อบรมให้ความรู้เพื่อตระหนักในโปรแกรมการตรวจติดตามเครื่องมือแพทย์แบบ MDSAP

เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตาม MDSAP

เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตาม MDSAP

ตารางการฝึกอบรมเสมือนจริง

 • 28 ตุลาคม 2563: การฝึกอบรมการให้ความรู้โปรแกรมการการตรวจติดตาม แบบ MDSAP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  9.00 น. ถึง 18.00 น. | 1 วัน
 • 16 ธันวาคม 2563: การฝึกอบรมการให้ความรู้โปรแกรมการการตรวจติดตาม แบบ MDSAP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  9.00 น. ถึง 18.00 น. | 1 วัน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2564: การฝึกอบรมการให้ความรู้โปรแกรมการการตรวจติดตาม แบบ MDSAP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  9.00 น. ถึง 18.00 น. | 1 วัน
 • 26 เมษายน 2564 : การฝึกอบรมการให้ความรู้โปรแกรมการการตรวจติดตาม แบบ MDSAP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  9.00 น. ถึง 18.00 น. | 1 วัน
 • 28th June 2021: การฝึกอบรมการให้ความรู้โปรแกรมการการตรวจติดตาม แบบ MDSAP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  9.00 น. ถึง 18.00 น. | 1 วัน

เกี่ยวกับหลักสูตร

Medical Device Single Audit Program (MDSAP) เป็นวิธีการพัฒนาการบริหารและควบคุมแผนการตรวจสอบติดตามให้สอดคล้องตามสอบกฎระเบียบของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินการโดยองค์กรตรวจสอบโดยมุ่งเน้นตามความต้องการของกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตาม ISO 13485 และข้อกำหนดเฉพาะของประเทศที่เข้าร่วม

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

คุณจะเรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

ในตอนท้ายของหลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

รับทราบและตระหนักถึงหลักการพื้นฐานของ MDSAP
สามารถอธิบายได้ถึงโครงสร้างและขอบเขตของโปรแกรมการตรวจ MDSAP
เรียนรู้ข้อกำหนด MDSAP

หัวข้อที่จะกล่าวถึงในหลักสูตรนี้ ได้แก่

ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของ MDSAP
ประโยชน์ของ MDSAP
ทราบเป้าหมายและกลยุทธ์ของโปรแกรมการตรวจติดตาม MDSAP
ข้อกำหนดของ MDSAP
โครงสร้างกระบวนการตรวจติดตามและงานตรวจติดตาม
การวิเคราะห์ระบบคัดเกรดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด MDSAP
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการตรวจติดตามต่อองค์กร
เข้าใจเอกสารและการเขียนรายงานการตรวจติดตาม

วิธีการของหลักสูตรคืออะไร

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย โดยมีกรณีศึกษาและแบบฝึกหัดกลุ่ม ตลอดจนมีการการอภิปรายผลการทำกิจกรรม

ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ

ผู้รับผิดชอบฝ่ายรับประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
ผู้ตรวจติดตามภายใน
วิศวกรฝ่ายรับประกันคุณภาพ 
วิศวกรควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาของหลักสูตร

เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก TÜV SÜD

ด้วยประสบการณ์และความรู้อันยิ่งใหญ่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ของเราได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรตามแนวธุรกิจปัจจุบันและความต้องการของตลาด

 • ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้คืออะไร
  • การฝึกอบรมระดับโลก – โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของ TÜV SÜD และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • รูปแบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ – มีการใช้รูปแบบเชิงโต้ตอบ เช่น การบรรยายภาพประกอบและการจำลอง

  • ได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่าย – ผู้เข้าอบรมสามารถพบปะและทำความรู้จักกับบุคคลที่ความรู้ ประสบการณ์เดียวกันในการฝึกอบรมนี้

  • พัฒนาความรู้ด้านการแข่งขัน ผ่านการยกตัวอย่างการเปรียบเทียบ – ฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงที่มีความปลอดภัย มั่นคงและมีความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ