Informacije o obdelavi podatkov

SPLOŠNE INFORMACIJE O OBDELAVI PODATKOV ZA
POSLOVNE PARTNERJE PODJETJA TÜV SÜD Sava d.o.o.


Informacije o obdelavi podatkov – GDPR 12, rev 2, december 2020
Varovanje osebnih podatkov nam je zelo pomembno. Preglednost obdelave podatkov je eno izmed ključnih načel GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki je postala zavezujoča 25. maja 2018. Spodnje informacije ponujajo pregled obdelave vaših osebnih podatkov in vaših pravic po GDPR.

1. Kdo je odgovoren za obdelovanje podatkov in koga lahko kontaktiram v ta namen?
Odgovorni pravni subjekt:
TÜV SÜD Sava d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki: [email protected] ali +38613006140.

2. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo?
Obdelujemo osebne podatke, ki so nam jih poslovni partnerji posredovali v okviru našega poslovnega sodelovanja in ki so potrebni za doseganje naših obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja. Ti podatki vključujejo kontaktne podatke (kot so ime, e-poštni naslov, naslov, telefonska številka, položaj / funkcija v vašem podjetju), naročniške in pogodbene podatke (npr. podatki o prodaji), podatki za obračun (npr. plačilni nalog, podatki o kreditni sposobnosti), oglaševalske in druge podatke, primerljive z zgornjimi kategorijami. Prav tako obdelujemo podatke, ki jih pošljete prostovoljno ali ki so javno dostopni v dovoljenem obsegu, kot to določa GDPR.

3. Za kakšne namene obdelujemo vaše osebne podatke in na podlagi kakšne pravne podlage?
Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z GDPR in lokalnimi zahtevami glede varovanja podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov) kot tudi v skladu z vsemi drugimi relevantnimi pravnimi predpisi.
a. za izvedbo pogodbe (6. (1) b člen. GDPR)
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov je potreba po izvajanju pogodbenih določil ali določil pred-pogodbenega razmerja, preko katerega ste, ali boste postali, ena izmed pogodbenih strani (naročnik ali dobavitelj).
b. v okviru zakonitih interesov (6. (1) f člen GDPR)
Vaše osebne podatke obdelujemo preko obsega, ki je zahtevan za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti, ko je to potrebno za doseganje naših legitimnih interesov ali legitimnih interesov tretjih strani (npr. razvoj ali izboljšanje naših storitev in procesov, v procesu izterjave zapadlih obveznosti, neposredno oglaševanje za podobne storitve, kot so po elektronski pošti poslani podatki o spremembah standarda, na katerem temelji certificiranje, ukrepi povezani z informacijsko varnostjo in skladnostjo z varstvom podatkov itd.).
c. na podlagi vašega soglasja (6. (1) a člen GDPR)
Izjemoma obdelujemo osebne podatke na podlagi privolitve. V kolikor ste nam dali privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov (na primer za namene trženja ali zaposlovanja), je zakonitost obdelave podatkov zagotovljena na podlagi vaše privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete. Preklic vaše privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov do trenutka preklica privolitve.
Varnost podatkov
V podjetju sprejemamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali namernim manipuliranjem ali izgubo, neželeno škodo in dostopom nepooblaščenih oseb. Nenehno preverjamo učinkovitost našega varstva podatkov in ga izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem. Vsi osebni podatki so med prenosom šifrirani.


4. Kdo bo imel dostop do mojih podatkov?
Vaše podatke bomo prenesli in/ali omogočili vpogled vanje le tistim zaposlenim in organizacijskim enotam, ki te podatke potrebujejo za izpolnjevanje naših pogodbenih, pred-pogodbenih ali zakonskih obveznosti ali tistim, ki te podatke nujno potrebujejo za doseganje naših zakonitih interesov.
Vaše podatke bomo prenesli tretjim stranem zgolj s specifičnimi razlogi, še posebej:
• v kontekstu izvajanja pogodbeno dogovorjenih ukrepov in aktivnosti;
• na osnovi naših zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretjih strani;
• skladno z zakonskimi zahtevami, ki nas obvezujejo k razkritju podatkov;
• na osnovi vašega soglasja;
• zunanjim izvajalcem storitev, ki v našem imenu delujejo kot obdelovalci podatkov (npr.: ponudniki IT storitev, ponudniki aplikacij, specialistični servisi za uničevanje in odstranjevanje podatkov, kurirske službe, trženje, računovodstvo, revizorske inšpekcije, družbe za izterjevanje neporavnanih obveznosti ipd);

5. Ali se podatki prenašajo v tretje države?
Praviloma se obdelovanje podatkov izvaja le v državah članicah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Podatke bomo »tretjim državam« prenesli le, če boste to izrecno zahtevali v pogodbi ali naročilu, če je takšen prenos podatkov nujen (npr.: če je sedež pogodbenega partnerja v tretji državi), če je takšna zakonska zahteva (npr.: obveznost poročanja na osnovi davčnih zakonskih predpisov) ali če ste nam dali svojo privolitev.
Kolikor je prenos podatkov v tretjo državo potreben, zahtevamo ustrezne ukrepe za zaščito podatkov, tako da zagotovimo primerljivo raven zaščite vaših osebnih podatkov v tretji državi.

6. Koliko časa bodo shranjeni moji podatki?
Vaše osebne podatke bomo obdelovali in shranjevali tako dolgo, dokler je to potrebno za izpolnitev pogodbenih in zakonskih obveznosti. V tem kontekstu je pomembno, da se obdobja shranjevanja razlikujejo glede na namen obdelave podatkov.
Vsi podatki, ki niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti, bodo v rednih časovnih intervalih izbrisani ali anonimizirani.

7. Katere pravice imam na področju varstva podatkov?
Vsi posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo pravico dostopati do informacij po 15. členu GDPR, pravico do popravkov po 16. členu GDPR, pravico do izbrisa po 17. členu GDPR, pravico do omejitve obdelave po 18. členu GDPR, pravico do ugovora po 21. členu GDPR in pravico do prenosljivosti podatkov po 20. členu GDPR. Poleg navedenega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.
Imate pravico kadar koli umakniti privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov, ki so nam bili posredovani. Upoštevajte, da bo takšen umik vplival samo na obdelavo v prihodnosti. Takšen preklic ne vpliva na obdelavo podatkov, ki je potekala pred preklicom privolitve.

8. Ali moram zagotoviti osebne podatke?
V okviru našega poslovnega sodelovanja morate predložiti osebne podatke, ki so potrebni za začetek in izvedbo poslovnega sodelovanja, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali ki jih po zakonu moramo zbirati. Brez teh podatkov na splošno ne bomo mogli skleniti ali izvršiti naše pogodbe/naročila z vami.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo