Audyt procesów kontroli dostaw biomasy wg Systemu Należytej Staranności

W punkcie III Informacji nr 13/2013 z dnia 20 maja 2013 r. Prezes URE zaleca przedsiębiorcom stworzenie Systemu Należytej Staranności (czyli kontroli dostaw biomasy), analogicznego do systemu przewidzianego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 995/2010 z 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. UE. Seria L, Nr 295, s. 23).

System Należytej Staranności obejmuje:

1) dostęp do informacji o źródłach oraz o dostawcach drewna i materiału drzewnego z niego wytworzonego, w tym do stosownych informacji dotyczących zgodności z mającym zastosowanie ustawodawstwem kraju pozyskania, gatunku, ilości i jakości drewna oraz, w stosownych przypadkach, regionu w danym kraju i zezwolenia na pozyskanie

2) procedury oceny ryzyka umożliwiające podmiotowi analizę i ocenę, czy istnieje ryzyko, że nielegalnie pozyskane lub pełnowartościowe drewno lub produkty pochodzące z takiego drewna zostaną wprowadzone do obrotu.

3) procedury ograniczania ryzyka obejmujące zestaw odpowiednich i proporcjonalnych środków mających na celu skuteczne zminimalizowanie tego ryzyka i mogą dotyczyć konieczności przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów lub poddania weryfikacji przez stronę trzecią.

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przeprowadza audyt i sporządza opinię, a w przypadku opinii pozytywnej wydaje certyfikat kontroli dostaw biomasy wg zasad Systemu Należytej Staranności. Certyfikat jest wpisywany do Krajowego Spisu Uwierzytelnienia Biomasy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację