Kontroler jakości zabezpieczeń antykorozyjnych powłok malarskich wg normy ISO 12944 z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1090

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne  przygotowanie personelu w zakresie kontroli i odbioru jakości powłok antykorozyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12944 i jej kolejnych wydań ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zawartych w części 2 normy PN-EN1090-2:2018 Wymagania techniczne konstrukcji stalowych. Podczas szkolenia uczestnik uzyska wiedzę z zakresu przygotowania powierzchni przeznaczonych do malowania, wykonywania i nadzoru prac malarskich na konstrukcjach stalowych, w warunkach produkcyjnych. Omówione zostaną min. zagadnienia dotyczące obsługi urządzeń pomiarowo- kontrolnych wykorzystywanych w procesie a także kryteria i wytyczne doboru systemów malarskich dla różnych stopni przygotowania powierzchni. Celem nadrzędnym szkolenia jest zatem praktyczne przygotowanie uczestnika z zakresu wymagań materiałowych i technologicznych niezbędnych w poszczególnych etapach procesu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, konstruktorów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań i nadzoru w zakresie kontroli jakości w firmach wytwarzających zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi konstrukcje stalowe.

Program szkolenia

 1. Korozja stali- omówienie podstawowych zagadnień, terminologii i definicji.
 2. Kategorie korozyjności stali zgodnie z klasyfikacją wg normy  ISO 12944.
 3. Sposoby ochrony konstrukcji stalowych przed korozją- ochrona powłok, metody i  zasady doboru metody chroniącej, rodzaje powłok.
 4. Omówienie wymagań związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych na etapie projektowania.
 5. Rodzaje wyrobów lakierowych i zabezpieczeń antykorozyjnych.
 6. Omówienie metod i kryteriów doboru aplikacji powłok.
 7. Omówienie metod stosowanych w procesie przygotowania powierzchni do zabezpieczenia przed korozją.
 8. Wymagania klimatyczne w pracach antykorozyjnych.
 9. Wady powłok- rodzaje wad, przyczyny ich powstawania, sposoby usuwania wad.
 10. Przegląd urządzeń stosowanych do pomiaru i kontroli jakości powłok malarskich.
 11. Działanie praktyczne  z uwzględnieniem kryteriów odbiorów w zakresie wykonywania:
 • badań i testów sprawdzających przygotowanie powierzchni przed aplikacją powłok antykorozyjnych,
 • badań i testów sprawdzających jakość  zastosowanych powłok malarskich

    Egzamin.  

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi ekspert w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych, partner współpracujący
z firmą TÜV SÜD Polska.

 

Czas trwania:

5 dni/ 40 godzin

Egzamin/ 4 godziny

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem teoretyczno- praktycznym potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności podczas szkolenia. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez TÜV SÜD Polska. Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu  uczestnik zobowiązany jest do odnowienia ważności certyfikatu.

Cena szkolenia wraz z egzaminem:

2900 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację