การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน ISO 37001 : 2016

ค้นหากลยุทธ์จากมาตรฐาน ISO 37001 สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในตลาดกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้อย่างไร

ค้นหากลยุทธ์จากมาตรฐาน ISO 37001 สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในตลาดกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้อย่างไร

กำหนดการฝึกอบรมแบบเสมือนจริง

 • 28-29 ตุลาคม 2563 : การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001: 2016
  9:00-18:00 น. | 2 วัน
 • 2-3 พฤศจิกายน 2563 : การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001: 2016
  9:00-18.00 น. | 2 วัน
 • 28-29 มกราคม 2564 : การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001: 2016
  9:00-18.00 น. | 2 วัน
 • 25-26 มีนาคม 2564 : การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001: 2016
  9:00-18.00 น. | 2 วัน
 • 27-28 พฤษภาคม 2564 : การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001: 2016
  9:00-18.00 น. | 2 วัน  

เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้คือเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการการรับสินบน (Anti-Bribery Management Systems (ABMS) ตามมาตรฐาน ISO 37001 และรายงานเกี่ยวกับการนำไปใช้และการบำรุงรักษา ABMS อย่างมีประสิทธิผลตาม ด้วย ISO 19011

ประโยชน์หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่จะได้รับจากอบรมหลักสูตรเร่งรัดอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปราย ทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่เป็นเลิศ

ระยะเวลา : 2 วัน

หลักสูตรประกอบด้วย 2 ส่วนต่อไปนี้ :

 • ความตระหนักด้านระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001: 2016

ให้บริการทั้งในรูปแบบ e-learning และรูปแบบอบรมโดยวิทยากร

 • กระบวนการตรวจสอบระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001: 2016

ISO 37001 Roadmap - Internal Auditor

คุณจะได้รับความรู้อะไรบ้างจากการอบรมหลักสูตรนี้?

 

หลังการฝึกอบรมของหลักสูตรผู้เข้าร่วมจะสามารถ :

องค์ความรู้

 •  สามารถนำวงจร PDCA ไปอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ อธิบายรูปแบบที่ใช้ PDCA สำหรับ ISO 37001 และบทบาทของการตรวจสอบภายในในการบำรุงรักษาและการปรับปรุง ABMS
 • สามารถอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบในการวางแผนดำเนินการรายงานและประเมินการตรวจสอบระบบการจัดการป้องกันการติดสินบนภายในตามมาตรฐาน ISO 19011 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะ

 •  สามารถวางแผน ดำเนินงาน รายงาน ดำเนินการตรวจติดตามภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการต่อต้านการให้สินบนตาม ISO 37001 และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 19011

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงให้ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายในตามข้อกำหนด ISO 37001: 2016

หัวข้อที่จะกล่าวถึงในหลักสูตรนี้ ได้แก่ :

 • บทนำทั่วไป
 • หลักการจัดการต่อต้านการติดสินบนคำศัพท์และข้อกำหนด ISO 37001
 • การตรวจสอบเอกสารและการวางแผนการตรวจสอบ
 • กระบวนการตรวจสอบและทักษะการตรวจสอบ
 • การเขียนรายงาน NC และการรายงานการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบติดตาม

อะไรคือกลยุทธ์และวิธีการถ่ายทอดของหลักสูตร?

เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการนำเสนอองค์ความรู้จากการบรรยาย แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบและกรณีศึกษาโดยใช้เวลาประมาณสองในสามส่วนของเวลาที่อบรมในการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมที่เรียนครบทุกองค์ประกอบของหลักสูตรและผ่านการประเมินอย่างต่อเนื่องจะได้รับประกาศนียบัตรจากการการอบรมหลักสูตรนี้

ใครควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ:

 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและบำรุงรักษา ABMS
 • ผู้สนใจที่ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปเป็นโอกาสสร้างอาชีพการสำรวจหรือตรวจสอบระบบการจัดการดังกล่าว

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม :

ขอแนะนำให้ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานดังต่อไปนี้ : 

ระบบการจัดการ

 • หลักการเขียนวงจร การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง (PDCA)
 • องค์ประกอบหลักของ ABMS และความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงต่อ นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน การนำไปประยุกต์ใช้ การวัดผล การทวนสอบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การจัดการต่อต้านการติดสินบน

 • แนวคิดพื้นฐานในการต่อต้านการติดสินบน

ISO 37001

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 37001 และข้อกำหนดตลอดจนคำจำกัดความที่ใช้กันทั่วไป สิ่งเหล่านี้จะได้รับหลังจากการอบรมจบหลักสูตรพื้นฐาน ABMS

ใครคือที่ปรึกษาของหลักสูตร

เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านจาก TÜV SÜD

ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ของเราได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อแนวทางการบริหารธุรกิจปัจจุบันและความต้องการของตลาดอันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรท่าน

 • ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้คืออะไร

  • การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพระดับโลก – ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอุตสาหกรรมของTÜV SÜD และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในการถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ – มีการใช้รูปแบบเชิงโต้ตอบเช่น มียกตัวอย่างระหว่างการบรรยายให้เห็นภาพประกอบและการจำลองเหตุการเสมือนจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - คุณสามารถพบปะและสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่มีใจเดียวกันในการฝึกอบรมจากการได้มีโอกาสพบปะบุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ องค์ความรู้จากเวทีอบรมที่เราจัดขึ้น
  • มีการได้เปรียบเชิงธุรกิจหรือในการแข่งขัน - โดยการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืน

   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ