ISO 50001

ISO 50001:2018 - SUSTAVI UPRAVLJANJA ENERGIJOM

 

SEMINAR ZA INTERNE AUDITORE PREMA NORMI ISO 50001:2018

ISO 50001 je međunarodna norma za sistem upravljanja energijom koji organizacijama svih veličina daje alat za sistematsku optimizaciju energetske efikasnosti i promoviranje efikasnijeg upravljanja energijom. Norma je usklađena sa strukturom normi ISO sistema upravljanja kao što su ISO 9001 i ISO 14001. Zajednička struktura je dizajnirana da olakša integraciju u sisteme upravljanja koji su već uspostavljeni u organizaciji. Osim toga, ažurirana verzija uključuje jači naglasak na odgovornosti najvišeg menadžmenta da unese kulturološke promjene u organizaciju.

 

SVRHA SEMINARA:

Tokom dvodnevnog seminara polaznici će se upoznati sa sustavom upravljanja energijom po normi ISO 50001, te upoznati procedure za uvođenje sistema upravljanja energijom u organizaciju. Polaznici će se upoznati s poslovima pripreme za audit, pristupom tijekom audita i podnošenja izvješća te rješavanju neusklađenosti za predlaganje korektivnih mjera za problematične procese sistema upravljanja energijom.

Na kraju edukacije polaznici će pristupiti provjeri znanja za stjecanje certifikata o uspješnoj edukaciji za internog auditora sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu prema zahtjevima norme ISO 45001:2018.

SADRŽAJ:

Prezentacija zahtjeva norme ISO 50001:2018

 • Istorijski razvoj standarda
 • Glavni ciljevi za implementaciju norme ISO 50001
 • Porodica norme ISO 50000
 • Kontekst organizacije: razumijevanje organizacije i njenog konteksta, razumijevanje potreba i očekivanja dionika, definiranje djelokruga, sistem upravljanja energijom
 • Liderstvo: liderstvo i posvećenost, energetska politika, uloge, odgovornosti i ovlasti organizacije
 • Planiranje: mjere za rješavanje rizika i mogućnosti, okvir i implementacija energetskih ciljeva i planiranje za njihovo postizanje, energetski pregled, indikatori energetske efikasnosti, energetska osnova, planiranje prikupljanja energetskih podataka
 • Podrška: resursi, kompetencija, svijest, komunikacija, dokumentirane informacije
 • Poslovanje: planiranje i kontrola poslovanja, razvoj, nabavka
 • Evaluacija učinka: praćenje, mjerenje, analiza i evaluacija, interne revizije, pregled menadžmenta Metode i tehnike audita, priprema programa, provedba audita i pisanje izvješća
 • Upoznavanje sa smjernicama za auditiranje prema normi ISO 19011
 • Provođenje internih audita prema normi ISO 45001:2018
 • Metode provođenja internih audita – CAPD metoda
 • Rasprava o praktičnim primjerima provođenja audita
 • Pisana provjera znanja

 

CILJNA SKUPINA:

Menadžeri i predstavnici menadžmenta; osobe odgovorne za sigurnost i zdravlje na radu u preduzećima; praktikti za sigurnost rada; članovi radne grupe i svi odgovorni za uspostavljanje sistema upravljanja zdravljem i sigurnošu, predstavnici osoblja OSH, sindikalni poverioci.

 

TRAJANJE:

2 dana, od 09:00 do 16:00 sati

NAKNADE:

2.400,00 Kn (bez PDV-a)

U cijenu seminara uključena je organizacija obuke, užina i osvježenje u pauzi te materijal koji će se podijeliti prije edukacije.

Ukoliko prijavite četiri ili više polaznika iz tvrtke za individualnu obuku, ostvarujete popust od 20%.

Uplatu možete izvršiti osam dana nakon primitka računa koji ćemo Vam ispostaviti nakon seminara. Rok za eventualna otkazivanja je tri radna dana prije početka treninga.

Također zadržavamo pravo promjene termina ili otkazivanja seminara o čemu ćemo Vas obavijestiti tri dana prije zakazanog termina.

Brzo i jednostavno prijavite se klikom na ovaj gumb!

 

 

KONTAKTNA OSOBA:

Ivana Lapat, Voditelj ureda – administrator

Tel.: +385 (0)40 31 31 61

Mobilni: +385 (0)98 344 537

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo