business-technology-internet-network-concept-young

ทุกบริษัทต้องรู้ ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ดีต่อองค์กรในระยะยาวอย่างไร

Blog

ข้อดีของการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001

องค์กรที่ดีจะต้องมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารงานที่จะต้องมีความเป็นมืออาชีพ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นไป การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ไม่ใช่เพียงแค่การรับรองมาตรฐานการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม แต่ยังจะเป็นการการันตีให้ลูกค้าเห็นว่าองค์กรของเรามีการจัดการและมีคุณภาพของสินค้าในระดับสูง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้้ การใช้แนวการตรวจแบบบูรณาการระบบมาตรฐานต่าง ๆ ยังง่ายต่อการจัดทำระบบและเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงต่อการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดอื่น ๆ อีกด้วย 

business-technology-internet-network-concept-young

รู้จัก ISO 9001

ISO 9001 หรือ Quality Management Systems เป็นมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อดูแลด้านการจัดการและคุณภาพอย่างเหมาะสม เพื่อลดข้อผิดพลาดในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ ลดข้อบกพร่อง และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ นำมาสู่การซื้อซ้ำหรือบอกต่อสินค้าหรือบริการของเรานั่นเอง

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงรักษาเอาไว้อยู่เสมอคือ คุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก ซึ่ง ISO 9001 ไม่ใช่มาตรฐานที่การันตีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับระบบการดูแลจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานอยู่เสมอ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบุคคลทั่วไปนั่นเอง 

หลักการของ ISO 9001 ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 7 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้าสำคัญเป็นที่หนึ่ง (Customer Focus) การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก เพื่อที่จะทราบว่าสินค้าและบริการของเราเป็นที่พึงพอใจ หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วหรือยัง โดยจะต้องมีการสอบถามถึงความเห็นและความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงสินค้าและบริการต่อไป 
 2. ความเป็นผู้นำ (Leadership) ผู้บริหารจะต้องเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการจัดการให้เกิดขึ้นจริง มีการวางแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Engagement of People) บุคลากรและทุกคนที่อยู่ในองค์กรจะต้องร่วมกันสร้างค่านิยมในการพัฒนาศักยภาพ และมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน 
 4. การบริหารเชิงกระบวนการ (The Process Approach) เป็นการกำหนดกระบวนการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน และความรับผิดชอบ อำนาจ และหน้าที่อย่างชัดเจน 
 5. การปรับปรุงและพัฒนา (Improvement) โลกธุรกิจมีการแข่งขันและมีคู่แข่งที่พร้อมจะแซงหน้าเราเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ 
 6. การตัดสินใจจากหลักฐาน (Evidence-based decision making) โดยพิจารณาที่การวิเคราะห์และประเมินจากข้อมูลมากกว่าการใช้สัญชาตญาณหรืออารมณ์ และใช้ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล 
 7. การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management) ไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าต่าง ๆ ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 

องค์ประกอบทั้ง 7 ประการนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเท่านั้น เพราะการดำเนินงานปรับปรุงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 จะมีรายละเอียดและข้อกำหนดจำนวนมาก ที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการ 

ประโยชน์ของ ISO 9001 ที่มีต่อองค์กร

ทำไมองค์กรต้องมี ISO 9001? นี่อาจจะเป็นคำถามที่ผู้บริหารหรือใครหลายคนสงสัย เราเลยชวนมาดูประโยชน์ของ ISO 9001 ว่ามีอะไรบ้าง และดีต่อองค์กรในระยะยาวอย่างไร 

 1. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ เป็นมาตรฐานที่การันตีมาตรฐานสินค้าและบริการทุกประเภทขององค์กร 
 2. ปรับปรุงการดำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปจากระบบ 
 3. เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ 
 4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตื่นตัว และพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการ 
 5. มีการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร และพัฒนาต่อยอดไปไม่รู้จบ
 6. เพิ่มความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และสามารถทราบถึงจุดบกพร่องหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรง ทำให้สามารถนำไปบริหารและปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการขอ ISO 9001

การจัดทำ ISO 9001 เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ตัดสินใจและวางแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดตั้งทีมงานในการจัดทำ ISO 9001

 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติงาน

 3. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ

 4. ทดลองใช้ระบบ ISO 9001 

 5. ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร 

 6. การตรวจประเมินภายนอก เพื่อให้การรับรองและออกใบรับรอง

TÜV SÜD ผู้นำการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และการบูรณาการมาตรฐานสากลอื่น ๆ

สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำ ISO 9001 TÜV SÜD เรามีบริการจัดทำการรับรองระบบบริหารคุณภาพที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่น โดยมีการบูรณาการระบบมาตรฐานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนและจัดทำระบบต่าง ๆ 

เรามีผู้ตรวจสอบด้านการจัดทำมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ในอุตสากรรมโดยตรงมาอย่างยาวนาน มีความรู้ความสามารถ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละสาขา สามารถประเมินความเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน และมองเห็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถมั่นใจได้ถึงมาตรฐานที่เหนือกว่า 

นอกจากนี้ TÜV SÜD ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ให้บริการแบบครบวงจร สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลและบริการจัดการแบบบูรณาการ โดยเราสามารถบูรณาการมาตรฐานอื่น ๆ โดยใช้ ISO 9001 เป็นมาตรฐานพื้นฐาน สู่การวัดประสิทธิผล โดยนำ Guideline ของ ISO 9004 (Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success) มาประยุกต์

หากคุณกำลังมองหาผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานอื่น ๆ TÜV SÜD พร้อมยินดีให้บริการ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ