CE Toy Safety Directive TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่น - เครื่องหมาย CE สำหรับของเล่น

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่นคืออะไร

ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกของเล่นมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกมากขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับเด็ก ทางสหภาพยุโรปจึงได้กำหนดกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่นแห่งสหภาพยุโรป 2009/48/EC ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ความสามารถในการติดไฟ สารประกอบ เอกสารสำหรับของเล่น และอื่น ๆ อีกมากมาย 

กฎระเบียบความปลอดภัยของเล่นประจำสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องรับรองผลิตภัณฑ์ของตนด้วยเครื่องหมาย CE เพื่อแสดงว่าของเล่นดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้ โดยเครื่องหมาย CE สำหรับของเล่น ถือเป็นข้อกำหนดภาคบังคับสำหรับการจำหน่ายในสหภาพยุโรป และผู้ประกอบการต้องทำการทดสอบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงถึงความสอดคล้องกับระเบียบต่าง ๆ

กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่นมีความสำคัญอย่างไร

เครื่องหมาย CE สำหรับของเล่นนำมาซึ่งประโยชน์หลากหลายประการแก่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกสินค้าของเล่น แต่การไม่ปฏิบัติตามกฎอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนี้

  • เครื่องหมาย CE สำหรับของเล่นเป็นข้อกำหนดภาคบังคับหากคุณต้องการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคกว่า 500 ล้านรายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป การฝ่าฝืนข้อกำหนดจึงอาจทำให้ได้รับโทษปรับและถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์
  • การทดสอบของเล่นตามข้อกำหนด CE อาจทำให้ตรวจพบปัญหาต่าง ๆ ก่อนที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
  • เป็นการแสดงถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยและทำให้ผู้บริโภคเพิ่มความเชื่อมั่นต่อแบรนด์

TÜV SÜD ได้รับความไว้วางใจให้ทำการรับรองของเล่นตามข้อกำหนด CE

TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่นแห่งสหภาพยุโรป เราให้บริการทดสอบ รับรอง ตรวจติดตาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานที่บังคับใช้กับของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอื่น ๆ อย่างครบถ้วน

เครือข่ายห้องปฏิบัติการรับอนุญาตระดับโลกของเราสามารถทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่นแห่งสหภาพยุโรป และเครื่องหมายรับรองของ TÜV SÜD ก็เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในฐานะสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบของ TÜV SÜD จะคอยตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่น และสร้างความมั่นใจให้คุณว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ เพียงใช้บริการของ TÜV SÜD คุณจะได้รับการรับรองและนำสินค้าของเล่นเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้อย่างรวดเร็วแน่นอน

บริการจาก TÜV SÜD ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบว่าด้วยของเล่น

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการชั้นนำในด้านบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทุกประเภทอย่างครอบคลุม เราจัดการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างหลากหลายเพื่อให้คุณนำสินค้าของเล่นเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

  • การทดสอบ – TÜV SÜD มีความพร้อมที่จะทำการทดสอบและประเมินค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่น
  • การจัดเตรียมเอกสาร – ทางเราสามารถตรวจทานข้อมูลเอกสารผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ที่จำเป็นเพื่อความสอดคล้องกับข้อกำหนดความปลอดภัยของกฎระเบียบ
  • ระเบียบ – ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ติดตามอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานทั่วโลกที่บังคับใช้กับความปลอดภัยของของเล่นอยู่เสมอ
  • ข้อกำหนดอื่น – เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่น พร้อมด้วยระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ ที่บังคับใช้กับของเล่นประเภทต่าง ๆ

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ