การฝึกอบรมกระบวนการการนำระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ไปใช้ปฏิบัติ

เรียนรู้ว่าจะวางแผนและทำการประเมินระบบจัดการ OHS อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างอย่างไร

เรียนรู้ว่าจะวางแผนและทำการประเมินระบบจัดการ OHS อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างอย่างไร

เกี่ยวกับหลักสูตร

มีประมาณการว่า มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ* ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากอาชีพการงานและอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ดังนั้น เพื่อที่จะแข่งขันและอยู่รอดได้ในตลาดโลก ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าเขาจะสามารถจัดการความเสี่ยงทั้งหมดของพวกเขาได้ มาเรียนรู้ว่าคุณจะป้องกันและลดการเกิดเหตุเหล่านี้ในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร ด้วยมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ ว่าจะวางแผนและทำการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยอิงกับข้อกำหนดของมาตรฐาน OH&S ISO 45001:2018 คุณจะมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินแบบอิงความเสี่ยง และควรระมัดระวังเรื่องใดในขณะทำการตรวจประเมิน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดความสอดคล้อง และรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ทำงานเอาไว้ได้ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงสมรรถนะด้าน OH&S ขององค์กรของคุณ

(*ที่มา : World Congress on Safety and Health at Work)

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน
แต้ม CPD :
7 SDUs
รหัส CPD :
CPD/252/A1B/0021

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

ในหลักสูตร ISO 45001 นี้ คุณจะได้ภาพรวมเกี่ยวกับขอบเขตของระบบจัดการ OH&S และกระบวนการทีละขั้นตอนในการจัดตั้งระบบจัดการ OH&S คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีผลต่อความสอดคล้อง และเรียนรู้แนวทางของการ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการ และขอบเขตของการประเมินผลสมรรถนะ

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

ใช้แนวทาง วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการ (PCDA)
วางแผนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ
เข้าใจบริบทขององค์กร
ความเสี่ยงและโอกาส
นโยบายด้าน OH&S และจุดประสงค์
การประเมินผลสมรรถนะ
การปรับปรุง
ข้อมูลที่มีการบันทึก
เตรียมการสำหรับการตรวจประเมินเพื่อรับการรับรอง

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นบทบาท กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เหตุการณ์สมมติ และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

ผู้ที่มีอาชีพด้าน OH&S
ผู้จัดการด้าน OH&S / EHS
สมาชิกจากคณะกรรมการกำหนดทิศทาง OH&S ตาม ISO 45001
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจสอบภายในด้าน OH&S
บุคลากรผู้มีหน้าที่ทั้งในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน ในการสังเกตติดตามการจัดการสมรรถนะด้าน OH&S และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 45001

สิ่งที่จะต้องมีก่อน

ผู้เข้าร่วมต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในข้อกำหนดของ ISO 45001:2018 ก่อนที่จะเข้าร่วมในการฝึกอบรมนี้

แนะนำให้ผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่งผู้ตรวจสอบภายในระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 (โมดูล 1-3) ก่อนที่จะลงเรียนในหลักสูตรนี้

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

  • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
    • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

    • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

    • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

    • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ