การฝึกอบรมด้านกระบวนการตรวจประเมินระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

เรียนรู้ที่จะตรวจประเมินองค์กรของคุณโดยอิงกับมาตรฐาน ISO 9001:2015

เรียนรู้ที่จะตรวจประเมินองค์กรของคุณโดยอิงกับมาตรฐาน ISO 9001:2015

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ถึงวิธีที่จะทำการจะตรวจประเมินองค์กรของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ QMS ISO 9001:2015 

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

เตรียมการปฏิบัติและติดตามกิจกรรมด้านการตรวจประเมินด้าน ISO 9001:2015
มีทักษะในการประเมินขีดความสามารถขององค์กรในการจัดการกับระบบจัดการคุณภาพ
เขียนรายงานการประเมินที่ให้ข้อเท็จจริง

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

การเริ่มตรวจประเมิน
ตรวจทานเอกสาร
แผนการตรวจประเมิน
ตรวจประเมินเอกสารในการทำงาน
เปิดประชุม
ทำการตรวจประเมิน
บันทึกสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
ปิดประชุม
รายงานการตรวจประเมิน
ติดตามผลการตรวจประเมิน

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

ผู้แทนฝ่ายบริหาร
สมาชิกจากคณะกรรมการกำหนดทิศทาง QMS ตาม ISO 9001
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจสอบภายในด้าน QMS
บุคลากรผู้มีหน้าที่ทั้งในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 9001

สิ่งที่จะต้องมีก่อน

ผู้เข้าร่วมต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ก่อนที่จะเข้าร่วมในการฝึกอบรมนี้

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

  • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
    • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

    • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

    • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

    • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ