ENEC and ENEC plus Certification TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าตามหลัก ENEC และ ENEC+

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การรับรอง ENEC และ ENEC+ คืออะไร

เครื่องหมาย CE เป็นที่ยอมรับในฐานะหลักฐานที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าดังกล่าวสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม การแสดงเครื่องหมาย CE มักจะเป็นการรับรองตนเองของผู้ผลิต ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์ ENEC ประกอบด้วยการรับรองอย่างเต็มรูปแบบดังที่ได้นิยามไว้ใน ISO/IEC 17067:2013 ซึ่งได้รับความนิยมในสหภาพยุโรปในฐานะส่วนเสริมที่มีคุณค่าเพิ่มเติมจากเครื่องหมาย CE หลักเกณฑ์ ENEC กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าแสดงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้ ซึ่งได้มาจากการเข้ารับการทดสอบโดยหน่วยงานรับรองอิสระด้านไฟฟ้า

การรับรองมาตรฐาน ENEC มีความสำคัญอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง ENEC ได้ผ่านการประเมินอย่างอิสระในด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสหภาพยุโรป ทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอีกระดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่มีเครื่องหมาย ENEC และ ENEC+ จะได้รับการประเมินหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งช่วยตัดลดความจำเป็นในการทดสอบประสิทธิภาพซ้ำ

TÜV SÜD คือหน่วยงานรับรองด้านไฟฟ้าที่ได้รับความไว้วางใจ

TÜV SÜD ได้รับการรับรองจากสมาคมการรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแห่งยุโรป (European Electrical Products Certification Association) ขึ้นเป็นผู้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าภายใต้หลักเกณฑ์ ENEC และให้การรับรองผลิตภัณฑ์ส่องสว่างภายใต้หลักเกณฑ์ ENEC+

นอกจากนั้น ศูนย์ Energy Efficiency Centres of Excellence ระดับโลกของ TÜV SÜD ก็มีอุปกรณ์พร้อมสรรพที่จะทำการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ส่องสว่างตามข้อกำหนดและมาตรฐานว่าด้วยประสิทธิภาพพลังงานทั่วโลก ทำให้เราเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยได้ทุกประเภท

บริการและความเชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ในการทดสอบ ENEC

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบและรับรองอย่างครอบคลุมในด้านระเบียบ มาตรฐาน และโครงการสมรรถนะและประสิทธิภาพภาคสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทุกประเภท

คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญของเราในด้าน

  • การทดสอบ – TÜV SÜD คือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามหลักเกณฑ์ทั้ง ENEC และ ENEC+
  • การจัดเตรียมเอกสาร – ทางเราสามารถตรวจทานข้อมูลเอกสารผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ ENEC/ENEC+
  • ระเบียบ – ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ติดตามอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบ มาตรฐาน และโครงการที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างอยู่เสมอ 
  • คำแนะนำและแนวทาง – ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD สามารถให้การสนับสนุนในด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพ การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าติดตามการขนส่ง

เพิ่มเติม

IEC
เว็บบินาร์

IEC 62368-1 ฉบับที่ 2 และภาพรวมฉบับที่ 3

เรียนรู้วิธีรับมือกับมาตรฐานใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ