Occupational Health Safety Management TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในด้าน ISO 45001:2018

Learn to perform internal audits based on the new OH&S management systems

Learn to perform internal audits based on the new OH&S management systems

เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในด้าน ISO 45001:2018

มีประมาณการว่า มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ* ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากอาชีพการงานและอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ดังนั้น เพื่อที่จะแข่งขันและอยู่รอดได้ในตลาดโลก ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าเขาจะสามารถจัดการความเสี่ยงทั้งหมดของพวกเขาได้ มาเรียนรู้ว่าคุณจะป้องกันและลดการเกิดเหตุเหล่านี้ในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร ด้วยมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

หลักสูตรเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจสอบภายในมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018

หลักสูตรที่ใช้เวลา 2 วันนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับข้อกำหนดของระบบจัดการ  OH&S ISO 45001:2018 คุณจะได้รับความรู้และทักษะในการวางแผนและดำเนินการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพต่อระบบจัดการ OH&S ทำการรายงานประเด็นที่พบได้อย่างชัดเจน และติดตาม การดำเนินการแก้ไขที่เป็นผลการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงการปรับปรุงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้คุณสนับสนุนองค์กรของคุณในการพัฒนาสมรรถนะด้าน  OH&S ได้

(*ที่มา : World Congress on Safety and Health at Work)

ระยะเวลา : หลักสูตร 2 วัน
แต้ม CPD :
14 SDUs
รหัส CPD :
CPD/252/A1B/019

หลักสูตรประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี้
 • การตระหนักถึงระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018
 • กระบวนการตรวจประเมินระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ISO 45001:2018

ISO 45001 Roadmap - Internal Auditor

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาความรู้และทักษะในด้านของ ISO 45001:2018 ที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมถึงขอบเขตของระบบจัดการ OH&S และเสริมด้วยกระบวนการทีละขั้นตอน เพื่อให้จัดตั้งระบบได้ด้วยความสำเร็จ นอกจากนั้น คุณจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบภายในระบบจัดการ OH&S ได้เรียนรู้การทำรายงาน และด้านการติดตามผลการตรวจประเมินอีกด้วย

หมายเหตุ : จุดประสงค์ของการอบรมนี้ คือการให้ความมั่นใจว่า ได้มอบความรู้และความเข้าใจให้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการ ตรวจสอบภายใน โดยอิงตามข้อกำหนดของ ISO 45001:2018

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

โมดูล 1 : การตระหนัก

พัฒนาการของมาตรฐาน OHSAS
โครงสร้างระดับสูง (HLS) และโมเดล วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการ (PDCA)
แนะนำให้รู้จักกับ ISO 45001:2018
การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ใน ISO 45001:2018
ภาพรวมของ ISO 45001:2018
การเปรียบเทียบระหว่าง OHSAS 18001:2007 และ ISO 45001:2018
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและผังเวลา

โมดูล 2: กระบวนการตรวจประเมิน

การเริ่มตรวจประเมิน
ตรวจทานเอกสาร
แผนการตรวจประเมิน
ตรวจประเมินเอกสารในการทำงาน
เปิดประชุม
ทำการตรวจประเมิน
บันทึกสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
ปิดประชุม
รายงานการตรวจประเมิน
ติดตามผลการตรวจประเมิน

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นบทบาท กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เหตุการณ์สมมติ และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

ผู้ที่มีอาชีพด้าน OH&S
ผู้จัดการด้าน OH&S / EHS
สมาชิกจากคณะกรรมการกำหนดทิศทาง OH&S ตาม ISO 45001
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจสอบภายในด้าน OH&S
บุคลากรผู้มีหน้าที่ทั้งในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน ในการสังเกตติดตามการจัดการสมรรถนะด้าน OH&S และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 45001

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ