si ředitel firmy nechá na odiv zarámovat do své pracovny nebo který zveřejní na webových stránkách, pro firmu to znamená nejen bezpečnost a zefektivnění vlastní výroby, ale zvýšení její kvality a možnost lepšího uplatnění na lokálních i globálních trzích.

Jak široký je váš oborový záběr?

Obecně je TÜV SÜD nejkomplexnější poskytovatel inspekčních a certifikačních služeb na českém trhu. Divize Industry Service pak má i z našeho interního pohledu mezi divizemi nejširší portfolio služeb a nejrozvětvenější cílovou skupinu. Působíme napříč všemi obory s množstvím nejrůznějších služeb – od těch na první pohled jednoduchých, jako např. posouzení a certifikace bezpečnosti prvků volnočasové infrastruktury (např. herní prvky na dětských hřištích, tobogány v akvacentrech), svítidel, koupelnového příslušenství a řemeslného náčiní jako žebříky a štafle, přes z našeho pohledu středně složité, jako jsou výtahy, lanovky a lyžařské vleky, stavební výrobky nebo průmyslové i potravinářské výrobní linky, až po ty technologicky nejsložitější, jako jsou zařízení v konvenční i jaderné energetice. Samozřejmě se s námi zákazníci a veřejnost setká i u aktuálních témat jako je např. vodík nebo elektromobilita, případně i v roli kontrolora kvality prací na stavbách. Naleznete nás i na pozadí projektu na výstavbu nové linky pražského metra kdy jsme vytvářeli analýzu technických a provozních rizik systému bez řidiče pro novou linku D.

TÜV SÜD Czech je ,dcerou‘ globální společnosti. Poskytujete tedy služby jen na českém trhu?

Největší část služeb poskytujeme průmyslovým subjektům na českém trhu. Ale jelikož je český průmysl silně zaměřený na export, doprovázíme své zákazníky i na cestě k naplnění jejich globálních ambicí. A to není žádná otřepaná fráze – existují u nás firmy sice velikostí relativně malé, ale s unikátními technologiemi, třeba s výrobou elektronových mikroskopů, které se i na základě dlouhodobé spolupráce s námi (tím že kontrolujeme a verifikujeme jejich výrobky a postupy) staly lídry v oboru. Díky svému globálními působení jsme totiž schopni zajistit certifikace prakticky pro všechny významné světové regiony, ať již se jedná o americké standardy UL, korejské KCs nebo blízkovýchodní SASO. A nemusí se jednat pouze o certifikace, mohou to být i finální přejímky výrobních zařízení budovaných českými firmami v zahraničí, např. loni naši čeští inspektoři realizovali inspekci v závodu na výrobu trubek i v tak vzdálených destinacích jako je např. Argentina. Díky globálnímu působení naší skupiny jsme v drtivé většině případů schopni využít odborníky na danou oblast po celém světě anebo některou z našich více než 300 akreditovaných laboratoří, a provést posouzení a certifikaci tak, aby byla ve shodě s požadavky lokálně platných norem a legislativy.

Nabízíte ale i inspekční služby nad rámec norem a legislativy...

Ano, stále častěji se stává, že si firma nastaví přísnější předpisy, než požaduje stávající legislativa a normy. Třeba proto, že se jim nedaří sehnat dostatek pracovních sil k výrobním linkám, takže se snaží vytvořit bezpečnější a příjemnější pracovní podmínky. My pak jako nezávislá strana, která mj. není ovlivněna situací a podmínkami uvnitř posuzované firmy, po dohodě se zákazníkem realizujeme inspekce na míru dle checklistu, který zohledňuje jeho interní potřeby. Ve výsledku tento přístup pro zákazníka znamená nejenom snížení rizika pracovních úrazů a tím i za daných okolností nepříjemných návštěv z Inspektorátu bezpečnosti práce, ale i více spokojenějších pracovníků.

Ne všechny firmy jsou ale takhle ‚proaktivní‘...

Bohužel stále u nás z našeho pohledu převládá přístup ve stylu „potřebuji nějaký certifikát, protože ho po mě někdo vyžaduje – hlavně ať je to co nejlevnější“. Kritériem bylo a je mnohdy výhradně a pouze nízká cena. Cenové očekávání zákazníka je často mimo možnost realizovatelnosti služby. Takhle se rozhodně nechceme profilovat. TÜV SÜD v České republice je prémiovou značkou, která je sice dražší, ale na druhou stranu dává zákazníkovi kompletní servis s přidanou hodnotou a ochranou. Levní nebudeme a nechceme být. Disponujeme největším počtem odborných oprávnění a jsme nejkomplexnějším poskytovatelem těchto služeb na českém trhu. Sami jsme z charakteru naší činnosti pod drobnohledem a kontinuální kontrolou od jiných institucí jako ÚNMZ nebo ČIA. A většina těchto auditů našich interních postupů je samozřejmě spojená i s náklady. Navíc investujeme ročně miliony korun do kontinuálního vzdělávání našich zaměstnanců a vybavení testovacích laboratoří a nástrojů, včetně jejich pravidelné kalibrace. A to vše se pak logicky musí promítnout i v ceně naší práce. Ale ve finále má pak zákazník jistotu, že námi provedené audity nebo certifikace jsou opravdu „neprůstřelné“. Jednoduše řečeno, zákazník má vztah skutečně se silným partnerem s již bezmála 160 lety zkušeností.

Do jaké je míry činnost vašich odborníků fyzická kontrola a do jaké administrativní práce?

Bez administrativní práce to samozřejmě nejde, ale na druhou stranu ve většině případů nemůžeme vydávat výstupní dokument bez fyzické inspekce – to znamená, že naši inspektoři musí na dané místo jít. Například zkontrolují výtah a bezchybné fungování jeho bezpečnostních funkcí a prvků v místě instalace nebo se sklouznou na tobogánu v bazénu a zjistí, zda zde nejsou nedostatky v lícování jednotlivých částí. Zkontrolují výrobní linky, zda tam fungují optické zábrany, nebo zkontrolují správnost svarů, případně tloušťku stěn potrubí či tlakových nádob. Jen některé odborné činnosti provádíme čistě „od stolu“. Jedná se o např. datové simulace jako například model digitálních dvojčat nemovitostí nebo výpočet tzv. yield study (výpočet předpokládaného výkonu) fotovoltaických elektráren podle projektové dokumentace, kde prověřujeme soulad s požadavky provozovatele a investora co do množství potenciálu vyrobené energie a tím i finanční návratnosti projektu. Provádíme také fyzickou inspekci u těchto zdrojů před jejich spuštěním a stejně tak inspekci po několika letech provozu – například u fotovoltaických elektráren kontrolujeme mobilním měřicím zařízením aktuální jmenovitý výkon solárních panelů nebo pomocí dronů jejich fyzický stav vč. lokalizace tzv. hotspotů termokamerou. V oblasti solárních elektráren jsme aktivní již od prvopočátků, náš specializovaný tým fungující v Praze od roku 2009 se zejména v rámci posouzení „due diligence“ podílel na stovkách projektů s celkovým instalovaným výkonem mnoha gigawattů nejen v Česku, ale i na Blízkém východě, v Asii či Jihoafrické republice.  

Na začátku rozhovoru jste zmínil vaše činnosti v oblasti jaderné energetiky...

Nejen jaderné, ale i té konvenční, protože výroba elektrické energie probíhá v obou typech elektráren ve finále pomocí páry, čili typicky kontrolujeme a certifikujeme potrubní systémy, tlakové nádoby, svary... V téhle oblasti jsme jediným subjektem v České republice, který zajišťuje defektoskopii jednou z metod NDT, metodou akustických emisí, a to akreditovaně. V případě jaderné energetiky jsme také autorizovaným subjektem, tedy zjednodušeně řečeno společností oprávněnou v České republice poskytovat tyto služby. Zároveň jsme jednou z pouze několika společností na světě akreditovaných pro certifikaci dodavatelských řetězců prostřednictvím normy ISO 19443, pro kterou máme dokonce inspektory zde v Česku. Máme praktické zkušenosti s pár let starým projektem dostavby jaderné elektrárny v Mochovcích, s projekty ve Velké Británii a dalších v různých fázích života projektu. Uskutečňují se na mezinárodní úrovni s mnoha účastníky, od inženýringových firem a dodavatelů technologií přes investory až po držitele licencí pro provoz – a pro všechny jsme schopni nabízet inspekční i certifikační služby v odpovídající kvalitě a s potřebnou kapacitou, protože TÜV SÜD má v rámci celé Evropy včetně Česka přes 550 inspektorů pro jadernou energetiku. A samozřejmě spolu s tím sledujeme i nejnovější vývoj v této oblasti, zejména co se týče možností nasazení malých modulárních reaktorů.

Na jaká další témata v oblasti „nové energetiky“ se zaměřujete?

Jsme mimo jiné aktivní v rostoucím segmentu elektromobility. Jako příklad mohu uvést např. certifikaci nabíječek pro elektromobily tzv. wall-boxů – konkrétně v kontrole shody jejich konstrukce s normou ČSN EN 61851-1 a dalšími relevantními technickými předpisy, protože tato zařízení u nás zažijí v následujících letech velký boom. Stejně tak se snažíme držet krok s plánovaným rozvojem vodíkové infrastruktury – mnoho firem má již dnes plány na vývoj a zapojení těchto nových technologií, ale protože v legislativě panují stále velké nejasnosti, hledáme ve spojení s akademickou a výzkumnou sférou řešení, jak identifikovat aplikovatelné normy, zajistit laboratorní testy a ve finále provést certifikaci. Důkazem, že se to daří, jsou dvě nové, zatím dobrovolné mezinárodní certifikační značky – „Systém palivových článků“ a „Součást vodíkového systému“, pro stacionární, továrně vyráběné systémy palivových článků a součásti obsahující vodík, které TÜV SÜD nabízí od května 2022.

Jak se do vaší práce promítá technologický vývoj a požadavky nové legislativy?

Všechny oblasti v naší působnosti bedlivě sledujeme a studujeme všechny nově chystané a přijímané zákony a normy. V mnoha oblastech zároveň plníme i roli tzv. koordinující osoby, kdy se se situací v oblasti vývoje norem na evropské úrovni seznamujeme ostatní subjekty působící na českém trhu v oblasti posuzování shody, pravidelně se účastníme některých odborných zasedání na evropské úrovni, máme zástupce v technických komisích. V poslední době u nás byl a částečně stále je velkým tématem například novelizovaný zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který vstoupil v platnost od loňského července. Ten dramaticky mění odpovědnosti provozovatelů těchto zařízení, jenže ne všechny společnosti tuto změnu dokážou reflektovat ve svém fungování a některé ji dokonce ani nezaregistrovaly. Pořádáme v této oblasti semináře, v jejichž rámci seznamujeme firmy se všemi novými požadavky, které budou muset do budoucna plnit.

Čas od času se objeví zpráva o falešných certifikátech. Postihlo to i vás?

Bohužel ano. Jako jedna z největších firem na tomto trhu jsme přirozeně i největším cílem. Ovšem panika není na místě, jde o jednotky případů, které jsme záhy odhalili a řešíme je mj. i ve spolupráci s policií. Těmto situacím, nepříjemným pro nás i naše klienty, se snažíme preventivně předcházet. Ve spolupráci s naším specializovaným oddělením periodicky zavádíme nové ochranné prvky proti falšování našich certifikátů, obecně řečeno – protože nic konkrétního není radno prozrazovat – jde nyní zejména o validaci dat a autentičnosti námi vydávaných dokumentů přes ‚trusted gate‘, dále již nyní je veřejně přístupná databáze námi vydaných certifikátů.

Opět jsme se tak dostali k tématu bezpečnosti a minimalizace rizik, s nimiž pracujeme nejen v oblastech čistě technických – fyzických, ale i těch existujících v digitálním prostoru. Našich víc jak 25 tisíc zaměstnanců po celém světě svým odborným vzděláním i praxí v technických oborech dokáže pokrýt jak stávající požadavky na inspekci a certifikaci technických norem, tak i předvídat technologický vývoj a být stále „krok dopředu“.

Michal Svrcek

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION