Blog về ISO 14064

Blog: Triển khai bộ tiêu chuẩn ISO 14064 về dấu chân cacbon

Tổng quan về tiêu chuẩn và lợi ích dành cho doanh nghiệp

Tổng quan về tiêu chuẩn và lợi ích dành cho doanh nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về bộ tiêu chuẩn ISO 14064

Lợi ích khi đọc blog:

  • Thông tin tổng quan về ISO 14064 và lợi ích của tiêu chuẩn
  • Hiểu cách tiếp cận cấu trúc của ISO 14064 để định lượng, báo cáo và xác minh lượng phát thải khí nhà kính (KNK)
  • Tìm hiểu về ba phần của ISO 14064 và vai trò của nó trong quy trình quản lý lượng khí thải cacbon: ISO 14064-1, ISO 14064-2 và ISO 14064-3

Đọc ngay

Được công nhận trên toàn cầu về quản lý lượng khí thải cacbon, bộ tiêu chuẩn ISO 14064 cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để định lượng, báo cáo và xác minh lượng phát thải khí nhà kính (KNK), hỗ trợ các tổ chức thực hiện các nỗ lực bền vững của họ.

Đọc blog để có cái nhìn tổng quan về ISO 14064 và các lợi ích của nó.

CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG BLOG:

  • ISO 14064 là gì?
  • Lợi ích của việc thực hiện ISO 14064
  • Cách bắt đầu hành trình tuân thủ ISO 14064

Đọc ngay

Đọc blog

Để nắm bắt tổng quan về bộ tiêu chuẩn ISO 14064 và lợi ích đối với doanh nghiệp

ĐỌC NGAY