Environmental battery testing

Tlačna oprema

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Evropske skupnosti za odpravljanje ovir pri prostem pretoku blaga in storitev znotraj meja Skupnosti (to obdobje razvoja in vzpostavljanja pravnega okvira skupnega trga je poznano kot "novi pristop" oz. "new approach"). Direktivo sta sprejela Evropski parlament in Svet 29. maja 1997. Prvič se je začela uporabljati 29. novembra 1999, njena obvezna uporaba pa je stopila v veljavo s 30. majem 2002.

 Po 17 letih to Direktivo nadomešča nova Direktiva o tlačni opremi 2014/68/EU.

Za to obstajata dva pomembna razloga:
- Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju , ki iz uporabe umika Direktivo 67/548/EGS; Uredba je nastala zaradi uvedbe usklajenega sistema razvrščanja in označevanja kemikalij v okviru struktur Združenih narodov. Njen cilj je zaščita zdravja in okolja, kot tudi prost pretok kemičnih snovi in zmesi
- "Novi zakonski okvir" oziroma "New Legislative Framework (NLF)", ki je bil sprejet julija 2008 in ki nadgrajuje "novi pristop" z vseobsegajočo politiko, ki je usmerjena v to, da lahko samo varni in splošno skladni izdelki vstopijo na trg Evropske unije

Uporaba nove Direktive je delno obvezna od 1. maja 2015 (razvrstitev snovi in zmesi), v celoti pa od 19. julija 2016.

Če proizvajate tlačne posode, parne kotle, cevovode, izmenjevalnike toplote, varnostno ali drugo tlačno opremo, ki jo želite prodajati na trgu EU, morate v celoti izpolniti zahteve Direktive o tlačni opremi in izbrati priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti.
TÜV SÜD Sava d.o.o. je vaš partner pri izpolnjevanju zahtev Smernic in izbire najustreznejšega postopka za ocenjevanje skladnosti. Svetovali vam bomo, v katero kategorijo se uvršča vaš izdelek in med katerimi moduli ocenjevanja skladnosti lahko izbirate. Vaše proizvode lahko presoja priglašeni organ ali vi sami v okviru sistema zagotavljanja kakovosti, pri čemer priglašeni organ potrdi in nadzira njegovo izvajanje.

Postopki ugotavljanja skladnosti:

Direktiva 97/23/ES Direktiva 2014/58/EU 
 razred I: Modul A razred I: Modul A 
 razred II: Moduli A1, D1, E1 razred II: Moduli A2, D1, E1
 razred III: Moduli B1+D, B1+F, B+E, B+C1, H razred III: Moduli B (tip načrta) + D, B (tip načrta) + F, B (tip proizvodnje) + E, B (tip proizvodnje) + C2, H
 razred IV: B+D, B+F, G, H1 razred IV: Moduli B (tip proizvodnje) + D, B (tip proizvodnje) + F, G, H1

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo