Medical Device Management TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ความตระหนักและความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485: 2016

ทำความเข้าใจข้อกำหนดพื้นฐานของระบบมาตรฐาน ISO 13485

ทำความเข้าใจข้อกำหนดพื้นฐานของระบบมาตรฐาน ISO 13485

เกี่ยวกับหลักสูตร

เพื่อตอบสนองด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ององค์กรต่าง ๆ ในการนำข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการจึงเป็นแนวทางที่สามารถสร้างจุดแข็งให้องค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าได้อย่างดี

เพื่อรักษามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพต่อผู้มีส่วนร่วมต่างๆ ตลอดจนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  ซึ่งสอดรับกับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ จากที่ผู้กำหนดมาตฐาน (Standard Body) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานตาม ISO 13485:2016 ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกอบรมนี้มีเน้นด้านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485: 2016 ซึ่งผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน

คุณจะเรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

ในตอนท้ายของหลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

สร้างความเข้าใจข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 และบริการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความมั่นใจการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและรักษาระบบให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จต่อไป

หัวข้อที่จะกล่าวถึงในหลักสูตรนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
ภาพรวมของข้อกำหนดระบบ ISO 13485:2016
การเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนด ISO 13485: 2016 และ ISO 13485: 2003

วิธีการของหลักสูตรคืออะไร

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยายกรณีศึกษาแบบฝึกหัดกลุ่มและการอภิปราย

ใครควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ

ผู้จัดการคุณภาพและกฎข้อบังคับ/หัวหน้างาน
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
ตัวแทนฝ่ายบริหารและที่ปรึกษา

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาของหลักสูตร

เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก  TÜV SÜD.

ด้วยประสบการณ์และความรู้อันยิ่งใหญ่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ของเราได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรตามแนวธุรกิจปัจจุบันและความต้องการของตลาด

  • ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้คืออะไร
    • การฝึกอบรมระดับโลก – โดยรับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของที่เกี่ยวข้องของ TÜV SÜD และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

    • รูปแบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ – มีการใช้รูปแบบเชิงโต้ตอบเช่นการบรรยายภาพประกอบและการจำลอง

    • โอกาสในการสร้างเครือข่าย – ที่ซึ่งคุณสามารถพบปะและสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่มีใจเดียวกันในการฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอนของเรา

    • ได้รับความได้เปรียบในการแข่งขัน – โดยการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ