การฝึกอบรมด้านการตระหนักถึงมาตรฐานระบบจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ISO 22301:2019

มีความรู้และทักษะที่สำคัญในการ นำ BCM ไปใช้ปฏิบัติ

มีความรู้และทักษะที่สำคัญในการ นำ BCM ไปใช้ปฏิบัติ

เกี่ยวกับหลักสูตร

เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจทำให้องค์กรต้องชะงักงันเมื่อใดก็ได้ การนำมาตรฐาน ISO 22301 มาใช้จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่า สามารถ รับมือและสามารถดำเนินงานได้ต่อไป เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่และการก่อการร้าย ไปจนถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี แม้เหตุการณ์ส่วนใหญ่นั้นมักจะขนาดเล็ก แต่อาจมีผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงทำให้การจัดการด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญอยู่ตลอดเวลา แนวคิดนี้ได้ทำให้ทั่วโลกตื่นตัว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่จะต้องรู้จักวิธีในการเตรียมพร้อมและรับมือได้กับเหตุไม่คาดฝัน

หลักสูตรนี้จะให้การแนะนำสั้น ๆ ถึงภาพรวมและข้อกำหนดของ ISO 22301:2019 BCM จุดเน้นที่สำคัญของหลักสูตรนี้ก็คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้และทักษะเพื่อจะให้เห็นคุณค่าและนำระบบจัดการนี้ไปใช้ปฏิบัติในองค์กรของพวกเขา

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

 • รู้จักพื้นฐานและกรอบการทำงานของ ISO 22301
 • เข้าใจและตีความข้อกำหนดของ ISO 22301:2019
 • เห็นคุณค่าของความง่ายดายในนำมาตรฐาน ISO 22301:2019 ไปใช้ปฏิบัติในองค์กรของพวกเขา

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

 • ทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
 • พื้นฐานของความมั่นคงและการฟื้นตัว – ระบบจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และภาพรวมของข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22301:2019
 • กรอบการทำงานของ BCM ตามมาตรฐาน ISO 22301
 • ขอบเขตของระบบจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS)
 • บทบาทของผู้นำ การวางแผน และการสนับสนุน
 • ปฏิบัติการ – BIA & RA
 • ปฏิบัติการ – ยุทธศาสตร์และโซลูชั่นด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BC)
 • ปฏิบัติการ – แผนและขั้นตอนของความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BC) 
 • ปฏิบัติการ – โปรแกรมการฝึก
 • การประเมินผลและการปรับปรุงสมรรถนะ

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้จัดการ ผู้มีอาชีพในระดับสูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและในด้านคุณภาพ ผู้แทนฝ่ายบริหาร
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและสมาชิกในทีม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำการจัดการด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับทั่วทั้งองค์กรไปใช้ปฏิบัติ ทำการฝึก ประเมิน และประเมินผลของแผนการได้วางไว้เป็นระยะ ๆ
 • หลักสูตรนี้ยังเหมาะกับผู้จัดการหรือฝ่ายบริหารที่อยู่ในองค์กรที่ให้บริการสำคัญต่าง ๆ 

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ