การอบรมผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 37001: 2016

เรียนรู้กลวิธีการเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจประเมินอย่างมีคุณค่าสำหรับในสายอาชีพของคุณ

เรียนรู้กลวิธีการเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจประเมินอย่างมีคุณค่าสำหรับในสายอาชีพของคุณ

กำหนดการฝึกอบรมเสมือนจริง

 • 9-11 พฤศจิกายน 2563 : การฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001: 2016
  9:00-18:00 น. (เต็มวัน) | การสอบจะมีขึ้นในวันถัดไปเมื่อจบหลักสูตร เวลา 9:00-10:45 น.

เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้คือเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการที่มีประสบการณ์มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจประเมินระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน (ABMS) ครั้งแรกและครั้งที่สองและบุคคลที่สามตามมาตรฐาน ISO 37001 ตาม ISO 19011 และ ISO/IEC 17021 ตามความเหมาะสม

ใช้ประโยชน์จากเทคนิคเร่งรัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปรายแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาเพื่อช่วยให้นักเรียนรวบรวมความรู้และได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในฐานะผู้ตรวจประเมิน ABMS หรือเป็นผู้ต่อต้าน บุคลากรที่ติดสินบน

ระยะเวลา : หลักสูตร 3 วัน 

ISO 37001 Roadmap - Conversionคุณจะได้รับการเรียนรู้อะไรบ้างจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตรการเข้ารับการอบรมสำเร็จการเรียนแล้วจะมีความสามารถด้าน :

ความรู้

 • เข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบ ABMS และข้อกำหนดตามมาตรฐาน ABMS

ทักษะ

 • สามารถวางแผน ดำเนินการตรวจประเมิน เขียนรายงานและติดตามการการตรวจสอบ ABMS เพื่อสร้างความสอดคล้อง (หรืออื่นๆ ) ร่วมกับระบบ ISO 37001 และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 19011 และ ISO / IEC 17021 หรือระบบที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่จะกล่าวถึงในหลักสูตรนี้ ได้แก่ :

 • บทนำทั่วไป
 • หลักการและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการการต่อต้านการให้สินบนและข้อกำหนด ISO 37001
 • การตรวจประเมินขั้นที่ 1 (รวมถึงการตรวจเอกสาร)
 • การวางแผนตารางการตรวจ
 • ดำเนินการตรวจประเมินและเขียนรายงาน NC (สิ่งที่ไม่สอดคล้อง)
 • ติดตามผลประเด็นจากการตรวจประเมิน

อะไรคือกลยุทธ์และวิธีการถ่ายทอดของหลักสูตร

มีความสมดุลระหว่างการนำเสนอที่เน้นความรู้การอภิปรายแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา เวลาประมาณสองในสามใช้ไปกับการเรียนรู้ตามกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการประเมินอย่างต่อเนื่องและปิดการสอบหนังสือหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีจะได้รับใบรับรองความสำเร็จ

ใครควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ :

 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและบำรุงรักษา ABMS
 • ผู้สนใจที่ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปเป็นโอกาสสร้างอาชีพการสำรวจหรือตรวจสอบระบบการจัดการดังกล่าว

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม :

ขอแนะนำให้ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานดังต่อไปนี้ :

ระบบการจัดการ

 • หลักการเขียนวงจร (PDCA) การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง
 • องค์ประกอบหลักของ ABMS และความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงต่อ นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน การนำไปประยุกต์ใช้ การวัดผล การทวนสอบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินระบบการจัดการโดยได้รับประกาศนียบัตร CQI และ IRCA (หรือระบบอื่นที่ยอมรับได้) หลักสูตรการฝึกอบรมหัวหน้าผู้ตรวจประเมินในหลักสูตรอื่น  ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่สำเร็จหลักสูตรการรับรองการฝึกอบรมหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินจาก CQI และ IRCA ในหลักสูตรอื่นที่แตกต่าง มี 24 หลักสูตรนี้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง ของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 37001: 2016 (ABMS) นั้นเหมาะสมกว่า

การจัดการด้านต่อต้านการติดสินบน

 • ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการต่อต้านการให้สินบน เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการต่อต้านการติดสินบน
 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันในการปฏิบัติตาม การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการให้สินบน

ISO 37001

 • ความรู้ที่ได้จากข้อกำหนดของ ISO 37001 และคำจำกัดความที่ประยุกต์ใช้ทั่วไปของการจัดการต่อต้านการให้สินบนตามที่ระบุไว้ตามข้อกำหนด ISO 37001

การตรวจประเมินระบบการจัดการ

องค์ความรู้ด้านการจัดการตรวจประเมินเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ผ่านการรับรองตามประกาศนียบัตรโดยสมบูรณ์และเป็นที่น่าพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรหัวหน้าทีมการตรวจประเมินของ CQI และ IRCA (หรือทางเลือกที่ยอมรับได้) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินในสาขาอื่น ผู้ได้รับมอบหมายที่ยังไม่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินบัญชีที่ได้รับการรับรอง CQI และ IRCA ในสาขาอื่นที่ไม่น่าจะสำเร็จหลักสูตร 24 ชั่วโมงนี้ได้สำเร็จและจะพบว่าหลักสูตรการฝึกอบรมหัวหน้าผู้ตรวจสอบบัญชี Lead Auditor (ABMS) ISO 37001: 2016 40 ชั่วโมงเหมาะสมกว่า

ใครคือที่ปรึกษาของหลักสูตร
 

เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านจาก TÜV SÜD

ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อแนวทางการบริหารธุรกิจปัจจุบันและความต้องการของตลาดอันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรท่าน

 • ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้คืออะไร
  • การฝึกอบรมระดับโลก - โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของTÜV SÜDและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ - มีการใช้รูปแบบเชิงโต้ตอบเช่นการบรรยายภาพประกอบและการจำลอง
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - ที่ซึ่งคุณสามารถพบปะและสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่มีใจเดียวกันในการฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอนของเรา
  • ความได้เปรียบในการแข่งขัน - โดยการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืน

 • คำถามที่พบบ่อย
  1. ฉันจะลงทะเบียนเรียนได้อย่างไร
   ในการลงทะเบียน เพียงเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการลงทะเบียนคลิก 'ซื้อเลย' และกรอกแบบฟอร์มตามที่ได้กำหนดไว้
  2. ระเบียบวิธีของหลักสูตรคืออะไร
   ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านการแสดงบทบาทกรณีศึกษาแบบฝึกหัดกลุ่ม ไม่ว่ามาจากการยกตัวอย่างเสมือนสถานการณ์จริงและการอภิปรายที่มีสาระสำคัญและทำความเข้าใจได้ง่าย
  3. มีการทดสอบระหว่างการอบรมหรือไม่
   ไม่มีการประเมินระหว่างการอบรม แต่จะรวบรวมกรณีศึกษาไว้ในหลักสูตรเพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อในองค์กรของท่าน
  4. สามารถขอรับเงินคืนได้หรือไม่หากยกเลิกการลงทะเบียน
   สามารถทำได้ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]
   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  5. สามารถเข้าร่วมหลักสูตร E-learning นอกเหนือจากการเข้าร่วมหลักสูตรที่นำโดยผู้สอนได้หรือไม่
   สามารถทำได้ โดยคุณสามารถลงทะเบียนหลักสูตร e-learning ใด ๆ ก็ได้ หากคุณมีความต้องการพิเศษโปรดติดต่อเราที่ [email protected] เพื่อให้เราสรรหาหลักสูตรอบรมในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับคุณ
  6. เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรหรือไม่
   ใช่คุณจะได้รับใบรับรองความสำเร็จจากหลักสูตรนี้หากคุณผ่านการทดสอบหรือใบรับรองการเข้าร่วมอบรมกรณีที่คุณไม่ผ่านการทดสอบดังกล่าว
  7. ผู้พัฒนาหลักสูตรเป็นใครและมีคุณสมบัติอย่างไร
   เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านนั้น ๆ จาก TÜV SÜD ด้วยประสบการณ์และความรู้อันยาวนานในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรตามแนวธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
  8. อะไรคือความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและการปรับเปลี่ยนผู้ตรวจประเมิน / การโยกย้ายผู้ตรวจประเมิน

  หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 3 วัน
  หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตร 5 วันสำหรับหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor) ซึ่งผ่านรับการรับรองจาก IRCA Certificate of Successful Completion (หรือ Certificate of Achievement) ที่ต้องการได้รับทักษะและความรู้ในการตรวจประเมินเทียบกับมาตรฐานอื่น
  (วินัย) เมื่อผ่านการอบรมครบถ้วนสมบูรณ์จากการหลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมอบรที่ปฏิบัติตามสอดคล้องตามข้อกำหนดการฝึกอบรมทุกประการจะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมิน/ หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินจาก IRCA

  ตัวอย่าง ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ของ IRCA ซึ่งต้องการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร3 วันของพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองจาก IRCA แทนหลักสูตรผู้ตรวจประเมินบัญชีที่ได้รับการรับรองจาก IRCA 5 วัน

  หลักสูตรการปรับเปลี่ยน / โยกย้ายผู้ตรวจประเมิน 2 วัน
  การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร CQI และ IRCA Certified Transition Training จะทำให้ผู้ตรวจประเมินได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรฐาน ISO ตามหลักสูตรการปรับเปลี่ยน / โยกย้ายผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรอง CQI และ IRCA ช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถในการตรวจประเมินมาตรฐาน "เก่า" มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ออกใหม่

  ตัวอย่าง การเปลี่ยนจาก ISO 22000: 2005 เป็น ISO 22000: 2018 การปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001: 2007 เป็น ISO 45001: 2018 เป็นต้น

  หากต้องการติดต่อจาก TÜV SÜD คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected]

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับTÜV SÜDโปรดคลิกที่นี่

   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ