Obliczanie danych na potrzeby systemu wsparcia oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii z wysokosprawnej kogeneracji

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie obliczeń wielkości i danych niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunku wysokosprawnej kogeneracji oraz ilości energii wytworzonej w kogeneracji, a także wiedzę z zakresu wymagań stawianych przyrządom pomiarowym biorącym udział w rozliczeniu kogeneracji w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Profil uczestnika:

Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli, użytkowników, inwestorów, producentów i projektantów jednostek kogeneracji, a także dla urzędników i pracowników instytucji samorządowych oraz zakładów energetycznych i przemysłowych (ciepłowni, elektrowni, elektrociepłowni, biogazowni rolniczych, oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów komunalnych itp.), w których powstały, mają lub mogą powstać jednostki kogeneracji lub instalacje OZE spełniające warunki wysokosprawnej kogeneracji.

Program szkolenia:

1.  Metody obliczania:

  • średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji,
  • ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
  • ilości ciepła użytkowego w kogeneracji,
  • ilości energii chemicznej zawartej w paliwach zużytych w jednostce kogeneracji
  • oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego;
  • jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla;
  • ilości ciepła wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej i określanie rzeczywistej ilości wytworzonej, wprowadzonej i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

2. Zasady sporządzania schematu jednostki kogeneracji i określanie granicy bilansowej.

3.  Wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania.

4.Zawartość sprawozdania za okres poprzedniego roku kalendarzowego w zakresie ilości energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z jednostki kogeneracji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzi Marek Marcisz – weryfikator CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska.

Szkolenie odbywa się online

Czas trwania: 

6 godzin

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

350 zł + 23%

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację