Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Chương trình chứng nhận sản phẩm - PLS

Chứng nhận sản phẩm độc lập để nâng cao mức độ bảo đảm

Với yêu cầu ngày càng lớn về độ an toàn và chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng, khách hàng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý ngày nay có thể tự lựa chọn các sản phẩm được chứng nhận để tăng mức độ bảo đảm. Các nhà sản xuất và phân phối có thể tăng cường mức độ bảo đảm của một sản phẩm bằng cách sử dụng dịch vụ chứng nhận của một tổ chức chứng nhận có uy tín.

Là một tổ chức thử nghiệm và chứng nhận được quốc tế công nhận, TÜV SÜD có thể hỗ trợ các nhà sản xuất và phân phối tiếp cận thị trường địa phương và toàn cầu bằng cách đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu hợp quy và tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình Chứng nhận Sản phẩm này sẽ tiến hành thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả sử dụng của sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. TÜV SÜD sẽ cấp Giấy chứng nhận Hợp quy và Dấu Tick PSB sau khi các sản phẩm được thử nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu.

Chương trình Chứng nhận Sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu pháp lý của các cơ quan quản lý như Cục Phòng vệ Dân sự Singapore, Bộ Nhân lực, Cục Giao thông Vận tải Đường bộ, Cục Phòng vệ Dân sự Dubai đối với nhiều sản phẩm và vật liệu an toàn cháy nổ, các thiết bị bảo vệ nhân viên, v.v.

Nếu có thể đưa ra những sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan và các yêu cầu pháp lý bổ sung, nếu có, tất cả nhà cung cấp và nhà sản xuất đều có thể nộp đơn đăng ký chương trình PLS.

Tất cả sản phẩm được chứng nhận theo chương trình PLS được liệt kê trong Tìm kiếm chứng nhận. Để tìm hiểu trạng thái chứng nhận của một số COC cụ thể không có trong danh mục PLS, vui lòng gửi yêu cầu đến chúng tôi. Liên kết tải xuống cho các biểu mẫu và thông số kỹ thuật nhãn của chúng tôi được trình bày như dưới đây.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc các khách hàng lớn, danh sách chứng nhận PLS bao gồm 3 nhóm sản phẩm:

Nhóm 1A (Chứng nhận ISO Loại 5) - Có Giám sát Nhà máy và Sản phẩm

Các sản phẩm được liệt kê trong nhóm 1A của PLS sẽ được dán nhãn "PSB Listed". Tùy thuộc vào loại sản phẩm, các nhãn này được doanh nghiệp in hoặc do TÜV SÜD phát hành dựa trên khối lượng sản xuất của sản phẩm mà doanh nghiệp khai báo. Với các sản phẩm được liệt kê trong Nhóm 1A, phải tiến hành giám sát nhà máy và sản phẩm.

Nhóm 1B (Chứng nhận ISO Loại 1b) – Có Giám định theo lô

Các sản phẩm được liệt kê trong nhóm 1B của PLS sẽ được dán nhãn "PSB Listed". Các nhãn này do TÜV SÜD cấp dựa trên quy mô sản xuất của lô và sau khi lô đã hoàn thành quá trình thử nghiệm/giám định theo lô do TÜV SÜD tiến hành.

Nhóm 1C (Chứng nhận ISO Loại 5) - Có Giám sát Nhà máy

Các sản phẩm được liệt kê trong nhóm 1C của PLS sẽ được dán nhãn "PSB Listed". Các nhãn này do doanh nghiệp in trực tiếp. Các sản phẩm được liệt kê trong Nhóm 1C phải được giám định tại nhà máy bốn lần một năm và vào bất kỳ thời điểm, việc giám định đối với mỗi sản phẩm được chứng nhận tối thiểu định kỳ 2 năm một lần. Nếu sản phẩm không mối quan ngại nào về an toàn, có thể giảm tần suất giám sát tại chỗ xuống hai lần mỗi năm.

Nhóm 2 (Chứng nhận ISO Loại 2) - Có Giám sát thị trường

Các sản phẩm được liệt kê trong nhóm 2 của PLS sẽ không được dán nhãn "PSB Listed". Tuy nhiên, các sản phẩm này sẽ được đánh giá sản phẩm/giám sát thị trường.

PLS Type Testing

 

KHÁM PHÁ

Annual Report 2017
Báo cáo

Báo cáo thường niên 2017

Thống kê thường niên cho thấy bạn chỉ có thể tự tin khi bạn dựa vào khả năng của mình và được đảm bảo rằng bạn an toàn

Tìm hiểu thêm

TÜV SÜD Safety Gauge
Câu chuyện

Safety Gauge 2017

Bảo vệ an toàn sản phẩm

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa