Obliczanie danych

Obliczanie danych na potrzeby systemu wsparcia oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii z wysokosprawnej kogeneracji

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie nowych systemów wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji (w skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła) wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

 

Profil uczestnika:

Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli, użytkowników, inwestorów, producentów i projektantów jednostek kogeneracji, a także dla urzędników
i pracowników instytucji samorządowych oraz zakładów energetycznych i przemysłowych (ciepłowni, elektrowni, elektrociepłowni, biogazowni rolniczych, oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów komunalnych itp.), w których powstały, mają lub mogą powstać jednostki kogeneracji lub instalacje OZE spełniające warunki wysokosprawnej kogeneracji.

 

Program szkolenia:

 

  1. Systemy wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji: rodzaje wsparcia, wymagania techniczno- prawne, okresy wsparcia
  2. Zasady uczestnictwa: w aukcyjnym systemie wsparcia, w systemie wsparcia w formie premii gwarantowanej, w systemie wsparcia dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50MW
  3. Obowiązki informacyjne wytwórców energii elektrycznej z kogeneracji korzystając ze wsparcia: sprawozdania roczne, opinie akredytowanych jednostek
  4. Akty administracyjne: uzyskanie koncesji, uzyskanie wpisu do KOWR, uzyskanie wpisu do rejestrów wytwórców energii małej instalacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi Paweł Piotrowicz- Ekspert ds. Rynku energii i technologii wodorowych.

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

5 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / online live.

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację