การฝึกอบรมด้านการตระหนักถึงมาตรฐาน QMS สำหรับการบินและอวกาศ AS 9100:2016

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน AS 9120:2016 Rev B

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน AS 9120:2016 Rev B

ตารางฝึกอบรมออนไลน์

 • 9 มี.ค. 2564 : การฝึกอบรมด้านการตระหนักถึงมาตรฐาน QMS สำหรับการบินและอวกาศ AS 9100:2016
  9:00-18:00 น. | 1 วัน
 • 11 พ.ค. 2564 : การฝึกอบรมด้านการตระหนักถึงมาตรฐาน QMS สำหรับการบินและอวกาศ AS 9100:2016
  9:00-18:00 น. | 1 วัน

เกี่ยวกับหลักสูตร

AS 9120 เป็นมาตรฐานด้านการบินและอวกาศที่อิงกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และได้เพิ่มข้อกำหนดเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเข้าในมาตรฐาน เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ ก็จะได้มีความเข้าใจถึงคำศัพท์และนิยามต่าง ๆ และข้อกำหนดของมาตรฐาน AS 9120 Rev B เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในองค์กร

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

 • เข้าใจคำศัพท์และนิยามที่สำคัญ
 • ตีความข้อกำหนดของ AS 9120 Rev B
 • เข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวัง จากการนำ AS 9120 Rev B ไปใช้ปฏิบัติ

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

 • ภาพรวมของหลักสูตร AS 9120 Rev B
 • แผนสู่เป้าหมาย (Road Map) AS 9120 Rev B 
 • จุดสำคัญต่าง ๆ
 • วิถีของกระบวนการ และแนวคิดที่อิงกับความเสี่ยง ในการนำ AS 9120 ไปปฏิบัติ
 • ข้อกำหนดของมาตรฐาน AS 9120 Rev B

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้จัดการด้านการรับรองคุณภาพ 
 • ผู้มีอาชีพด้านการรับรองคุณภาพ 
 • ผู้จัดการโครงการ AS 

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน


    

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ