diverzita a začleňování

Co vyplývá z normy ISO 30415 (O diverzitě a začleňování)

CO VYPLÝVÁ Z NORMY ISO 30415 (O diverzitě A ZAČLEŇOVÁNÍ)

 

V květnu 2021 vydala organizace ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) směrnici ISO 30415 o diverzitě a inkluzi (D&I).

Koncepce diverzity a inkluze na pracovišti se celosvětově stává základní hodnotou, je podkladem strategií udržitelnosti a sociální odpovědnosti organizací (CSR) a nástrojem pro zlepšení odolnosti a pověsti.

Diverzitou rozumíme rozdíly a podobnosti ovlivňující identitu a perspektivu, s kterou jednotlivci přicházejí na pracoviště. Inkluze naopak označuje soubor začleňovacích postupů vůči všem zúčastněným stranám přítomným v kontextu organizace.

Cílem směrnice ISO 30415 je poskytnout organizacím přístup k interpretaci tématu D&I především v následujících oblastech: Inkluzivní kultura; Řízení životního cyklu lidských zdrojů; Návrh, vývoj a poskytování produktů a služeb; Řízení dodavatelského řetězce a Řízení a zapojení zainteresovaných stran, podněcující jasné vymezení rolí a odpovědností v rámci organizace a věnující pozornost vlastnímu kontextu D&I;

ISO 30415 POSKYTUJE POKYNY PRO:

 

- Základní principy a témata diverzity a inkluze

- Integrace zásad D&I do strategií, systémů, postupů a procesů organizace

- Standardní prvky, podle kterých se organizace musí měřit, a integrace s tématy a strategiemi ESG a udržitelnosti

- Význam výsledků a zlepšování výkonnosti organizace

Skupina TÜV SÜD podporuje společnosti jako třetí strana, a to prostřednictvím vhodně vybraných nezávislých pracovníků. Posouzení se zpravidla vypracovává ad hoc, podle potřeb jednotlivých organizací. Použitá metodika byla vyvinuta a testována v rámci skupiny TÜV SÜD.

CÍLE A PŘÍNOSY

 

• Podpora organizací, které hodlají dát svým iniciativám v oblasti D&I formální a integrovaný rámec

• Zvýšení standardizace v oblasti D&I, udržitelnosti a srovnatelnosti opatření

• Podpora společné terminologie v oblasti diverzity a inkluze

• Poskytování pokynů pro identifikaci relevantních otázek a zapojení zúčastněných stran

• Poskytování pokynů pro sebehodnocení úrovně integrace zásad D&I platné pro všechny organizace (soukromé i veřejné z různých sektorů)

• Podpora reakce na otázky rovnosti, které připomínají cíle EU nové generace a cíle udržitelného rozvoje OSN

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION