ISO 42001 AI Webinar

ISO/IEC 42001: อนาคตความปลอดภัย AI (Session 1)

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO/IEC 42001 ว่าช่วยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้าน AI และจริยธรรม AI ภายในองค์กรได้อย่างไร

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO/IEC 42001 ว่าช่วยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้าน AI และจริยธรรม AI ภายในองค์กรได้อย่างไร

เว็บบินาร์ฟรีวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากเว็บบินาร์: 

 • เรียนรู้ว่า ISO/IEC 42001 ช่วยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้าน AI และจริยธรรม AI ภายในองค์กรได้อย่างไร 
 • เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและข้อกำหนดของ ISO/IEC 42001 ระบบการจัดการ AI 

ตารางเว็บบินาร์รอบที่ 1:
วัน:
พฤหัสบดี 
วันที่:
2 กรกฎาคม 2567 
เวลา:
13.30 น. 
ระยะเวลา:
1 ชั่วโมง
วิทยากร: Mr. Ayilur Ramnath
ภาษา: อังกฤษ

ลงทะเบียน

หมายเหตุ: เว็บบินาร์รอบที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 22:30 น. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกใช้ในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ โดยองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ประโยชน์จาก AI ตั้งแต่การตรวจจับการฉ้อโกงไปจนถึงการตลาดเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตามการเติบโตของการใช้ AI ยังนํามาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับอคติ การเลือกปฏิบัติ และความปลอดภัยได้อีกด้วย 

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกังวลดังกล่าว องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และ หน่วยงานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) ได้พัฒนามาตรฐาน ISO/IEC 42001 ระบบการจัดการ AI ซึ่งมาตรฐานสากลนี้ระบุข้อกําหนดสําหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อสร้าง ดําเนินการ บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการ AI อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้องค์กรและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AI เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา การกํากับดูแล และการใช้งาน AI  

เข้าร่วมเว็บบินาร์กับเรา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของมาตรฐาน ISO/IEC 42001 ข้อกำหนด วิธีที่องค์กรของคุณจะสามารถดำเนินงานตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO/IEC 42001 ระบบการจัดการ AI ว่าช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสําเร็จด้วย AI ได้อย่างไร 

หัวข้อเว็บบินาร์ 

 • เข้าใจหน้าที่ของ AI และ ISO/IEC 42001 
 • ISO/IEC 42001 เหมาะสำหรับผู้ใด
 • ทําความเข้าใจผลกระทบของ AI ต่อการปฏิบัติตามข้อกําหนดภายในองค์กรของคุณ 
 • กรอบของ ISO/IEC 42001 
 • TÜV SÜD สามารถสนับสนุนคุณได้อย่างไร 
 • ถาม-ตอบ 

เว็บบินาร์นี้เหมาะสำหรับ 

เว็บบินาร์นี้ออกแบบมาสําหรับบริษัทและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ AI หรือวางแผนที่จะดําเนินการในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อบังคับ AI ที่ล้ําสมัย เว็บบินาร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับกลุ่มต่อไปนี้ แต่ไม่ จํากัด เพียง: 

 • ผู้มีอํานาจตัดสินใจหลักเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก AI 
 • ผู้กําหนดนโยบาย AI นักวิจัย ที่ปรึกษา และผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 • นักพัฒนา AI และผู้รวมระบบ  

เกี่ยวกับวิทยากร 

Mr. Ayilur Ramnath

ในฐานะวิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ Ayilur มีประสบการณ์การทํางานที่ได้สัมผัสกับระบบการจัดการกระบวนการ / กรอบงาน การดําเนินงาน กลยุทธ์ด้านไอที และบรรษัทภิบาลเป็นเวลาเกือบสามทศวรรษ ในฐานะผู้ฝึกสอน Ayilur ได้ทํางานร่วมกับบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก และได้จัดการฝึกอบรมแบบโอเพ่นเฮ้าส์และองค์กรเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการ (ISO และอื่น ๆ ) รวมถึงกรอบการทํางานที่เกี่ยวข้องกับไอทีสําหรับผู้เข้าร่วมจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง IT, ITeS, วิศวกรรม, โลจิสติกส์ และ SCM อีกทั้ง Ayilur ยังเป็นผู้ฝึกสอน COBIT ที่ได้รับใบอนุญาตจาก ISACA และผู้ฝึกสอน ITIL, PRINCE2 และ COBIT 5 ที่ได้รับการรับรองจาก APMG และผู้ฝึกสอน ITIL ที่ได้รับการรับรอง สําหรับทุกระดับ 

ลงทะเบียน

เข้าร่วมเว็บบินาร์กับเรา

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO/IEC 42001 ระบบการจัดการ AI ข้อกำหนด และวิธีที่องค์กรของคุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก AI

ลงทะเบียน