การรับรอง EAC ของ EAEU

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

ใบรับรอง Eurasian Conformity (EAC) คืออะไร

การรับรอง Eurasian Conformity (EAC) เป็นหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามระเบียบของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union: EAEU) และมาตรฐานการผ่านพิธีการศุลกากรและการค้า ในปัจจุบันนี้ EAEU มีหลักเกณฑ์การรับรองและรายการสิ่งที่ต้องสำแดงที่บังคับใช้กว่า 44 ข้อ โดยบางหลักเกณฑ์เป็นข้อบังคับที่จำเป็นเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย

ใบรับรอง EAC มีความสำคัญอย่างไร

ใบรับรอง EAC คือสิ่งจำเป็นหากคุณหมายมั่นปั้นมือที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและเครื่องมือในการอุตสาหกรรมใน EAEU เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยอนามัยและความปลอดภัย และเป็นเหมือนใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในตลาดที่มีผู้บริโภคเกือบ 200,000 รายจาก 5 ประเทศในแถบยูเรเชีย

หากทำการค้าในแถบ EAEU โดยไม่มีการรับรอง EAC อาจต้องโทษปรับและกักผลิตภัณฑ์ได้

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการรับรอง EAC ครบวงจรสำหรับคุณ

TÜV SÜD มีความรู้ความเชี่ยวชาญในบทบัญญัติว่าด้วยผลิตภัณฑ์ของ EAEU และผู้เชี่ยวชาญของเราหมั่นติดตามทุกความเปลี่ยนแปลงและระเบียบฉบับใหม่ที่บังคับใช้อยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจอยู่ในภาคส่วนใด เราก็ให้บริการสนับสนุนและข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ของคุณตามระเบียบและมาตรฐาน EAEU ได้อย่างครอบคลุม

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะคอยเคียงข้างคุณตลอดทุกช่วง พร้อมโซลูชันที่ปรับแต่งมาให้ตรงตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ ให้คุณเข้าสู่ตลาดแห่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว เราคือผู้ให้บริการออกใบรับรอง EAEU รับอนุญาตในด้านต่าง ๆ ได้แก่

 • ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน GOST-R/EAEU 
 • ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน EAEU (ระเบียบ EAEU เชิงเทคนิค)
 • ใบรับรองการขึ้นทะเบียนรัฐสำหรับ EAEU (ความสอดคล้องกับแบบแผนด้านอนามัย)
 • การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ใบรับรองการป้องกันอัคคีภัย
 • ใบรับรองการระเบิด GOST-R (เพื่อรับรองอุปกรณ์กันระเบิด)
 • ใบรับรองการตรวจสอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัด (มาตรวิทยา)
 • ความเชี่ยวชาญความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม (การประเมินความปลอดภัยอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ)
 • ใบอนุญาตการใช้งาน ROSTEKHNADZOR (เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม)
 • การจัดเตรียมเอกสารทางเทคนิค (ตามมาตรฐานที่บังคับใช้ในประเทศ) 

ผ่านการรับรอง EAEU ด้วยบริการด้านเอกสารและการทดสอบ EAC จากเรา

หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับ EAEU ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารและการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน EAEU ได้แก่

 • แบบฟอร์มยื่นขอรับรอง
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้ผลิต
 • รายละเอียดของผู้ประกอบการ
 • รายงานการทดสอบ
 • เอกสารทางเทคนิค
 • คู่มือผู้ใช้งาน
 • ภาพร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนประกอบวัสดุที่เจาะจงและเอกสารภาพถ่าย
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 • รายงานการตรวจสอบโรงงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ