การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (CQI IRCA 17791) ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013

เรียนรู้เพื่อประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 27001:2013

เรียนรู้เพื่อประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 27001:2013

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 นี้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย CQI IRCA โดยเป็นหลักสูตรที่ให้การอบรมขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่มีศักยภาพที่จะเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินด้าน ISMS เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการเตรียมประเมิน ทำการประเมิน ทำการรายงาน และติดตามบุคคลที่ 1, 2 และ 3 ในการประเมินด้าน ISMS หลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อกำหนดการอบรมด้านการรับรองผู้ตรวจประเมินตามที่กำหนดโดย Chartered Quality Institute และโดย International Register of Certificated Auditors (CQI IRCA, www.quality.org) แห่งสหราชอาณาจักร

ระยะเวลา : หลักสูตร 5 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

 เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะอย่างเพียงพอในกระบวนการตรวจประเมินทั้งหมด และเพื่อเตรียมตัวให้เป็นมืออาชีพด้าน ISMS

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

การแนะนำทั่วไป
หลักการของการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ คำศัพท์ และข้อกำหนดของ ISO 27001
การตรวจประเมินขั้นที่ 1 (รวมถึงการตรวจทานเอกสาร)
วางแผนการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินในสถานที่ และทักษะในการตรวจประเมิน
การเขียนรายงานประเด็นที่ไม่สอดคล้อง และรายงานการตรวจประเมิน

ติดตามผลการตรวจประเมิน

 

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

การฝึกอบรมในห้องเรียนนี้ ได้พัฒนาขึ้นให้มีการผสมผสานของการเรียน แบบฝึกหัด และการแสดงบทบาท และเฉพาะผู้เข้าร่วมที่เรียนครบ 100% เท่านั้น จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

*หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย CQI IRCA นี้ จัดขึ้นภายใต้การได้รับอนุญาตจาก ALC 06022954 และใบประกาศนียบัตรนั้นเป็นการออกร่วมกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

ผู้ที่อยู่ในทีมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ หรือผู้สนับสนุน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมิน/นำไปใช้ปฏิบัติ/ปรับปรุง ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
ผู้ตรวจประเมินด้าน ISMS ที่ต้องการยกระดับสถานะให้เป็นผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ผู้ใดก็ตามที่ต้องการมีความก้าวหน้าในสายอาชีพระบบการจัดการ ไม่ว่าจะในสาขาใดก็ตาม

สิ่งที่จะต้องมีก่อน:

คาดหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาเหล่านี้มาก่อน

ระบบการจัดการ: เข้าใจวงจรของการ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการ (PDCA)
หลักการและแนวคิดด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ:
การตระหนักถึงความจำเป็นของความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
การเป็นฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่น และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
การยกระดับมูลค่าทางสังคม
การใช้ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การให้ความมั่นคงปลอดภัยรวมเข้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของเครือข่ายสารสนเทศและระบบ
การป้องกันและตรวจจับในเชิงรุกต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
เข้าใจแนวทางที่ครอบคลุมต่อการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
การประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการปรับแต่งตามความจำเป็น
ความรู้ในข้อกำหนดของ ISO/IEC 27001:2013 (และ ISO/IEC 27002) นั้นอาจได้มาจากการสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม ISMS เบื้องต้นที่รับรองโดย CQI IRCA  หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลก ทาง Alauda Learning Centre (ALC) มีโปรแกรมพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงโซลูชั่นด้านการฝึกอบรมให้แก่บุคคลและประเทศต่าง ๆ ทาง ALC มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมด้านการจัดการ และในด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ได้รับการรับรองโดย CQI IRCA (UK) และเมื่อร่วมมือกันกับหุ้นส่วนที่อยู่ในท้องถิ่น ทำให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมของ ALC แพร่หลายในมากกว่า 20 ประเทศ พร้อมด้วยมาตรการในการรับรองคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของหลักสูตรระดับโลก วิทยากรในท้องถิ่นยังได้รับการรับรอง จาก ALC โดยตรง โดยผ่านการทดสอบที่หลากหลายในการวัดระดับสมรรถนะ

  • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
    • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

    • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

    • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

    • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ