หลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้านผู้ตรวจสอบภายในระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

หลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้าน ISO 45001:2018 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมืออาชีพ

หลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้าน ISO 45001:2018 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมืออาชีพ

เกี่ยวกับหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ด้านผู้ตรวจสอบภายใน OH&S ISO 45001:2018

TÜV SÜD ได้พัฒนาหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่งนี้ขึ้นเพื่อมืออาชีพ ที่ต้องการมีบทบาทในการนำระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ปฏิบัติ หรือทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบ

คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานในการจัดตั้งระบบจัดการ OH&S โดยเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจกับแนวคิดและประโยชน์ ไปจนถึงข้อกำหนดหลัก ๆ ของมาตรฐาน คุณจะได้ภาพรวมในเชิงลึกของระบบจัดการ OH&S ในแต่ละแง่มุม ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบให้เป็นโมดูล

ได้ความรู้ในเชิงลึกว่าคุณจะปรับปรุงสมรรถนะด้าน OH&S ขององค์กรของคุณได้อย่างไร ด้วยเจตนารมณ์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการมีสุขภาพที่ไม่ดีจากความเกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้สามารถรักษาความสอดคล้องตามมาตรฐานไว้ให้ได้ และให้สถานที่ทำงานนั้นปลอดภัยและมีสภาพที่เอื้อต่อสุขอนามัย

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 180 นาที
ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ :
30 วัน
รูปแบบการเรียน :
กำหนดความเร็วด้วยตัวเอง
ภาษาที่ใช้ :
อังกฤษ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาความรู้และทักษะในด้านของ ISO 45001:2018 ที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมถึงขอบเขตของ OH&S และเสริมด้วยกระบวนการทีละขั้นตอน เพื่อให้จัดตั้งระบบได้ด้วยความสำเร็จ

โมดูล 1-3 (การรับรู้) พร้อมให้ลงทะเบียนแล้ว

โมดูล 1
• ภาพรวมของ ISO 45001:2018
• ระยะเวลา : 60 นาที
• เมื่อจบโมดูลนี้แล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วม

โมดูล 2
• บริบทขององค์กร และแนวการคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk-based Thinking) - HIRA ข้อกำหนดด้านกฎหมายและอื่น ๆ ของ OH&S
• ระยะเวลา: 60 นาที
• เมื่อจบโมดูลนี้แล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วม

โมดูล 3
• การดำเนินงาน สมรรถนะ และการพัฒนาด้าน OH&S
• ระยะเวลา: 60 นาที
• เมื่อจบโมดูลนี้แล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วม

โมดูล 4 (เร็ว ๆ นี้)
• ISO19011
• ระยะเวลา : 120 นาที
• เมื่อจบโมดูลนี้แล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วม

โมดูล 5 (เร็ว ๆ นี้)
• การตรวจประเมินระบบจัดการ OH&S การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจประเมิน เทคนิค และการรายงาน
• ระยะเวลา : 90 นาที
• เมื่อจบโมดูลนี้แล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วม

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

หลักสูตรนี้ใช้หลากหลายวิธีในการฝึกอบรม เช่น การประเมินที่มีพร้อมในเนื้อหา การจำลองเหตุการณ์ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อยกระดับในการสอนเนื้อหา คุณเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ต้องการ ให้คุณเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ระยะเวลาทั้งหมดของ 3 โมดูลแรกคือ 3 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดโมดูล 1-3 (การตระหนัก) คุณจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงถึงการเรียนที่สำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้จัดการด้านความปลอดภัย ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ที่ต้องการเตรียมและสนับสนุนให้องค์กรในด้านการตรวจประเมินระบบจัดการ OH&S ของพวกเขา
 • มืออาชีพผู้มีบทบาทในการตรวจประเมินระบบจัดการ OH&S
 • ผู้ที่มีหน้าที่จัดตั้ง นำไปปฏิบัติ ดูแลรักษา ตรวจประเมิน และปรับปรุงระบบจัดการ OH&S ในองค์กร
 • ผู้ที่มีอาชีพด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD จากคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัล (Digital Academy Approval Board) ของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่คณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัลของ TÜV SÜD TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก
   ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
   เรียนเมื่อใดก็ได้ ด้วยระดับความเร็วที่คุณต้องการ
  • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
   ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว จากระบบการประเมินที่มีอยู่เบ็ดเสร็จอยู่ในเนื้อหา
  • เรียนรู้ไปตามสมรรถนะ
   แสดงให้คุณเห็นถึงความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตร ตามที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ใบรับรองแห่งความเป็นมืออาชีพ
   ได้รับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

 

คำถามที่พบบ่อย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ