การฝึกอบรมการนำระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018 มาใช้ปฏิบัติ

เข้าใจในการนำระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) มาใช้ปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

เข้าใจในการนำระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) มาใช้ปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตร

มีประมาณการว่า มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ* ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากอาชีพการงานและอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ดังนั้น เพื่อที่จะแข่งขันและอยู่รอดได้ในตลาดโลก ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าเขาจะสามารถจัดการความเสี่ยงทั้งหมดของพวกเขาได้ มาเรียนรู้ว่าคุณจะป้องกันและลดการเกิดเหตุเหล่านี้ในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร ด้วยมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

หลักสูตรเข้าร่วมอบรมด้านการนำระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018 มาใช้ปฏิบัติ

หลักสูตรที่ใช้เวลา 2 วันนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับข้อกำหนดของระบบจัดการ  OH&S ISO 45001:2018 ในขณะเดียวกัน คุณจะได้รับความรู้และทักษะในการวางแผนและนำระบบจัดการ OH&S มาใช้ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตาม ISO 45001:2018 ซึ่งจะช่วยให้สถานที่ทำงานในองค์กรของคุณนั้นปลอดภัยและมีสุขอนามัย

(*ที่มา : World Congress on Safety and Health at Work)

ระยะเวลา : หลักสูตร 2 วัน
แต้ม CPD :
14 SDUs
รหัส CPD :
CPD/252/A1B/022

หลักสูตรประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี้
 • การตระหนักถึงระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018
 • กระบวนการนำระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018 ไปใช้ปฏิบัติ

ISO 45001 Roadmap - Implementer

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาความรู้และทักษะในด้านของ ISO 45001:2018 ที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมถึงขอบเขตของระบบจัดการ OH&S และให้กระบวนการทีละขั้นตอน เพื่อให้จัดตั้งระบบได้ด้วยความสำเร็จ นอกจากนั้น คุณจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบภายในระบบจัดการ OH&S ได้เรียนรู้การทำรายงาน และด้านการติดตามผลการตรวจประเมินอีกด้วย

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

โมดูล 1 : การตระหนัก

พัฒนาการของมาตรฐาน OHSAS
โครงสร้างระดับสูง (HLS) และโมเดล วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการ (PDCA)
แนะนำให้รู้จักกับ ISO 45001:2018
การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ใน ISO 45001:2018
ภาพรวมของ ISO 45001:2018
การเปรียบเทียบระหว่าง OHSAS 18001:2007 และ ISO 45001:2018
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและผังเวลา

โมดูล 3 : กระบวนการตรวจประเมิน

ใช้แนวทาง วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการ (PCDA)
วางแผนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ
เข้าใจบริบทขององค์กร
ความเสี่ยงและโอกาส
นโยบายด้าน OH&S และจุดประสงค์
การประเมินผลสมรรถนะ
การปรับปรุง
ข้อมูลที่มีการบันทึก
เตรียมการสำหรับการตรวจประเมินเพื่อรับการรับรอง

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นบทบาท กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เหตุการณ์สมมติ และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

ผู้ที่มีอาชีพด้าน OH&S
ผู้จัดการด้าน OH&S / EHS
สมาชิกจากคณะกรรมการกำหนดทิศทาง OH&S ตาม ISO 45001
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจสอบภายในด้าน OH&S
บุคลากรผู้มีหน้าที่ทั้งในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน ในการสังเกตติดตามการจัดการสมรรถนะด้าน OH&S และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 45001

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ข้อแนะนำ : แนะนำให้ผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่งผู้ตรวจสอบภายในระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ก่อนที่จะลงเรียนในหลักสูตรนี้

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ