Sustainable development

บริการให้คำแนะนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เราร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยกันได้

เราร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยกันได้

มีหลากหลายหนทางที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสินค้าและบริการ การจะนำแนวปฏิบัติการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้นั้น คุณต้องมีทั้งแนวคิดที่นำสมัยและพาร์ทเนอร์ที่ประเมินประสิทธิภาพอันแท้จริงของมาตรการต่าง ๆ ได้

TÜV SÜD พร้อมร่วมมือกับคุณในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 1909 TÜV SÜD ยึดมั่นในพันธกิจส่งเสริมความปลอดภัยและยั่งยืนแก่ผู้คน สิ่งแวดล้อม และธุรกิจเสมอมา

ผู้เชี่ยวชาญของเราประยุกต์แนวคิดความยั่งยืนให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการที่ล้ำสมัยในการออกแบบโมเดลความยั่งยืนอันคุ้มค่าตามงบประมาณที่ตั้งไว้

 • 1. ขจัดความยากจน
  • การอบรมต่าง ๆ (เช่น ISO 9001 QMS หรือ ISO 14001 EMS) No Poverty
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 9001 - Quality Management System Certification; ISO 14001 - Environmental Management System Certification

   

 • 2. ขจัดความหิวโหย
  • IFS Food (International Featured Standard) Food CertificationZero Hunger
  • BRC Food (British Retail Consortium) Food Certification
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 22000 - Food Safety Management System Certification; FSSC 22000 - Food Safety System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (เช่น ISO 14001 EMS; ISO 22000 FSMS; FSSC 22000)
 • 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขGood Health and Well-Being
  • IFS (International Featured Standard) Food Certification
  • BRC (British Retail Consortium) Food Certification
  • SIRI (I4.0) – Smart Industry Readiness Index (Industry 4.0)
  • การประเมินความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุปกรณ์การแพทย์
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 22000 - Food Safety Management System Certification; FSSC 22000 - Foundation Food Safety System Certification; ISO 22716 - Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP); ISO 31000 - Risk Management; ISO 45001 - Occupational Health and Safety System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (เช่น ADR)
 • 4. การศึกษาที่เท่าเทียม
  • การอบรมทางวิชาการ (เช่น ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์)Quality Education
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม 
  • ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 21001 - Educational Organisations Management System Certification
 • 5. ความเท่าเทียมทางเพศ
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
   Gender Equality
  • ISO 45001 - Occupational Health and Safety Management System Certification

   

 • 6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
  • Water Service Competence Center (ASEAN)Clean Water and Sanitation
  • ร่องรอยการใช้น้ำของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) (ISO 14046)
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • Bill and Melinda Gates Foundation Standards Development
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 55001 Asset Management System Certification; ISO 22301 Business Continuity Management System Certification; ISO 46001 Water Efficiency Management System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (เช่น ISO 14001 EMS)
 • 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
  • ไฮโดรเจน : เช่น การรับรอง Green Hydrogen และการให้บริการปรึกษาด้านการใช้ไฮโดรเจนAffordable and clean energy
  • ประสิทธิภาพพลังงาน
  • คาร์บอนฟุตพริ้นท์
  • บริการและการรับรองวัฏจักรการผลิตไฟฟ้าจากลม
  • บริการและการรับรองวัฏจักรการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  • การรับรองทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนได้ (TÜV SÜD Standard CMS 71)
  • บริการพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ
  • การกักเก็บพลังงาน
  • การอบรมเกี่ยวกับในหัวข้อด้านพลังงาน (เช่น ISO 50001 EnMS)
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 50001 - Energy Management System Certification; ISO 55001 - Asset Management System Certification
 • 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • บริการด้านซัพพลายเชนDecent Work and Economic Growth
  • การวิเคราะห์ต้นทุนรวมหมด (TCO)
  • การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Due Diligence)
  • การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 22716 - Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP); ISO 28000 - Specification for security management systems for the supply chain; ISO 31000 - Risk Management System Certification; ISO 37001 - Anti-bribery Management System Certification; ISO 45001 - Occupational Health and Safety System Certification; ISO 55001 - Asset Management System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (เช่น ISO 14001 EMS; ISO 37001 ABMS)
 • 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
  • ประสิทธิภาพพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม Industry, Innovation and Infrastructure
  • NextGenNDT - Next Generation Non-Destructive Testing
  • การวัดสัญญาณอะคูสติกส์อีมิชชั่น
  • ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
  • SIRI (I4.0) – Smart Industry Readiness Index (Industry 4.0)
  • การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)

  • การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 9001 - Quality Management System Certification; ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 19600 - Compliance Management System; ISO 28000 - Specification for security management systems for the supply chain; ISO 31000 - Risk Management System Certification; ISO 45001 - Occupational Health and Safety System Certification; ISO 55001 - Asset Management System Certification
  • การอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (เช่น ISO 14001 EMS)
 • 10. ลดความเหลื่อมล้ำ
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคมReduced Inequalities
  • ISO 37001 - Anti-bribery Management System Certification; ISO 45001 - Occupational Health and Safety Management System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (ISO 37001 ABMS; ISO 45001 OH & S)

   

 • 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
  • การรับรอง Green Building (BREEAM, LEED, DGNB, BNB, HCH)Sustainable Cities and Communities
  • แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
  • คาร์บอนฟุตพริ้นท์
  • การบริหารพลังงานและรับรองระบบ (ISO 50001)
  • การรับรองมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
  • ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ISO14067, GHG Protocol etc.)
  • ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า : บริการสำหรับรถพลังงานไฟฟ้า สถานีชาร์จ และทดสอบแบตเตอรี่
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 45001 - Occupational Health and Safety Management System Certification; ISO 55001 - Asset Management System Certification; ISO 31000 - Risk Management System Certification; ISO 22301 - Business Continuity Management System Certification; ISO 37001 - Anti-bribery Management System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (เช่น ISO 45001 OH & S; ISO 55001 AMS)
 • 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
  • การรับรอง Sustainable Battery Responsible Consumption and Production
  • โรงงานปลอดคาร์บอน (CO2 neutral Fabs)
  • IFS (International Featured Standard) Food Certification
  • BRC (British Retail Consortium) Food Certification
  • SIRI (I4.0) - Smart Industry Readiness Index (Industry 4.0)
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 9001 - Quality Management System Certification; ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 22000 - Food Safety Management System Certification; FSSC 22000 - Foundation Food Safety System Certification; ISO 50001 - Energy Management System Certification; ISO 55001 - Asset Management System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (เช่น ISO 9001 QMS, ISO 14001 EnMS)
 • 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การตรวจสอบการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (ISO 14040)Climate Action
  • การตรวจสอบและรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) and PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษจากแหล่งยั่งยืน
  • มาตรฐานทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนได้ TÜV SÜD Standard CMS 71

  • REACH, RoHS, WEEE, บรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ 
  • R2 Recycling Certification; PET Recycled Polyester Testing; Recycled Content Verification; Biodegradability Certification* (*อยู่ระหว่างพัฒนา)
  • การรับรอง Sustainable Battery และโรงงานปลอดคาร์บอน (CO2 Neutral Fabs)
  • CORSIA – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
  • EMAS - Eco Management and Audit Scheme
  • SIRI (I4.0) - Smart Industry Readiness Index (Industry 4.0)
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 50001 - Energy Management System Certification; ISO 55001 - Asset Management System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
  • TÜV SÜD Water Service Competence Center (ASEAN)Life Below Water
  • ร่องรอยการใช้น้ำของผลิตภัณฑ์ (water footprint) (ISO14046)
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • R2 Recycling Certification; PET Recycled Polyester Testing; Recycled Content Verification; Biodegradability Certification* (*อยู่ระหว่างการพัฒนา)
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 9001 - Quality Management System Certification; ISO 14001 - Environmental Management System Certification; ISO 31000 - Risk Management System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (เช่น ISO 14001 EMS)
 • 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
  • การตรวจสอบและรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) and PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษจากแหล่งยั่งยืนLife on Land
  • R2 Recycling Certification; PET Recycled Polyester Testing; Recycled Content Verification; Biodegradability Certification* (*อยู่ระหว่างพัฒนา)
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคม
  • ISO 14001 – Environmental Management System Certification; ISO 31000 – Risk Management System Certification
  • การอบรมต่าง ๆ (่เช่น ISO 14001 EMS)
 • 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
  • แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินทางสังคมPeace, Justice and Strong Institutions
  • ISO 19600 - Compliance Management System Certification; ISO 31000 - Risk Management System Certification; ISO 37001 - Anti-bribery Management System Certification; ISO 45001 - Occupational Health and Safety System Certification
  • การอบรมการป้องกันข้อมูล

   

 • 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • Charter of TrustPartnerships for the goals

   

   

Explore more

sustainable battery production
เว็บบินาร์

Sustainable Battery Production

On-demand Webinar

Watch now

More Than Just Compliance Providing High-Quality Battery Systems in xEVs
ไวท์ เปเปอร์

Providing High-Quality Battery Systems in xEVs

Ensure high performance and reliability of innovative battery systems

Learn More

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ