ISO 14001 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การฝึกอบรมด้านกระบวนการตรวจประเมิน ระบบจัดการสภาพแวดล้อม ISO 14001:2015

เรียนรู้ว่าจะทำการตรวจประเมิน ISO 14001:2015 ได้อย่างไร

เรียนรู้ว่าจะทำการตรวจประเมิน ISO 14001:2015 ได้อย่างไร

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ว่าจะทำการการตรวจประเมิน โดยใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบจัดการสภาพแวดล้อม (EMS) ISO 14001:2015 ได้อย่างไร

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ
เตรียมการ ทำการตรวจประเมิน และติดตามผลการตรวจประเมินด้าน ISO 14001:2015
มีทักษะในการประเมินขีดความสามารถขององค์กร ในด้านการจัดการกับระบบจัดการสภาพแวดล้อม
เขียนรายงานตามข้อเท็จจริง

หมายเหตุ: จุดประสงค์ของการอบรมนี้ คือการให้ความมั่นใจว่า ได้มอบความรู้และความเข้าใจให้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการ ตรวจสอบภายใน โดยอิงข้อกำหนดของ ISO 14001:2015

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้
การเริ่มตรวจประเมิน
ตรวจทานเอกสาร
แผนการตรวจประเมิน
ตรวจประเมินเอกสารในการทำงาน
เปิดประชุม
ทำการตรวจประเมิน
บันทึกสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
ปิดประชุม
รายงานการตรวจประเมิน
ติดตามผลการตรวจประเมิน

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ
ผู้แทนฝ่ายบริหาร
ผู้จัดการด้าน EMS หรือ EHS
สมาชิกจากคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EMS ตาม ISO 14001
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจสอบภายในด้าน EMS
บุคลากรผู้มีหน้าที่ทั้งในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน ในการสังเกตติดตามการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 14001

สิ่งที่จะต้องมีก่อน: ผู้เข้าร่วมต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 ก่อนที่จะเข้าร่วมในการฝึกอบรมนี้

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

  • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
    • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

    • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

    • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

    • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ