ระเบียบและข้อบังคับ

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล

TÜV SÜD ยึดมั่นในประมวลจริยธรรม

Code of Ethicsหลักจริยธรรมในประมวลจริยธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและบริษัท เป็นแก่นหลักที่จะทำให้สังคมยุคใหม่อยู่ได้อย่างยั่งยืนและก้าวหน้าพัฒนาได้ ประมวลนี้จึงเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธุรกิจ และในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและเศรษฐกิจของชาติ

TÜV SÜD ได้กำหนดประมวลจริยธรรมขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารและพนักงาน จะต้องยึดมั่นในความประพฤติที่มีจริยธรรม  คณะกรรมการบริหารได้กล่าวในโอกาสประกาศประมวลจริยธรรมไว้ว่า "ด้วยการกำหนดประมวลจริยธรรมนี้ขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราที่มีต่อลูกค้าและสังคมให้สมบูรณ์ ด้วยความน่าเชื่อถือ"

 

 

 

ประมวลจริยธรรมของ TÜV SÜD ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้หลากหลาย รวมไปถึง

  • การปฏิบัติงานของ TÜV SÜD ที่มีอยู่ทั่วโลก จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน ของท้องถิ่นและกฎหมายสากล
  • พนักงานจะรายงานการละเมิดประมวลจริยธรรมต่อหัวหน้างาน
  • มีประธานเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตาม (Chief Compliance Officer) ที่คอยสนับสนุนฝ่ายบริหาร เพื่อจัดการกับการละเมิดที่ตรวจพบ
  • ยิ่งกว่านั้น ยังมีผู้ตรวจการณ์ภายนอก (ombudspeople) อยู่ทั่วโลก ที่ได้สาบานตนเพื่อรักษาความลับและรักษาความลับของตัวตน เพื่อให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถติดต่อได้
  • จะต้องไม่มีผู้ใดเสียเปรียบจากการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ TÜV SÜD
  • พนักงานได้รับการแจ้งและได้ฝึกอบรมอยู่เสมอ ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในงานที่ทำอยู่เป็นประจำ
  • TÜV SÜD ไม่ยอมรับการทำธุรกิจที่ไร้จริยธรรม และเราทำธุรกิจของบริษัทโดยปราศจากคอรัปชั่นและการติดสินบน

ดาวน์โหลดประมวลจริยธรรมของ TÜV SÜD ฉบับสมบูรณ์  [ENG PDF]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ