การฝึกอบรมด้านการตระหนักถึงมาตรฐาน QMS สำหรับการบินและอวกาศ AS 9100:2016 Rev D

เพิ่มระดับความรู้ของคุณในมาตรฐาน AS 9100 เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความพึงพอใจของลูกค้า

เพิ่มระดับความรู้ของคุณในมาตรฐาน AS 9100 เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความพึงพอใจของลูกค้า

ตารางการฝึกอบรมออนไลน์ 

 • 8 มี.ค. 2564: การตระหนักถึงมาตรฐาน QMS สำหรับการบินและอวกาศ AS 9100:2016 Rev D 
  9:00-18:00 น. | 1 วัน
 • 10 พ.ค. 2564: การตระหนักถึงมาตรฐาน QMS สำหรับการบินและอวกาศ AS 9100:2016 Rev D 
  9:00-18:00 น. | 1 วัน

เกี่ยวกับหลักสูตร

ธุรกิจต่าง ๆ ด้านการบิน อวกาศ และกลาโหม (ASD) ล้วนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าแนวโน้มจะยังเป็นในเชิงบวกต่อไปในอนาคต ธุรกิจเหล่านี้มีธรรมชาติอันวิกฤต ที่จำเป็นจะต้องมีการตระหนักถึงคุณภาพในหลายแง่มุม ซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุงที่สำคัญต่อคุณภาพ และในการลดต้นทุนไปตลอดสายธารแห่งคุณค่า

บริษัทด้าน ASD ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ได้เรียกร้องว่า ทุกห่วงข้อในสายโซ่อุปทานควรนำข้อกำหนดของมาตรฐานไปบังคับปฏิบัติ และได้รับการรับรองโดยองค์กรจากภายนอก เพื่อรักษาโครงสร้างอันสม่ำเสมอของระบบคุณภาพเอาไว้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่อยู่ทั่วโลกได้

จุดรวมของแรงขับดันนี้ก็คือ เพื่อให้ซัพพลายเออร์ปรับปรุงสมรรถนะอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์และการส่งมอบที่ทันเวลา นอกจากนั้น การรับรองนี้ยังช่วยให้ซัพพลายเออร์พร้อมรับมือกับข้อกำหนดใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในมาตรฐานอันวิกฤตนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มอบให้แก่ลูกค้า

ในการฝึกอบรมนี้ ผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ของมาตรฐาน AS 9100:2016 Rev D 

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ:

 • เข้าใจคำศัพท์และนิยามที่สำคัญ
 • ตีความข้อกำหนดของ AS 9100:2016 Rev D 
 • เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จาก AS 9100 Rev C สู่ Rev D
 • เข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวัง จากการนำ AS 9100 Rev D  ไปใช้ปฏิบัติ
 • ให้ความรู้ที่มีความวิกฤตแก่พนักงานและฝ่ายบริหาร

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

 • แนะนำหลักสูตร
 • ประวัติโดยย่อ (ISO 9001 และ AS 9100)
 • คำศัพท์และนิยาม ISO 9000 และ AS 9100 
 • สิ่งที่คาดหวังจากการนำไปปฏิบัติ
 • การตีความมาตราของ AS 9100:2016 Rev D แต่ละมาตรา
 • ความแตกต่างระหว่าง AS 9100:2016 Rev D  และ AS 9100:2016 Rev C 

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้ที่รับผิดชอบด้านการวางแผนและวางกำหนดการตรวจประเมินสำหรับ AS 9100 
 • ผู้จัดการด้านการรับรองคุณภาพ ผู้มีอาชีพด้านการรับรองคุณภาพ ผู้จัดการโครงการ AS สมาชิกในทีมของโครงการ AS หรือผู้ใดที่มีความสนใจที่จะทำความเข้าใจในเชิงลึกกับกระบวนการตรวจประเมิน AS 9100 
 • ผู้ที่เตรียมจะทำโปรแกรม LA ด้าน AS 9100  ในอนาคต และมีสายอาชีพการตรวจประเมินด้านการบินและอวกาศ

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ