Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Zpracovnání průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Všem, kteří se chystají získat oprávnění na zpracování průkazu energe- tické náročnosti budov (PENB), dále energetickým auditorům, autorizo- vaným inženýrům a technikům, stavebníkům, případně těm, kteří se

o problematiku PENB zajímají.

U účastníků se předpokládají alespoň základní znalosti z oboru energe- tiky a stavebnictví.

 

Průběh kurzu

Během kurzu se účastníci seznámí s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostat- výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB.

 

Obsah školení

 • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
 • Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013, koncepce průkazu ENB, ukazatelé energetické náročnosti.
 • Tepelně-technické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011 – součinitel prostupu tepla, včetně tepelných mostů.
 • Průměrný součinitel prostupu tepla budovy, tepelné vazby.
 • Hodnocení energetické náročnosti vytápění, chlazení, nuceného větrání, přípravy teplé vody a osvětlení.
 • Celková energetická bilance budovy.
 • Ekologická, ekonomická a technická proveditelnost alternativních systémů.
 • Technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti.
 • Budova s téměř nulovou spotřebou energie.

   

 • Případové studie, zónování.
 • Řešení dílčích příkladů týkajících se okruhů zkušebních otázek a po- drobnosti ke zkoušení osob oprávněných k výkonu činnosti v oblasti energetické účinnosti:
  1. roční potřeba a spotřeba tepla
  2. určení součinitele prostupu tepla, vč. tepelných mostů
  3. výpočet průměrného součinitele prostupu teplaprincip výpočtu energetické náročnosti na vytápění
  4. vliv neobnovitelné primární energie, jako jednoho z ukazatelů ener- getické náročnosti, na volbu zdroje tepelné energie pro vytápění
  5. výpočet energetické náročnosti na větrání
  6. výpočet energetické náročnosti na přípravu tepelného vytápění
  7. výpočet energetické náročnosti na osvětlení
  8. určení ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních zdrojů
  9. ekonomika opatření ke snížení energetické náročnosti budovy
  10. další bilanční výpočty
 • Ukázka zpracování PENB.

 

Co Vám školení inese

Kurz je koncipován jako ucelená příprava pro výkon činnosti energe- tického specialisty s oprávněním zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov (PENB). 

 Kurz nenahrazuje zkoušku, nutnou k získání oprávnění energetického specialisty.

 

Rozsah školení 3 dny Cena 13.500 (bez DPH)

Praha 22.–24. 2. 2021 17.–19. 5. 2021 22.–24. 11. 2021

Brno 19.–21. 4. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa