การฝึกอบรมเพื่อการตระหนักถึงและเพื่อการย้ายเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018

เรียนรู้ว่าจะจัดการและลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงานด้วยระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างไร

เรียนรู้ว่าจะจัดการและลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงานด้วยระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างไร

เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการตระหนักถึง  ISO 45001

มีประมาณการว่า มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ* ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากอาชีพการงานและอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ดังนั้น เพื่อที่จะแข่งขันและอยู่รอดได้ในตลาดโลก ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าเขาจะสามารถจัดการความเสี่ยงทั้งหมดของพวกเขาได้ มาเรียนรู้ว่าคุณจะป้องกันและลดการเกิดเหตุเหล่านี้ในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร ด้วยมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 

หลักสูตรเข้าร่วมอบรมเพื่อการตระหนักถึงและเพื่อการย้ายเข้าสู่มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OH&S ISO 45001:2018

ตลอดหลักสูตรนี้ คุณจะได้ทำความรู้จักกับพื้นฐานในการจัดตั้งระบบ OH&S – เริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจกับแนวคิดและประโยชน์ ความแตกต่างระหว่าง ISO 45001:2018 และ  OHSAS 18001 ไปจนถึงข้อกำหนดหลัก ๆ ของมาตรฐาน คุณจะมีความเข้าใจในเชิงลึกว่าคุณจะปรับปรุงสมรรถนะด้าน OH&S ขององค์กรของคุณได้อย่างไร ด้วยเจตนารมณ์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดความสอดคล้อง และรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ทำงานเอาไว้ได้

(*ที่มา : World Congress on Safety and Health at Work)

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน
แต้ม CPD :
7 SDUs
รหัส CPD :
CPD/252/A1B/020

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาความรู้และทักษะในด้านของ ISO 45001:2018 ที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมถึงขอบเขตของระบบจัดการ OH&S และเสริมด้วยกระบวนการทีละขั้นตอน เพื่อให้จัดตั้งระบบได้ด้วยความสำเร็จ เมื่อสิ้นสุดหลักสูตร คุณจะเข้าใจถึงความสำคัญของบทบาทความเป็นผู้นำในบริบทองค์กร และการนำแนวทางปฏิบัติบนฐานความเสี่ยงมาใช้ ในการบริหารสมรรถนะด้าน OH&S

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

• พัฒนาการของมาตรฐาน OHSAS
โครงสร้างระดับสูงและโมเดล วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการ (PDCA)
แนะนำให้รู้จักกับ ISO 45001:2018
การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ใน ISO 45001:2018
ภาพรวมของ ISO 45001:2018
การเปรียบเทียบระหว่าง OHSAS 18001:2007 และ ISO 45001:2018
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและผังเวลา

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นบทบาท กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เหตุการณ์สมมติ และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

ผู้ที่มีอาชีพด้าน OH&S
ผู้จัดการด้าน OH&S / EHS
สมาชิกจากคณะกรรมการกำหนดทิศทาง OH&S ตาม ISO 45001
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจสอบภายในด้าน OH&S
บุคลากรผู้มีหน้าที่ทั้งในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน ในการสังเกตติดตามการจัดการสมรรถนะด้าน OH&S และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 45001

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน


    

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ