Okiem audytora - weryfikacja deklaracji zgodności

Barbara Kuczera-Trawnik, audytor wiodący TÜV SÜD, ekspert techniczny branży opakowań

Barbara Kuczera-Trawnik, audytor wiodący TÜV SÜD, ekspert techniczny branży opakowań

Deklaracja zgodności to oświadczenie, najczęściej w formie dokumentu, wydawane przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Jest to definicja zaczerpnięta wprost z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). Zgodnie z zapisami niniejszej ustawy każdy przedmiot oddawany do użytku powinien zostać poddany procesowi oceny zgodności przed wprowadzeniem wyrobu lub oddaniem go do użytku.

W obecnym stanie prawnym występuje kilka dokumentów, które możemy określić jako deklaracje zgodności. Rodzaj deklaracji zgodności jest m.in. determinowany przez rodzaj wyrobu, którego dotyczy. Dla wyrobów budowlanych wyróżniamy deklarację właściwości użytkowych, deklarację zgodności WE wyróżniamy m.in. dla wyrobów medycznych, urządzeń spalających paliwa gazowe lub zabawek, a deklarację zgodności UE m.in. dla zbiorników ciśnieniowych.

Wszystkie przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie lub służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska podlegają ustawowej procedurze oceny zgodności. W trakcie przeprowadzania procesu oceny zgodności odpowiedni podmiot określa, jakie cechy powinien posiadać produkt, jakim badaniom powinien zostać on poddany, a także jakie certyfikaty powinien uzyskać.

Jeśli chodzi o certyfikat CE to określa się go jako rodzaj oznakowania oficjalnym oznaczeniem „CE” - Conformité Européenne. Oznakowanie CE umieszczone przez producenta na produkcie, informuje konsumentów że wyrób jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie do tego produktu wymaganiami prawnymi. W odniesieniu do sposobu znakowania CE istnieje dodatkowo szereg aktów prawnych regulujących m.in. wielkości, proporcje oraz wygląd.

Wspominając o znaku „CE” warto również poruszyć kwestię znaku „China Export”, który jest łudząco podobny od oznakowania CE. Nieuczciwe podmioty, celowo stosujące tego rodzaju znaki, wprowadzający produkty nie spełniające wymagań unijnych narażają się na ustawowe kary, w tym kary grzywny i inne.

Jedną z usług oferowanych przez jednostkę certyfikująca TÜV SÜD Polska jest weryfikacja deklaracji zgodności. Nasi niezależni eksperci zweryfikują przygotowaną deklarację zgodności pod kątem spełniania adekwatnych wymagań prawnych. W trakcie analizy m.in. określane są wymagania, jakie powinien spełniać produkt, zestawy badań laboratoryjnych oraz zakresy referencyjne, interpretowane są także wyniki badań. Elementem weryfikacji również jest analiza dokumentacji towarzyszącej – zawartość oraz adekwatność.

Na podstawie zebranych danych eksperci przygotują raport stwierdzający kompletność dokumentacji oraz w razie potrzeby wskażą obszary, w których należy dokonać korekcji. 


Barbara Kuczera-Trawnik

auditor wiodący TÜV SÜD, ekspert techniczny branży opakowań. Absolwentka studiów o profilach od technicznego do związanego z ekonomią i zarządzaniem. Prowadzi działalność ekspercką w obszarach standardów: BRC GS for Packaging Materials, FSSC 22000, ISO 22000 oraz AiB. Od początku kariery zawodowej związana była z procesami produkcyjnymi i systemami zarządzania, zdobywając doświadczenie w kilku międzynarodowych fabrykach opakowań, rozpoczynając od pracy Quality Managera, a następnie w 2018 roku aktywnie uczestnicząc w projekcie uruchomienia zakładu przetwórczego w Belgii. Od 2019 roku auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie BRC GS for Packaging Materials oraz ISO 22000.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację