Machinery Robotics

Ocena zgodności maszyn i urządzeń

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

 

Bezpieczeństwo maszyn - ocena zgodności maszyn i urządzeń

Zidentyfikowanie i eliminacja zagrożeń związanych z maszynami, które mają być wprowadzone na rynek, jest kwestią podstawową. Na bazie zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przeprowadzenie prawidłowej, rzetelnej i kompletnej analizy ryzyka jest jednym z najistotniejszych etapów procesu oceny zgodności maszyn podlegających wymaganiom Dyrektywy 2006/42/WE.

TÜV SÜD Polska oferuje Państwu kompleksową pomoc związaną z oceną zgodności maszyn w zakresie:

 • kompletacji i weryfikacji zawartości dokumentacji technicznej maszyn,
 • przeprowadzenia analizy ryzyka dla maszyn,
 • przeprowadzenia kompletnej oceny zgodności maszyny,
 • doboru środków ograniczających ryzyko związane z użytkowaniem maszyny,
 • dostosowania maszyn już pracujących do wymagań zasadniczych,
 • stworzenia deklaracji zgodności, w tym także dla maszyn nieukończonych.

Ponadto nasi specjaliści służą Państwu pomocą i doświadczeniem w przypadkach gdy maszyny mogą pracować w atmosferach potencjalnie wybuchowych, bądź też gdy same taką atmosferę generują. Prawidłowy dobór maszyn w wykonaniu ATEX dla stref zagrożonych wybuchem (mieszaniny gazów palnych z powietrzem, zawiesiny pyłów w powietrzu) jest także kluczowym elementem bezpieczeństwa.

Prowadzimy weryfikacje i oceny od lat w zakresie:

 • doboru maszyn do stref niebezpiecznych i weryfikacji dokumentacji technicznej,
 • wyznaczania stref zagrożonych wybuchem w oparciu o dyrektywę 1999/92/WE,
 • opracowania wymaganego polskim prawem Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem,
 • analizy ryzyka w strefach zagrożenia wybuchem, w tym także na instalacjach procesowych,
 • minimalizacji stref zagrożenia wybuchem.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację