Weryfikacja dokumentacji uwierzytelniającej oraz audyt instalacji

Uznanie części ciepła wytworzonego przy wykorzystaniu tzw. współspalania za pochodzące z odnawialnego źródła energii musi być integralnie związane z posiadaniem przez wytwórcę przejrzystego i wiarygodnego systemu gwarantowania pochodzenia ciepła. Systemu, którego weryfikacja (np. opinia niezależnego audytora) w oparciu o istniejący stan prawny, organizacyjny i techniczny wytwórcy potwierdziłaby m.in. jednoznaczność metody obliczania i rozliczania udziału ciepła uznanego za odnawialne w całości wytworzonego ciepła, wiarygodność układów kontrolno-pomiarowych itp. (Pakiet informacyjny Urzędu Regulacji Energetyki)

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Regulacji Energetyki „Dokumentację uwierzytelniającą” należy wykonać dla:

  • instalacji spalania wielopaliwowego,
  • instalacji termicznego przekształcania odpadów,
  • układów hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 20 MW,
  • dedykowanych instalacji spalania biomasy o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 20 MW.

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD Polska przeprowadza audyt obiektu oraz weryfikację dokumentacji i sporządza opinię o dokumentacji uwierzytelniającej potwierdzającej gotowość instalacji do produkcji oraz zgodność procedur rozliczeń energii z odnawialnych źródeł energii z przepisami prawa.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację