ISO 22000 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน ด้านระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018

ค้นพบทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบภายใน โดยอิงกับข้อกำหนดของ ISO 22000:2018 ฉบับใหม่

ค้นพบทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบภายใน โดยอิงกับข้อกำหนดของ ISO 22000:2018 ฉบับใหม่

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งไปที่การให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน โดยอิงกับข้อกำหนดของมาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร (FSMS) ISO 22000:2018

ระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSMS ISO 22000:2018 เป็นมาตรฐานสากลฉบับล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรการอบรมนี้พัฒนาขึ้นเพื่อพาผู้เข้าร่วมไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ ข้อกำหนด และการปฏิบัติต่าง ๆ  ของมาตรฐานสากล ISO 22000 และเรียนรู้ว่าจะมีส่วนให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อระบบการจัดการได้อย่างไร

ระยะเวลา : หลักสูตร 2 วัน

หลักสูตรประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี้

 • การตระหนักถึงระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018
 • กระบวนการตรวจประเมินระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018

ISO 22000 Roadmap - Internal Auditor

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

อธิบายข้อกำหนดของระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร  ISO 22000
อธิบายได้ถึงโมเดลการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นอันตรายที่อิงกับ FSMS  และแนวทางอิงความเสี่ยงของ ISO 22000
อธิบายถึงบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ในการรักษาไว้และปรับปรุง ระบบการจัดการ
วางแผน ทำการปฏิบัติ และรายงานการตรวจสอบภายใน ในบางส่วนของ FSMS ให้เป็นไปตาม ISO 19011

หมายเหตุ : จุดประสงค์ของการอบรมนี้ คือการให้ความมั่นใจว่า ได้มอบความรู้และความเข้าใจให้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการ ตรวจสอบภายใน โดยอิงตามข้อกำหนดของ ISO 22000:2018

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

วันที่ 1 (การตระหนักถึง ISO 22000:2018)

ทำความรู้จักกับความปลอดภัยของอาหาร และ ISO 22000:2018
ระบบโครงสร้างระดับสูง ที่เป็นข้อกำหนดใหม่ของ ISO 22000:2018
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน: HACCP และโปรแกรมที่ต้องมีมาก่อน
การตรวจสอบภายใน  การตรวจทานโดยฝ่ายบริหาร และการปรับปรุง

วันที่ 2 (ผู้ตรวจสอบภายใน และข้อกำหนดในการตรวจประเมิน)

ทำความรู้จักกับการประเภทของตรวจประเมิน และข้อกำหนดต่าง ๆ
คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะของผู้ตรวจประเมิน
แนวทางของกระบวนการในการตรวจประเมิน
วางแผน เตรียม และปฏิบัติการตรวจประเมิน
สิ่งที่จะต้องทำหลังการตรวจประเมิน
การประเมิน

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย จะมีปฏิบัติการเขียนการประเมินในช่วงท้ายของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การนำไปปฏิบัติ หรือในการกำกับดูแลระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018
 • ผู้ตรวจสอบภายในที่จำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบภายในของระบบ ISO 22000:2018 ในบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายการผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน


    

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ