สิ่งแวดล้อม

ขับเคลื่อนการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ขับเคลื่อนการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เราตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องภูมิอากาศและทรัพยากรด้วยการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


 

ความมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ด้วยบริการและนวัตกรรม เราช่วยลูกค้าขับเคลื่อนการปกป้องสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเรา ในขณะเดียวกัน เรามุ่งมั่นดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ลดผลกระทบในทางลบ เพื่อให้เราคงมีทรัพยากรอย่างไฟฟ้า ความร้อน กระดาษ และน้ำใช้ในสำนักงานและหน่วยทดสอบต่าง ๆ ของเรา

 

แม้รอยเท้านิเวศน์ของเราในฐานะผู้ให้บริการเชิงเทคนิคจะน้อยกว่าองค์กรในอุตสาหกรรมอื่นมากอยู่แล้ว แต่เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะร่วมปกปักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร และร่วมรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา

 

ด้วยความตั้งใจนี้ ในปี 2564 เราได้จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก รวบรวมข้อมูลจากบริษัทแม่และบริษัทย่อยในเยอรมนี สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งรวมกันเป็นกว่า 90% ของรายได้และบุคลากรทั้งหมดของเรา  


รอยเท้าคาร์บอนส่วนใหญ่ขององค์กรเรามาจากการใช้พลังงานสำหรับการเดินทาง หรือสำหรับให้พลังงานสำนักงานต่าง ๆ จากข้อมูลนี้ วัตถุประสงค์อันชัดเจนคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่กล่าวมา คุณสามารถดูข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกโดยสรุปได้ตามตารางนี้:

 

greenhouse gas emissions

เราคำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมเป็นสากลอย่าง GHG Protocol และ ISO 14064-1 แม้จะยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนในปัจจุบัน เราดำเนินการตรวจสอบภายในในปีนี้เพื่อเปิดทางไปสู่การประเมินรอยเท้าคาร์บอนตามมาตรฐาน ISO 14064-3 ในขั้นถัดไป เราจะจัดหาผู้ตรวจสอบภายนอกมาประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกของเรา  

 

แนวทางและพันธกิจของเรา

 

นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด นำไปปรับใช้ทั่วโลก พร้อมประเมินและปรับปรุงทุกปี ส่วนที่นโยบายของเรามุ่งเน้นในปัจจุบันคือการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการอบรมพนักงานให้รับรู้และเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายสิ่งแวดล้อมของเรายังกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศไว้ด้วย ตั้งแต่พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป เราจะผลักดันให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในขอบข่ายที่ 1 2 และ 3 ซึ่งเป็นขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับเราที่สุดเป็นศูนย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจะเริ่มจากการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้ทรัพยากร ก๊าซเรือนกระจกที่ยังคงเกิดขึ้นในปี 2568 จะถูกชดเชยผ่านโครงการชดเชยคาร์บอนที่ผ่านการรับรอง ในปี 2564 เราเพิ่มความเป็นรูปธรรมให้เป้าหมายนี้ด้วยการเพิ่มตัวชี้วัดดังต่อไปนี้: 

• การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องทุกปี
• การลดการใช้พลังงานต่อเนื่องทุกปี โดยคำนวณจากสัดส่วนเมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อรายได้
• เราจะสนับสนุนพลังงานจากแหล่งหมุนเวียน และเพิ่มการใช้งานจากแหล่งหมุนเวียน

นอกเหนือจากกำหนดดัชนีชี้วัดในส่วนที่กำหนดแล้ว เรากำลังตั้งเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศระยะยาว พร้อมกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องจากปี 2568 เป้าหมายของเราคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ เราจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนมาตรการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นโครงการดักจับและกำจัดคาร์บอนแทน ในส่วนของโครงการชดเชย เราจะดำเนินเฉพาะโครงการที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับเท่านั้น 

 


เนื่องจากรอยเท้าคาร์บอนส่วนใหญ่ของเรามาจากการใช้พลังงาน ซึ่งมาพร้อมกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราจึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงในส่วนนี้เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ปีที่ผ่านมา เราได้นำซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลพลังงานมาใช้เพื่อติดตามและควบคุมการใช้พลังงานที่แท้จริงภายใต้แต่ละสภาพอากาศและระบบริหารพลังงาน ประเภทและขอบเขตของข้อมูลที่ระบบรวบรวมเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 50001 และ ISO 14064-1 ตั้งแต่ปี 2564 ข้อมูลพลังงานจากสำนักงานทั่วเยอรมนีได้ถูกบันทึกไว้โดยตัวซอฟต์แวร์ดังกล่าว และสามารถเข้าดูได้โดยตรง เราจะนำซอฟต์แวร์นี้ไปใช้กับสำนักงานทั่วโลกตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป 

เรายังมองไปถึงหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างเช่น เราอาจจะรายงานปริมาณของเสียและการใช้น้ำในอนาคต เรายังสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส่วนที่ทำไปแล้วคือการปรับปรุงอาคารด้วยการจัดสวนหลังคาและการจัดสวนธรรมชาติ สำนักงานหลายแห่งของเราได้ตั้งรังผึ้ง และมีแนวทางในการสนับสนุนการขยายพันธุ์ผึ้งป่า  

ผลงานบางส่วนจากความมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ