Opiniowanie w zakresie kogeneracji

Marek Marcisz, weryfikator jednostek kogeneracji TÜV SÜD Polska

Marek Marcisz, weryfikator jednostek kogeneracji TÜV SÜD Polska

Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wymaga od wytwórcy szeregu dokumentów, pozwalających na dopuszczenie do systemu wsparcia, a następnie pozyskiwania premii. Wśród tych dokumentów znajdują się również Opinie sporządzone przez akredytowane jednostki. 

Opinia startowa

Jednostki kogeneracji ubiegające się o wypłatę premii kogeneracyjnej / kogeneracyjnej indywidualnej (nowe lub znacznie zmodernizowane, które wygrały aukcje/nabór) po uzyskaniu lub zmianie koncesji, albo wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, ale przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę, muszą złożyć prezesowi URE Opinię potwierdzająca dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym. Natomiast jednostki wnioskujące o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej, jeżeli uzyskały lub zmieniały koncesje, albo wpis do rejestru wytwórców w małej instalacji albo wytwórców biogazu rolniczego w wyniku modernizacji, składają Opinię potwierdzającą dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym. Jednostki zamierzające wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej po modernizacji przekładają taka opinie w terminie do 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii. Opinia stwierdza, czy jednostka może wytworzyć w roku kalendarzowym zadeklarowana we wniosku ilości energii elektrycznej, spełnia wymogi wysokosprawnej kogeneracji opisane w [1] i posiada układy pomiarowe spełniające przepisy techniczne i prawne [1] i [2].

Opinia roczna

Każdy wytwórca uprawniony do otrzymywania premii ma obowiązek sporządzić sprawozdanie roczne składane Prezesowi URE do 15 marca każdego roku. Wraz ze sprawozdaniem wytwórca przekazuje opinie akredytowanej jednostki sporządzoną na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy dla jednostki kogeneracji, stwierdzającą prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym. Opinia sporządzona na podstawie wizytacji weryfikatora na obiekcie stwierdza, czy jednostka kogeneracji spełnia wymogi wysokosprawnej kogeneracji opisane w [1], posiada układy pomiarowe spełniające przepisy techniczne i prawne [1] i [2], a wyniki uzyskane z tych pomiarów są prawidłowe, odpowiednio zbierane i przetwarzane.

Opinia wskaźnika CO2

Przed złożeniem pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej / kogeneracyjnej indywidualnej, a także do wniosku o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej/gwarantowanej indywidualnej, każdy wytwórca musi złożyć Opinie potwierdzającą możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji. Jednostki zamierzające wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej składają taka opinie corocznie w terminie do 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii. Sposób obliczania tego wskaźnika określa rozporządzenie [1], przy czym CO2 węgla wyznaczana jest tak, jak na potrzeby raportowania emisji określonych w [3].

Opinia udziału procentowego kosztów inwestycyjnych

Opinię potwierdzającą udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji/ znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w [4], składają jednostki:

  • znacznie zmodernizowane ubiegające się o wypłatę premii kogeneracyjnej / kogeneracyjnej indywidualnej,

  • zmodernizowane/znacznie zmodernizowane składające wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej,

  • zmodernizowane składające wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej.

Katalog kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji został opublikowany w art. 59 ustawy [5].

Opinia jednostki na paliwo stałe

Jednostki opalane paliwem stałym do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji albo w naborze dołączają w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku opinie potwierdzającą, że w planowanej lokalizacji nie było technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia tej jednostki do sieci gazowej lub zasilenia jej wyłącznie biomasa, a prognoza cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej przez ta jednostkę w danym roku kalendarzowym nie bedzie wyższa od średniej ceny ciepła z innych źródeł albo po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła oraz wskaźnika referencyjnego, o których jest mowa w [6]. Opinia oparta jest na decyzjach o wydaniu warunków przyłączenia do sieci, analizie kosztów i korzyści oraz obliczeniach cen sprzedaży ciepła.

Opinia roczna dla instalacji OZE

Na mocy ustawy [7] wytwórca instalacji odnawialnego źródła energii, który złożył deklaracje o przystąpieniu do aukcji albo uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji albo uczestniczący w systemie FIT/FIP i wykorzystuje do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wyłącznie biogaz:

  • rolniczy,

  • pozyskiwany ze składowisk odpadów,

  • pozyskiwany z oczyszczalni ścieków,

  • inny niż wymienione powyżej, przedkłada Prezesowi URE do 15 marca każdego roku następującego po roku opinie akredytowanej jednostki potwierdzająca zasadność uznania tej instalacji za instalacje wytwarzająca energie elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji. Opinia taka zawiera informacje na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji w wysokosprawnej kogeneracji.

Wynik opinii

Prawo nie przewiduje opinii warunkowej, stad opina może być pozytywna albo negatywna. Opinia pozytywna stanowi część dokumentacji potwierdzającą uprawnienie wytwórcy do wypłaty premii. W przypadku Opinii negatywnej Prezes URE stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii. Powyższe opinie są sporządzane przez akredytowane jednostki, które zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantują niezależność w przygotowaniu wyników badań. Akredytacje tym jednostkom przyznaje Polskie Centrum Akredytacji, a wykaz tych jednostek jest przekazywany do Urzędu Regulacji Energetyki. Wśród tych jednostek znajduje sie również wiodąca na rynku jednostka TÜV SÜD Polska.

Literatura

[1] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 poz. 1851).

[2] Ustawa - prawo o miarach (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 636 z pózn. zm.).

[3] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywa 2003/87/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 12.07.2012, str. 30, z pózn. zm.3).

[4] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020 (Dz. U. poz. 2237).

[5] Ustawa o promowaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 r. poz. 42).

[6] Ustawa - Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54. Poz. 348 z pózn. zm.). [7] Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z pózn.zm.).


Mgr inż. Marek Marcisz

Absolwent Politechniki Śląskiej, specjalista ds. energetyki zatrudniony w jednostce certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., ekspert CHP, weryfikator sprawozdań rocznych jednostek kogeneracji, audytor kontroli dostaw biomasy w zakresie systemu należytej staranności oraz uwierzytelniania biomasy, opiniodawca dokumentacji uwierzytelniających instalacji OZE, audytor energetyczny, autor licznych artykułów ukazujących się w pismach branży energetycznej; reprezentant TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na konferencjach oraz trener szkoleń, wykładowca na warsztatach i seminariach.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację