Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Odpadové hospodářství a obaly

Vaši zaměstnanci - vaše priorita

Komu je školení určeno

Pracovníkům zodpovědným za odpadové hospodářství ve firmě pod- nikovým ekologům managementu firem, které jsou původci odpadu

managementu organizací, které sbírají a zpracovávají odpad.

 


 

Obsah školení

 • odpadové hospodářství
 • základní právní předpisy
 • aktuální změny v legislativě – novinky v odpadovém hospodářství
 • nakládání s odpady v praxi
 • povinnosti při nakládání s odpady
 • povinnosti původce odpadů
 • odpadový hospodář
 • shromažďování a skladování, využívání a odstraňování odpadů
 • povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady

  a vybranými zařízeními, zpětný odběr, evidence a ohlašování odpadů, plány odpadového zařízení

 • nejčastější nedostatky a chyby + nápravná opatření
 • sankce za neplnění povinností, které vyplývají z legislativních požadavků
 • zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 • účel a předmět zákona
 • základní povinnosti při nakládání s obaly a s odpady z obalů
 • autorizovaná obalová společnost
 • výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly
 • ochranná opatření, opatření k nápravě, pokuty
 • přílohy k zákonu

   

 • vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • způsob a rozsah vedení evidence
 • způsob a rozsah ohlašování údajů z evidence
 • přílohy k vyhlášce – výkazy
 • metodický pokyn odboru odpadů MŽP k provedení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
 • návod k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech z obalů na zá- kladě vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • praktická ukázka vyplňování výkazů EKO – KOM

 

Co Vám školení inese

Na školení získáte komplexní přehled o aktuálně platných legislativních požadavcích a představíme Vám, jakým způsobem tyto požadavky napl- nit. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky a jaká stanovit v takovýchto případech opatření. Budete mít také možnost konzultovat konkrétní případy se zástupcem České inspekce životního prostředí

a odborníkem z praxe.

 

Rozsah školení 2 dny Cena 7.500 (bez DPH)

Praha 21.–22. 4. 2021

Přihláška na školení

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa