Natural Resources Canada TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการรับรองและทดสอบการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน NRCAN

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

NRCan คืออะไร

องค์กรทรัพยากรธรรมชาติแคนาดา (Natural Resources Canada: NRCan) คือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลแคนาดาที่เป็นผู้กำหนดมาตรฐานว่าด้วยการประหยัดพลังงานในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค โดยมีการวางข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานมากกว่า 50 ประเภท ที่ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายในประเทศแคนาดา ผู้จัดหาสินค้าเหล่านี้ต้องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยการนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าวจากหน่วยงานรับรองอิสระ

การปฏิบัติตาม NRCan มีความสำคัญอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานจำนวนมากที่ต้องการจำหน่ายหรือส่งออกมาที่แคนาดาจะต้องมีระดับความประหยัดพลังงานสอดคล้องกับ NRCan ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่บังคับใช้โดย NRCan ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

TÜV SÜD ช่วยคุณปฏิบัติตามระเบียบ NRCan

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการทดสอบและรับรองระดับโลกที่มีประสบการณ์มาอย่างโชกโชน และได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรอง NRCan บริการรับรองการประหยัดพลังงานของเราช่วยให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ค้าปลีกสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด NRCan ได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ Energy Efficiency Centres of Excellence ระดับโลกของ TÜV SÜD ยังมีความพร้อมที่จะทำการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานตามข้อกำหนดและมาตรฐานว่าด้วยการประหยัดพลังงานทั่วโลก (รวมทั้งมาตรฐาน ENERGY STAR ของสหรัฐอเมริกา) ทำให้เราคือผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ให้บริการทดสอบและรับรองอย่างครบวงจร

บริการจาก TÜV SÜD เพื่อการปฏิบัติตาม NRCan อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

TÜV SÜD ให้บริการให้ปรึกษา ทดสอบ และรับรองอย่างครอบคลุมในด้านระเบียบ มาตรฐาน และโครงการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพโดยสมัครใจที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานทุกประเภท บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานจาก TÜV SÜD มีดังนี้

  • การทดสอบ – TÜV SÜD ได้รับอนุญาตจากสภามาตรฐานแห่งแคนาดา (Standards Council of Canada) ในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานตามข้อกำหนดการประหยัดพลังงาน NRCan
  • การจัดเตรียมเอกสาร – ทางเราสามารถตรวจทานข้อมูลเอกสารผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด NRCan
  • ระเบียบ – ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD มีการอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบ มาตรฐาน และโปรแกรมที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานทั่วโลก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าที่สำคัญเป็นจำนวนมาก
  • ข้อกำหนดอื่น – เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบและมาตรฐานที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน

เพิ่มเติม

Energy efficient lighting
ไวท์ เปเปอร์

อุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

ทำความเข้าใจระเบียบ โปรแกรม และข้อกำหนดต่างๆสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ