iot cybersecurity

ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

เว็บบินาร์ย้อนหลัง

เว็บบินาร์ย้อนหลัง

สิ่งที่ได้รับจากเว็บบินาร์ 

  • รู้เท่าทันภัยคุกคาม พร้อมใช้มาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยและความพร้อมทางไซเบอร์ 
  • เข้าใจความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์อัจฉริยะ 
  • เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ แผนการสําหรับ IoT ของผู้บริโภค 
  • ระบุกลยุทธ์สําหรับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

เมื่อเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ การรวมอุปกรณ์อัจฉริยะเข้ากับชีวิตประจําวันของเราอย่างราบรื่นได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) สำหรับผู้บริโภค ได้นําไปสู่ยุคแห่งความสะดวกสบายที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน. อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงระหว่างกันนี้ยังนํามาซึ่งข้อกังวลที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงมีความจําเป็นในการรับรองความปลอดภัยและความพร้อมของอุปกรณ์ IoT ของผู้บริโภค 

เว็บบินาร์นีจะทำให้เห็นภาพรวมของความท้าทายของการเชื่อมต่อระหว่างกันและ หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่องค์กรสามารถเตรียมการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจากภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป เรียนรู้เกี่ยวกับมตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ETSI EN 303 645 และ แผนระดับภูมิภาคเพื่อปกป้องอุปกรณ์  IoT จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เพื่อเข้ารับชมเว็บบาร์ย้อนหลัง


หัวข้อเว็บบินาร์:

  • มาตรฐานที่บังคับใช้กับข้อกําหนดระดับโลกและระดับภูมิภาค (อาเซียน) 
  • การเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
  • ข้อเสียเปรียบทั่วไประหว่างการประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
  • การประเมินช่องโหว่ของแอปพลิเคชัน 
  • ถาม - ตอบ 

เกี่ยวกับวิทยากร

safety in connectivity

Ms. Low Jia Yan
Executive Engineer, Cybersecurity

Jia Yan เป็นวิศวกรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ TÜV SÜD และได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น IoT สําหรับผู้บริโภค และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการปฏิบัติงาน (OT) โดยได้ทํางานในหลากหลายภาคส่วนและหน้าที่ รวมถึงรัฐบาลและภาคการธนาคารของสิงคโปร์ Jia Yan จึงสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างครอบคลุม 


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่เราให้บริการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ